Πολυτεχνείο Κρήτης | Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης ανακοινώνει την δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή Πρότασης για σύναψη έως μίας (1) σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, με πτυχιούχο πληροφορικής ή μηχανικό υπολογιστών πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι το τέλος του έτους (31/12/2019), με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης, με σύγχρονη παράταση του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης έως την λήξη του έργου ή έως την λήξη των τυχόν παρατάσεών του.

Αντικείμενο: Το αντικείμενο της θέσης απασχόλησης αφορά στην διαχείριση, παραμετροποίηση, και διαλειτουργικότητα εξειδικευμένων συστημάτων διαχείρισης ηλεκτρονικών αιτημάτων (RT Request Tracker) και καταγραφής και διαχείρισης εξοπλισμού (OpenMaint, Asset Management System) και λοιπών εφαρμογών ανοιχτού λογισμικού. Τα συστήματα αυτά έχουν διασυνδεθεί μεταξύ τους με χρήση διεπαφών (API) και λογισμικού που αναπτύχθηκε από το Πολυτεχνείο Κρήτης. Τα συστήματα αυτά είναι διασυνδεδεμένα με το κεντρικό κατάλογο προσώπων και προσφέρουν ένα ενοποιημένο περιβάλλον στους χρήστες και τους διαχειριστές, με το οποίο είναι δυνατή η υποβολή αιτημάτων, η παρακολούθηση της προόδου επίλυσης των αιτημάτων και ο διαμοιρασμός των εργασιών στις αρμόδιες υπηρεσίες και προσωπικό.
Διάρκεια σύμβασης: Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι το τέλος του έτους (31/12/2019), με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης, με σύγχρονη παράταση του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης έως την λήξη του έργου ή έως την λήξη των τυχόν παρατάσεών του.
Αποδοχές: Βάσει των διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α/16-12-2015) και τις σχετικές Οδηγίες με αριθμό πρωτ. 2/1015/ΔΕΠ/5.1.2016 (ΑΔΑ ΨΑΕΦΗ-ΠΟ7)του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους όπως αναθεωρήθηκε με την υπ’ αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/06.05.2016 εγκύκλιο του ΓΛΚ (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ).
Τόπος εργασίας: Γραφεία Διεύθυνσης Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων και Υπολογιστικής Υποδομής, Πολυτεχνείου Κρήτης.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Τετάρτη 20 Μαρτίου 2019 και ώρα 14:00 (τέλος προθεσμίας) είτε σε έντυπη μορφή είτε ηλεκτρονικά (σε μορφή pdf), με δική τους αποκλειστικά ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση.

diavgeia.gov.gr/decision/view/7%CE%9D%CE%A57469%CE%926%CE%9D-%CE%9B%CE%A7%CE%A0