6 θέσεις με Σύμβαση Ανάθεσης Έργου στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Μία (1) θέση για την υλοποίηση του έργου «D.254 - Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Πανεπιστημίου Πατρών» (ΠΕ Διοικ. Επιχειρήσεων)
Καταληκτική ημερομηνία: 10/03/2015

Μία (1) θέση για την υλοποίηση του έργου «Μονάδα Διασφάλισης και Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πατρών» (ΠΕ Μηχανικού ΗΥ)
Καταληκτική ημερομηνία: 10/03/2015

Μία (1) θέση για την υλοποίηση του έργου «Ε.274-Ανάπτυξη Συστημάτων Επιστημονικής Τεχνοοικονομικής Οργάνωσης Υπηρεσιών» (ΠΕ Διοίκησης Επιχειρήσεων ή ΤΕ Λογιστικής)
Καταληκτική ημερομηνία: 10/03/2015

Μία (1) θέση για την υλοποίηση του έργου «Ε.274-Ανάπτυξη Συστημάτων Επιστημονικής Τεχνοοικονομικής Οργάνωσης Υπηρεσιών» (ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού)
Καταληκτική ημερομηνία: 10/03/2015

Μία (1) θέση για την υλοποίηση έργου της πράξης "Αριστεία ΙΙ" (Μεταπτ. Φοιτητής - ΥΔ, ΠΕ Φυσικής ή Επιστ. των Υλικών)
Καταληκτική ημερομηνία: 06/03/2015

Μία (1) θέση για την υλοποίηση του έργου «Γενικευμένη Μέθοδος Προσομοίωσης της Αυτο-Οργάνωσης σε Νανοδομημένα Πολυμερικά Συστήματα» (Π.Ε. Ηλεκτρ. Μηχανικός)
Καταληκτική ημερομηνία: 05/03/2015