Νέες θέσεις εργασίας

ΤΕΜΕΣ: Στελέχωση Εργοταξίου - έως 15ετούς εμπειρίας (Senior)
Περιγραφή:

Για την στελέχωση εργοταξίων, αναζητούνται Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοι (ΗΜΜΥ) και Αρχιτεκτονες Μηχανικοί (ΑΡΜΗΧ)

έως 15ετούς Εμπειρίας (Senior)

Τα πεδία απασχόλησης  (αρμοδιότητες & υποχρεώσεις) θα είναι :

1. Κοστολόγηση έργων (προμετρήσεις & έρευνα αγοράς), έλεγχος κόστους κατασκευής, έλεγχος ποιότητας κατασκευής.

2. Σύνταξη Δελτίων Παραγγελίας, παρακολήθηση της εξέλιξης της παραγγελίας, παραλαβή υλικών.

3. Σύνταξη Υπεργολαβικών Συμφωνητικών, συντονισμός συνεργείων, έλεγχος επιμετρήσεων, πιστοποόιηση εργασιών.

4. Χρονικός Προγραμματισμός έργου.

5. Τεκμηρίωση έργου : Μητρώο Commisioning, Μητρώο σχετιζόμενο με την βιώσιμη ανάπτυξη, Μητρώο Κατασκευής (Σχέδια As Build, O&M manual, κλπ)

ΕΙδικότητες που αφορά: - Αρχιτέκτονας Μηχανικός
- Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών
Τρόπος επιλογής:με συνέντευξη (μετά την αποστολή βιογραφικού)
Είδος απασχόλησης:Πλήρης απασχόληση
Πληροφορίες:

Εμμ. Τερεζάκης

email : mterezakis@temes.gr

Περιοχή:Κρήτη
Ανακοίνωση:12/09/2023