Επαγγελματικά δικαιώματα ειδικοτήτων από το Πολυτεχνείο Κρήτης.

Δείτε στη σελίδα αυτή:

Επαγγελματικά δικαιώματα για Μηχανικούς Παραγωγής και Διοίκησης

 1. Ο πτυχιούχος του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης ο οποίος ορίζεται ως "Διπλωματούχος Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης" έχει ως κύρια δραστηριότητα του την ενασχόληση με την τεχνολογία της παραγωγής και τη διοίκηση - διαχείρηση των μονάδων παραγωγής είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες.
 2. Ο Διπλωματούχος Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης έχει τα εφόδια ως στέλεχος ή ελεύθερος επαγγελματίας να προετοιμάσει και να προχωρήσει στην επιστημονική λήψη αποφάσεων μετά από εκτίμηση της υπάρχουσας κατάστασης (στατιστική θεώρηση) και πρόβλεψη των μελλοντικών εξελίξεων (δυναμική θεώρηση). Ο Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης καλύπτει ανάγκες που η σύγχρονη κοινωνία και παραγωγή δημιουργούν.
 3. Ο Διπλωματούχος Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης έχει τη δυνατότητα επαγγελματικής ενασχόλησης στις εξής δραστηριότητες:
  α. Προγραμματισμός και έλεγχος της παραγωγικής διαδικασίας. Σε αυτά περιλαμβάνεται η βελτιστοποίηση ρυθμών παραγωγής, κατανομή εργασιών, έλεγχος αποθεμάτων, κατανομή επισκευαστικών πόρων, πρ-γραμματισμός συντήρησης και αντικατάστασης εξοπλισμού, κατανομή πρώτων υλών και άλλες συγγενείς δραστηριότητες.
  β. Έρευνα σχεδιασμός και αυτοματοποίηση της κατασκευής πάσης φύσης προϊόντων, με την βοήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών.
  γ. Χωροθέτηση της μονάδας παραγωγής. Ως μονάδα παραγωγής νοείται το εργοστάσιο ή η μονάδα παροχής υπηρεσιών, για τη χωροθέτηση της οποίας λαμβάνονται υπόψη τεχνικοί οικονομικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες.
  δ. Ενδοεπιχειρησιακή χωροταξία και οχεδιαση των επιμέρους συστημάτων παραγωγής. Ως σχεδίαση συστημάτων παραγωγής νοείται η βελτιστοποίηση της θέσης των μηχανημάτων (και εν γένει των σταθμών παραγωγής) χωρίς να αγνοείται και η παράμετρος "ανθρώπινο δυναμικό".
  ε. Επιστημονική προετοιμασία λήψης αποφάσεων ή / και άσκηση επιστημονικής διοίκησης σε οποιοδήποτε διοικητικό - τεχνικό σύστημα δημοσιές επιχειρήσεις, ιδιωτικές και οργανισμοί και βιομηχανικές μονάδες.
  στ. Χρονικός και τεχνικο-οικονομικός προγραμματισμός έργων.
  ζ. Μελέτες πάσης φύσεως που αφορούν την οργάνωση επιχειρήσεων, με στόχο την αποτελεσματική άσκηση διοίκησης.
  η. Μελέτες ανάλυσης αγοράς και προώθησης προϊόντων με επιστημονικές μεθόδους.
  θ. Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας στην παραγωγή προϊόντων και στην παροχή υπηρεσιών.
  ι. Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων της παραγωγής.
  ια. Μελέτες που αφορούν στην ασφάλεια και υγιεινή στους χώρους εργασίας.
 4. Ο Διπλωματούχος Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης έχει την δυνατότητα εγγραφής του στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών και στη Γνωμοδοτική Επιτροπή Μελετών, για τα αντίστοιχα έργα.

Ιστοσελίδα Τμήματος για περαιτέρω αναζήτηση: Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

Επαγγελματικά δικαιώματα για Ηλεκτρονικούς Μηχανικούς και Μηχανικούς Η/Υ

Ο πτυχιούχος του Τμήματος οριζόμενος ως "Διπλωματούχος Ηλεκτρονικός Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών" έχει τη δυνατότητα, να ασχολείται με τη μελέτη, σχεδίαση, ανάλυση, κατασκευή, επίβλεψη κατασκευής, συντήρηση, έρευνα, επίβλεψη λειτουργίας και διενέργεια πραγματογνωμοσύνης για τα πάσης φύσεως ηλεκτρονικά και υπολογιστικά συστήματα, τις εγκαταστάσεις τους και τις εφαρμογές τους γενικότερα στους επιστημονικούς τομείς:

