Νέες θέσεις εργασίας

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε: Junior System Administrator
Περιγραφή:

Περιγραφή Ρόλου

Το περιβάλλον της Πληροφορικής αναπτύσσεται με υψηλούς ρυθμούς και οι άνθρωποι που το υποστηρίζουν αποτελούν βασικό πυλώνα επιτυχίας και σημείο αναφοράς για τους χρήστες του οργανισμού. Το αντικείμενο της θέσης περιλαμβάνει υποστήριξη και διαχείριση των servers του οργανισμού αλλά και την συμμετοχή σε νέα έργα από τη φάση του σχεδιασμού μέχρι την παραγωγή.

 

Καθήκοντα

 • Συμμετέχει με την ομάδα Πληροφορικής στο σχεδιασμό νέων υπηρεσιών
 • Διερευνά και λύνει προβλήματα σε λογισμικό και υλισμικό
 • Παρακολουθεί και υποστηρίζει την λειτουργία των εφαρμογών και υπηρεσιών.
 • Συντηρεί την υφιστάμενη τεκμηρίωση και καταγράφει όλες τις νέες αλλαγές
 • Αποκρίνεται στα συμβάντα (incident response). 
 • Προωθεί αιτήματα και συμβάντα στο επόμενο επίπεδο τεχνικής υποστήριξης και παρακολουθεί την εξέλιξή τους. 
 • Υποστηρίζει ομάδες εργασίας κατά την εκτέλεση νέων έργων

Προσόντα

Ο/Η ιδανικός/ή υποψήφιος/α θα πρέπει να διαθέτει απαραιτήτως: 

 • Καλή γνώση και εμπειρία χειρισμού τεχνολογιών του οικοσυστήματος Microsoft: Windows Server (2012-2019), Active Directory, Exchange, IIS και Office 365. 
 • Καλή γνώση συστημάτων *NIX
 • Βασικές γνώσεις λειτουργίας δικτύων δεδομένων Ethernet και TCP/IP. 
 • Βασικές γνώσεις αρχών ασφάλειας ΙΤ.
 • Ευχέρεια επικοινωνίας, προφορικής και γραπτής, στην Αγγλική γλώσσα.

Ο/Η υποψήφιος/α είναι επιθυμητό να διαθέτει: 

 • Γνώση των τεχνολογιών Hyper – V,
 • Γνώση scripting language και SQL
 • Εμπειρία στην υποστήριξη χρηστών ή σε ρόλο Help Desk. 
 • Πτυχίο ΤΕΙ/Πανεπιστήμιο στην Πληροφορική

Ο/Η ιδανικός/ή υποψήφιος/α για να ανταπεξέλθει επιτυχώς στα καθήκοντά του/της θα πρέπει: 

 • Να μπορεί να επικοινωνεί αποτελεσματικά, προφορικά και γραπτά. 
 • Να διαθέτει αναλυτική ικανότητα. Να μπορεί να χειριστεί ανθρώπους και προβλήματα. 
 • Να μπορεί να εργαστεί σε ομάδα.
Τρόπος επιλογής:με συνέντευξη
Είδος απασχόλησης:Πλήρης απασχόληση
Πληροφορίες:

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το Βιογραφικό σας Σημείωμα, σημειώνοντας τον κωδικό θέσης ΙΤ2, στο e-mail: hr@chaniabank.gr

Oι αιτήσεις θα θεωρηθούν απόλυτα εμπιστευτικές.

Περιοχή:ΧΑΝΙΑ
Ανακοίνωση:15/07/2021