Νέες θέσεις εργασίας

ΜΠΕΤΑ ΚΑΕ ΣΥΣΤΜΣ Α.Ε.: Engineer/Software Developer (GD-ENG-19)
Περιγραφή:

Περιγραφή της θέσης:

Η θέση αφορά Junior Developer για το τμήμα Geometry division – CAD integration και έχει αντικείμενο την έρευνα, ανάλυση και υλοποίηση αλγορίθμων γεωμετρίας και μαθηματικών, με στόχο την συντήρηση, βελτίωση και ανάπτυξη εργαλείων σχεδίασης και επεξεργασίας γεωμετρικών δεδομένων (CAD-CAE).
Η εργασία γίνεται σε περιβάλλον προγραμματισμού Linux/Windows, χρησιμοποιώντας γλώσσες προγραμματισμού C και C++.

Το σύνολο σχεδόν της προφορικής και γραπτής επικοινωνίας καθώς και η τεκμηρίωση/ σχολιασμός των αλγορίθμων στον κώδικα γίνονται στα Αγγλικά.

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο πολυτεχνικής σχολής ή σχολής θετικών επιστημών
 • Καλή γνώση και εμπειρία προγραμματισμού
 • Γνώσεις μεθόδων Αριθμητικής Ανάλυσης
 • Γνώση υπολογιστικής γεωμετρίας / εφαρμοσμένων μαθηματικών
 • Γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Προσόντα που θα συνεκτιμηθούν:

 • Εμπειρία προγραμματισμού σε C ή C++
 • Γνώση και εμπειρία σε προγράμματα CAD
 • Γνώση δομών CAD και γεωμετρικών πυρήνων (geometry kernels)
 • Γνώσεις πεπερασμένων στοιχείων
 • Γνώση θεωρίας/αλγορίθμων γραφικών υπολογιστών (computer graphics)
 • Εμπειρία σε τεχνικές debugging και performance optimization
 • Εμπειρία σε παράλληλο προγραμματισμό

Προσφέρονται:

 • Σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου μετά από εξάμηνη αξιολόγηση
 • Ελκυστικό πακέτο αποδοχών και παροχών (ιδιωτική ασφάλεια υγείας, γεύματα, γυμναστήριο, λεωφορείο για τη μεταφορά του προσωπικού κλπ)
 • Σύγχρονος και διαρκώς ανανεούμενος εξοπλισμός (hardware και software)
 • Συνεχιζόμενη εκπαίδευση σε νέες τεχνολογίες σχετικές με το αντικείμενο
Τρόπος επιλογής:Αξιολόγηση βιογραφικών-Εξέταση -Συνέντευξη
Είδος απασχόλησης:Πλήρης απασχόληση
Πληροφορίες:

Για υποβολή αιτήσεων – εκδήλωση ενδιαφέροντος στο: https://careers.beta-cae.com/

Περιοχή:Κάτω Σχολάρι, Θεσσαλονίκη, 57500
Ανακοίνωση:09/04/2019