Νέες θέσεις εργασίας

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε: Network and Security Administrator
Περιγραφή:

Περιγραφή Ρόλου

Το περιβάλλον της Πληροφορικής αναπτύσσεται με υψηλούς ρυθμούς και οι άνθρωποι που το υποστηρίζουν αποτελούν βασικό πυλώνα επιτυχίας και σημείο αναφοράς για τους χρήστες του οργανισμού. Το αντικείμενο της θέσης περιλαμβάνει υποστήριξη και διαχείριση του δικτύου του οργανισμού αλλά και την διαχείριση των συστημάτων προστασίας του.

 

Καθήκοντα

 • Παρακολουθεί τις επιδόσεις του δικτύου και αντιμετωπίζει σε πρώτο επίπεδο τις αστοχίες
 • Παρακολουθεί και υποστηρίζει τα συστήματα προστασίας της εταιρίας και αναφέρει τυχών παρεκκλίσεις.
 • Συμμετέχει ενεργά στην υλοποίηση νέων έργων
 • Συντηρεί την υφιστάμενη τεκμηρίωση και καταγράφει όλες τις νέες αλλαγές
 • Αποκρίνεται στα συμβάντα (incident response). 
 • Προωθεί αιτήματα και συμβάντα στο επόμενο επίπεδο τεχνικής υποστήριξης και παρακολουθεί την εξέλιξή τους. 
 • Υποστηρίζει ομάδες εργασίας κατά την εκτέλεση νέων έργων

Προσόντα

Ο/Η ιδανικός/ή υποψήφιος/α θα πρέπει να διαθέτει απαραιτήτως: 

 • Καλές γνώσεις λειτουργίας δικτύων δεδομένων Ethernet και TCP/IP. 
 • Βασικές γνώσεις αρχών ασφάλειας ΙΤ.
 • Ευχέρεια επικοινωνίας, προφορικής και γραπτής, στην Αγγλική γλώσσα.
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 χρόνια

Ο/Η υποψήφιος/α είναι επιθυμητό να διαθέτει: 

 • Πιστοποιητικό CCNA
 • Πιστοποιητικό CCSA
 • Εμπειρία στην υποστήριξη χρηστών
 • Πτυχίο ΤΕΙ/Πανεπιστήμιο στην Πληροφορική

Ο/Η ιδανικός/ή υποψήφιος/α για να ανταπεξέλθει επιτυχώς στα καθήκοντά του/της θα πρέπει: 

 • Να μπορεί να επικοινωνεί αποτελεσματικά, προφορικά και γραπτά. 
 • Να διαθέτει αναλυτική ικανότητα.
 • Να μπορεί να εργαστεί σε ομάδα.
Τρόπος επιλογής:με συνέντευξη
Είδος απασχόλησης:Πλήρης απασχόληση
Πληροφορίες:

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το Βιογραφικό σας Σημείωμα, σημειώνοντας τον κωδικό θέσης ΙΤ3, στο e-mail: hr@chaniabank.gr

Oι αιτήσεις θα θεωρηθούν απόλυτα εμπιστευτικές.

Περιοχή:ΧΑΝΙΑ
Ανακοίνωση:15/07/2021