Προκήρυξη του Διιδρυματικού Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 2018-2019

Το Τμήμα Στρατιωτικών Επιστημών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων και η Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης θα προβούν, στα πλαίσια των αυτοχρηματοδοτούμενων Διιδρυματικών Διατμηματικών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Δ.Π.Μ.Σ.) που οργανώνουν, στην εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019.

Τα Δ.Δ.Π.Μ.Σ. οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης στα εξής αντικείμενα:

  • Σχεδίαση & Επεξεργασία Συστημάτων (Systems Engineering)
  • Εφαρμοσμένη Επιχειρησιακή Έρευνα και Ανάλυση

Δείτε την προκήρυξη  στην οποία  περιλαμβάνονται αναλυτικές πληροφορίες καθώς και τα σχετικά έγγραφα για την κατάθεση αίτησης. Η καταληκτική ημερομηνία αποστολής των αιτήσεων είναι η Τρίτη 26 Ιουνίου 2018