ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΕΕ “Χορήγηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος στους Διπλωματούχους Μηχανικούς" ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι τις εξετάσεις για τη “Χορήγηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος στους Διπλωματούχους Μηχανικούς των Ανωτάτων Σχολών ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ και των Ισοτίμων Σχολών ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ”

01 ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ, προκειμένου να λάβουν μέρος  στις εν λόνω εξετάσεις, πρέπει να υποβάλλουν στο Τ.Ε.Ε. αίτηση με τα ακόλουθα δικαιολονητικά που περιγράφονται στην ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ,  όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νοαοθεσία, μέχρι 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 (ώρες κατάθεσης δικαιολονητικών9:00- 13:00).

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ και οι ακριβείς ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων θα ανακοινωθούν, εντός είκοσι (20) ημερών μετά τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή των δικαιολογητικών, στο Τ.Ε.Ε. και στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ: www.tee.gr

 Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από :

  • Τ.Ε.Ε. (Νίκης 4, 2ος όροφος (Γραφείο 204) και τηλ. 210 3291-203, 286,297,452) – ΑΘΗΝΑ

  •  Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας του ΤΕΕ Μεγάλου Αλεξάνδρου 49, τηλ. 2310-883141 – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  •  Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Ελλάδας του ΤΕΕ Τριών Ναυάρχων 40, τηλ. 2610-334787 – ΠΑΤΡΑ

  •  Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας του ΤΕΕ Βότση 2, τηλ. 2510-227430 - ΚΑΒΑΛΑ

  •  Περιφερειακό Τμήμα Νομού Μαγνησίας του ΤΕΕ 2ας Νοεμβρίου & Ξενοφώντος 93 τηλ.24210-26574 – ΒΟΛΟΣ

  • Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Κρήτης του ΤΕΕ Νεάρχου 23, τηλ. 28210-27900-1 – ΧΑΝΙΑ

καθώς επίσης και στα υπόλοιπα Περιφερειακά Τμήματα του ΤΕΕ, όπου κοινοποιείται η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.