 1. της Ηλεκτρονικής, ιδίως δε των ηλεκτρονικών συσκευών και συστημάτων όπως σχεδιασμός αναλογικών και ψηφιακών κυκλωμάτων, αισθητήρια, ηλεκτρονικά συστήματα ισχύος, ολοκληρωμένα κυκλώματα, ηλεκτροακουστικά συστήματα, συστήματα μετρήσεων και επεξεργασίας δεδομένων οπτοηλεκτρονικές συσκευές και οι εφαρμογές αυτών.
 2. των Τηλεπικοινωνιών και των Τηλεπικοινωνιών Συστημάτων, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται ιδίως η ενσύρματη ή ασύρματη επικοινωνία ή μετάδοση πληροφοριών, τα κέντρα μεταγωγής, τα ενσύρματα ή ασύρματα δίκτυα επικοινωνίας, τα συστήματα πολυπλεξίας, η κινητή τηλεφωνία τα δορυφορικά συστήματα και κάθε άλλη ανάλογη εφαρμογή αυτών.
 3. των Πληροφορικών Συστημάτων, στον οποίο περιλαμβάνονται οι Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές ως μέσα αποθήκευσης και επεξεργασίας πληροφοριών, η σχεδίαση ή η κατασκευή και η εφαρμογή τους σε παραγωγική, λειτουργική ή άλλη διαδικασία ή η παροχή υπηρεσιών στη βιομηχανία, στην οργάνωση γραφείων ή υπηρεσιών, στις τηλεπικοινωνίες, στις εκδόσεις, στις ηλεκτρονικές συσκευές. Με τον όρο Πληροφορικά Συστήματα νοούνται οι αρχιτεκτονικές υπολογιστών, περιφερειακές μονάδες, έμπειρα συστήματα, τεχνολογία λογισμικού, επικοινωνία χρήστη Η/Υ, τηλεματική, πολυμέσα.
 4. των Συστημάτων, ιδίως δε των συστημάτων αυτοματισμού, επεξεργασίας σημάτων, επεξεργασίας εικόνων και των πάσης φύσεως εφαρμογών του.

Ιστοσελίδα Τμήματος για περαιτέρω αναζήτηση: Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ

Επαγγελματικά δικαιώματα για Μηχανικούς Ορυκτών Πόρων

Ο πτυχιούχος του τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης, ο οποίος ορίζεται ως "Διπλωματούχος Μηχανικός Ορυκτών Πόρων" έχει ως κυρία δραστηριότητα του την αναζήτηση, εξόρυξη, επεξεργασία και εν γένει εκμετάλλευση των ορυκτών πόρων.

Ο Διπλωματούχος Μηχανικός Ορυκτών Πόρων έχει τη δυνατότητα επαγγελματικής ενασχόλησης στις εξής δραστηριότητες:

 1. Μελέτη και επίβλεψη έργων για την ανίχνευση και τον εντοπισμό ορυκτών πόρων με γεωτρήσεις, κοιτασματολογικές, γεωφυσικές, γεωχημικές, ορυκτολογικές και άλλες σύγχρονες μεθόδους.
 2. Εκπόνηση, επίβλεψη και εφαρμογή οικονομικοτεχνικών μελετών για την επιφανειακή ή υπόγεια εκμετάλλευση βιομηχανικών ορυκτών και μεταλλευμάτων.
 3. Συμμετοχή στη μελέτη και επίβλεψη γεωτεχνικών έργων όπως διακινήσεις εδαφών, διάνοιξη σηράγγων, σταθεροποίηση πρανών κ.λπ.
 4. Σχεδιασμός, μελέτη, επίβλεψη διαδικασιών εμπλουτισμού και ποιοτικής αναβάθμισης μεταλλευμάτων βιομηχανικών και ενεργειακών ορυκτών.
 5. Αξιοποίηση βιομηχανικών ορυκτών πρώτων υλών για τη δημιουργία τυποποιημένων βιομηχανικών υλικών και προϊόντων (κεραμικά, πυρίμαχο, γυαλιά κονιάματα κ.λπ.)
 6. Σχεδιασμό, μελέτη, επίβλεψη συστημάτων παραγωγής και εκμετάλλευσης ρευστών υπό υπόγειους ταμιευτήρες (υδρογονάνθρακες, γεωθερμικά ρευστά κ.λπ.)
 7. Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και αποκατάσταση περιβάλλοντος σε περιοχές εκμετάλλευσης ορυκτών πόρων.

Ιστοσελίδα Τμήματος για περαιτέρω αναζήτηση: Τμήμα Ορυκτών Πόρων

Επαγγελματικά δικαιώματα για Μηχανικούς Περιβάλλοντος

 1. Ο πτυχιούχος του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος, ο οποίος ορίζεται και ως "Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός", έχει ως κύρια δραστηριότητα την ενασχόληση με:
  α. Το σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων για την προστασία, ανάπτυξη και εν γένει διαχείριση του περιβάλλοντος και
  β. Την εκπόνηση ή και τον έλεγχο μελετών διαχείρισης και προστασίας του περιβάλλοντος, καθώς και μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τεχνικά ή άλλα έργα.
 2. Ο Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός απασχολείται σε φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα αυτοδύναμα ή σε συνεργασία με άλλες ειδικότητες Μηχανικών, σε θέματα της επιστήμης του, καθώς επίσης και στην εκπαίδευση για τη διδασκαλία μαθημάτων περιβαλλοντικής αγωγής.

Ιστοσελίδα Τμήματος για περαιτέρω αναζήτηση: Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος