Νέες θέσεις εργασίας

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε: Junior IT Technician
Περιγραφή:

Περιγραφή Ρόλου

Το περιβάλλον της Πληροφορικής αναπτύσσεται με υψηλούς ρυθμούς και οι άνθρωποι που το υποστηρίζουν αποτελούν βασικό πυλώνα επιτυχίας και σημείο αναφοράς για τους χρήστες του οργανισμού. Το αντικείμενο της θέσης περιλαμβάνει την παροχή τεχνικής βοήθειας στους χρήστες, την εποπτεία (monitoring) της λειτουργίας της τεχνολογικής υποδομής, την διαχείριση των end-user devices, καθώς και την συντήρηση της υποδομής IT.

Καθήκοντα

 • Συμμετέχει στην συντήρηση της υποδομής IT
 • Παρακολουθεί και χειρίζεται την λειτουργία της υποδομής IT.
 • Παρακολουθεί και υποστηρίζει την λειτουργία των εφαρμογών και υπηρεσιών.
 • Εγκαθιστά και συντηρεί λειτουργικά συστήματα και εφαρμογές. 
 • Αποκρίνεται στα συμβάντα (incident response). 
 • Προωθεί αιτήματα και συμβάντα στο επόμενο επίπεδο τεχνικής υποστήριξης και παρακολουθεί την εξέλιξή τους. 
 • Υποστηρίζει τους χρήστες στην χρήση της τεχνολογίας.

Προσόντα

Ο/Η ιδανικός/ή υποψήφιος/α θα πρέπει να διαθέτει απαραιτήτως: 

 • Καλή γνώση και εμπειρία χειρισμού τεχνολογιών του οικοσυστήματος Microsoft: Windows 10, Windows Server (2012-2019), Active Directory, Exchange, IIS και Office 365. 
 • Βασικές γνώσεις λειτουργίας δικτύων δεδομένων Ethernet, VPN και TCP/IP. 
 • Βασικές γνώσεις αρχών ασφάλειας ΙΤ.
 • Ευχέρεια επικοινωνίας, προφορικής και γραπτής, στην Αγγλική γλώσσα.

Ο/Η υποψήφιος/α είναι επιθυμητό να διαθέτει: 

 • Γνώση των τεχνολογιών Microsoft Azure cloud. 
 • Γνώση χειρισμού των τεχνολογιών Apple OSX, Linux, Android, iOS. 
 • Εμπειρία στην υποστήριξη χρηστών
 • Πτυχίο ΙΕΚ/ΤΕΙ στην Πληροφορική τουλάχιστον

Ο/Η ιδανικός/ή υποψήφιος/α για να ανταπεξέλθει επιτυχώς στα καθήκοντά του/της θα πρέπει: 

 • Να μπορεί να επικοινωνεί αποτελεσματικά, προφορικά και γραπτά. 
 • Να διαθέτει αναλυτική ικανότητα. Να μπορεί να χειριστεί ανθρώπους και προβλήματα. 
 • Να μπορεί να εργαστεί σε ομάδα.
Τρόπος επιλογής:με συνέντευξη
Είδος απασχόλησης:Πλήρης απασχόληση
Πληροφορίες:

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το Βιογραφικό σας Σημείωμα, σημειώνοντας τον κωδικό θέσης ΙΤ1, στο e-mail: hr@chaniabank.gr

Oι αιτήσεις θα θεωρηθούν απόλυτα εμπιστευτικές.

Περιοχή:ΧΑΝΙΑ
Ανακοίνωση:15/07/2021