Ανακοίνωση από το ΙΓΜΕ για Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,τριάντα δύο (32) ατόμων

    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο Υλοποίησης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

       ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ι.ΓΜ.Ε.)

                           Ανακοινώνει 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα δύο (32) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ι.Γ.Μ.Ε., που εδρεύει στο νομό Αττικής (για τις ανάγκες αυτού στους νομούς Αττικής, Θεσσαλονίκης, Πρεβέζης και Ξάνθης, όπου προκηρύσσονται οι κατωτέρω θέσεις), στο πλαίσιο υλοποίησης των έργων με κωδικούς ΟΠΣ 5003300 & 5001270 και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα. 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων είναι η Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2018

Επισυνάπτονται :

- Πρόσκληση ΙΓΜΕ

-Πρόσθετες Οδηγίες Πρόσκλησης ΙΓΜΕ

-ΑΙΤΗΣΗ -ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