ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ - APPLIED MATHEMATICS» 

Οι μονοτμηματικές Σχολές Μηχανικών Παραγωγής και ΔιοίκησηςΜηχανικών Ορυκτών Πόρων,  Μηχανικών Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης οργανώνουν και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά - Applied Mathematics», σύμφωνα με τις διατάξεις των αποφάσεων των και τις διατάξεις του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α’/04-08-2017), περί διατμηματικών προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών, και το ΦΕΚ 6075/Β’/31-12-2018 ιδρύσεως του Προγράμματος. Το Δ.Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή «Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών - Δ.Μ.Σ.» στα «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά  - Applied Mathematics». Αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η ενίσχυση της επιστημονικής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και έρευνας μέσω της παροχής υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών στα Μαθηματικά και τις τεχνολογικές τους εφαρμογές σε περιβάλλοντα μηχανικών. Το Δ.Π.Μ.Σ. δεν επιβάλλει κανένα τέλος φοίτησης στους φοιτητές του.