Νέες θέσεις εργασίας

INTERMEDIA Α.Ε.Τ.Ε.: Διαχειριστής Συστημάτων – System Administrator – DevOps Engineer (IMHR-SA-2001)
Περιγραφή:

Η INTERMEDIA δραστηριοποιείται στον ευρύτερο χώρο της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών από το 1994. Κύρια δραστηριότητα της εταιρείας αποτελεί η ανάπτυξη, η παραμετροποίηση και η υποστήριξη Πληροφοριακών Συστημάτων καθώς και η διεκπεραίωση έργων Πληροφορικής στον Ιδιωτικό και στο Δημόσιο Τομέα.

Το ανθρώπινο δυναμικό της INTERMEDIA αποτελείται από στελέχη υψηλής ακαδημαϊκής κατάρτισης και εμπειρίας εξειδικευμένα στους τομείς δραστηριότητας της. Η εταιρεία επενδύει στη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού της, διαμορφώνοντας έτσι ικανότατα στελέχη τα οποία είναι σε θέση να υλοποιήσουν με επιτυχία σύνθετα έργα πληροφορικής. Σε αυτό το πλαίσιο αναζητούμε συνεχώς τους καλύτερους συνεργάτες, αυτούς που θα συνεισφέρουν στην ανάπτυξη της εταιρείας με το ταλέντο και τις ικανότητές τους.

Η εταιρεία προσφέρει μία εξαιρετική προοπτική καριέρας, σε ένα σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον εργασίας, με οικονομικά κίνητρα αναλόγως προσόντων.

 

Κύρια Καθήκοντα


O Διαχειριστής Συστημάτων (System Administrator – DevOps Engineer) είναι υπεύθυνος για την εγκατάσταση, παραμετροποίηση, συντήρηση και τη βελτιστοποίηση λειτουργίας Συστημάτων Πληροφορικής (εξυπηρετητές, εικονικές μηχανές, λειτουργικά συστήματα, δίκτυα, βάσεις δεδομένων, υπηρεσίες, εφαρμογές, μητρώα χρηστών & δικαιωμάτων, αρχεία δεδομένων κλπ.). Είναι σε θέση να εγκαταστήσει ένα νέο σύστημα από την αρχή: παραμετροποίηση υλικού εξυπηρετητή, παραμετροποίηση RAID, virtualization, εγκατάσταση και παραμετροποίηση λειτουργικού συστήματος, υπηρεσιών εξυπηρετητή, βάσεων δεδομένων και εφαρμογών. O Διαχειριστής Συστημάτων φροντίζει για την αδιάληπτη λειτουργία των συστημάτων με τη χρήση κατάλληλων εργαλείων παρακολούθησης, αυτοματοποιώντας διαδικασίες διαχείρισης και μεριμνώντας για την εκτέλεση απαραίτητων αναβαθμίσεων σε επίπεδο υλικού και λογισμικού. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στη μεριμνά για την προστασία & ακεραιότητα των επιχειρησιακών δεδομένων (data protection), αυτοματοποιώντας και παρακολουθώντας διαδικασίες αντιγράφων ασφαλείας, μηχανισμών - δικαιωμάτων ασφαλούς πρόσβασης, και καταγραφής συμβάντων.

 

Απαραίτητα Προσόντα


◆ Πτυχίο Πληροφορικής (ΑΕΙ/ΤΕΙ) ▪ Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

◆ Εμπειρία 3-5 ετών ανάλογων καθηκόντων στη διαχείριση συστημάτων πληροφορικής.

◆ Εμπειρία σε: Διαχείριση εξυπηρετητών (IPMI, DELL iDRAC, HP iLO κλπ.), Εγκατάσταση και διαχείριση λειτουργικών συστημάτων εξυπηρετητών Windows Server και Linux, Διαχείριση Domain Controllers, LDAP, Active Directory, Αυτοματοποίηση και παραμετροποίηση εργασιών με scripts (PowerShell, bash, Perl), Διαχείριση βάσεων δεδομένων (SQL Server, MySQL), Διαχείριση και παρακολούθηση δικτύων (routing, network protocols, firewalls, security, VPN, monitoring), Διαχείριση εικονικών μηχανών (Xen, Hyper-V ή VMware), Software installation, integration and testing, Reporting.

◆ Υπευθυνότητα ▪ Οργανωτικότητα ▪ Αναλυτική Σκέψη ▪ Θέληση, υπομονή και επιμονή στην αντιμετώπιση σύνθετων προβλημάτων ▪ Συνεργατικότητα ▪ Επικοινωνιακή ικανότητα.

 

Επιθυμητά - Προαιρετικά Προσόντα


◆ Μεταπτυχιακός Τίτλος παρεμφερής με το αντικείμενο.

◆ Εμπειρία σε Version Control Systems, Helpdesk και Issue Tracking Systems.

◆ Εμπειρία στο σχεδιασμό data protection, disaster recovery, και διαδικασίες failover.

◆ Εμπειρία σε IT Service Management (ITSM), IT Asset Management, SNMP Monitoring.

◆ Εμπειρία σε Software Testing Frameworks.

◆ Cloud Computing (Azure, AWS, Google Cloud), Big Data, Application Servers, Content Management Systems.

◆ Εμπειρία Αgile μεθοδολογιών και πρακτικών ανάπτυξης συστημάτων (Scrum, Extreme Programming, Kanban).

 

 

Τρόπος επιλογής:Συνέντευξη
Είδος απασχόλησης:Πλήρης απασχόληση
Πληροφορίες:

Μπορείτε να υποβάλλετε το βιογραφικό σας σημείωμα, μαζί με σχετική συνοδευτική επιστολή, μέσω email στα Ελληνικά ή στα Αγγλικά στο hr@intermedia.com.gr με κωδικό θέσης IMHR-SA-2001.

Περιοχή:Ηράκλειο Κρήτης
Ανακοίνωση:26/06/2020