ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διοίκηση Επιχειρήσεων - Master in Business Administration (ΜΒΑ).To ΠΜΣαπευθύνεται σε επιστήμονες, στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών καθώς και ερευνητές με στόχο (α) την εξειδίκευσή τους στα σύγχρονα συστήματα οργάνωσης και διοίκησης, του μάρκετινγκ, της χρηματοοικονομικής διοίκησης, των τεχνολογιών και της καινοτομίας στις επιχειρήσεις και τη δημόσια διοίκηση, (β) την ανάπτυξη των οργανωτικών, διοικητικών και τεχνολογικών προσόντων και γνώσεων που θα τους είναι αναγκαία για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία και (γ) την προετοιμασία τους για αποδοτική διοίκηση επιχειρήσεων και δημόσιων οργανισμών και μονάδων με ειδικεύσεις:

  • Μάρκετινγκ
  • Χρηματοοικονομική 
  • Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης

Ιστοσελίδα:www.mba.pem.gr, email:mba@pem.tuc.gr

Σχεδίαση και Παραγωγή Προϊόντων – Product Design and ManufacturingΤο ΠΜΣ "Σχεδίαση και Παραγωγή Προϊόντων - Product Design and Manufacturing" απευθύνεται σε μηχανικούς, επιστήμονες, στελέχη επιχειρήσεων, καθώς και ερευνητές με στόχο την εξειδίκευση τους στην ολοκλήρωση/ενοποίηση των διαδικασιών σχεδίασης νέων προϊόντων και της παραγωγής τους. Οι φοιτητές του προγράμματος εκπαιδεύονται στις νέες τεχνολογίες σχεδίασης, παραγωγής και διοίκησης της παραγωγής, έτσι ώστε να είναι σε θέση να συμμετέχουν σε όλες τις φάσεις της εξέλιξης ενός νέου προϊόντος, από την σχεδίαση μέχρι την διάθεσή του στην αγορά.

Ιστοσελίδα: www.prodes.pem.tuc.gr; e-mail:prodes@pem.tuc.gr

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.)

Διοίκηση της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας - Master of Technology & Innovation Management (ΜΤΙΜ),διεθνές Δ.Π.Μ.Σ. σε συνεργασία με τοΤμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Η.Μ.Μ.Υ.) του Πολυτεχνείου Κρήτης

Ιστοσελίδα: www.mtim.tuc.gr; e-mail: mtim@isc.tuc.gr).

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά - Applied Mathematics, σε συνεργασία με τα Τμήματα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (ΜΗΧ.Ο.Π.), Μηχανικών Περιβάλλοντος (ΜΗ.ΠΕΡ.) και Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (ΑΡ.ΜΗΧ.) του Πολυτεχνείου Κρήτης

Ιστοσελίδα: www.math.tuc.gr, email: math@amcl.tuc.gr.

ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Η Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης σε συνεργασία με το Τμήμα Στρατιωτικών Επιστημών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων διοργανώνουν τα ακόλουθα Δ.Π.Μ.Σ. :

  • Εφαρμοσμένη Επιχειρησιακή Έρευνα και Ανάλυση 
  • Σχεδίαση και Επεξεργασία Συστημάτων (Systems Engineering)

Ιστοσελίδα: www.sse-tuc.edu.gr e-mail: info@sse-tuc.edu.gr )

 Η Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησηςκαι τα Τμήματα Διοίκησης Τουρισμού και Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) συνδιοργανώνουν το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) "Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών", Διιδρυματικό ΠΜΣ με το ΠΑΔΑμε εξειδικεύσεις:

  • Αγροτουρισμός, Οινοτουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη και 
  • Επιχειρησιακές Λειτουργίες Δραστηριοτήτων Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Τουρισμού

Αντικείμενο του προγράμματος αποτελεί η εμπεριστατωμένη εκπαίδευση Πτυχιούχων ΑΕΙ, κυρίως Οικονομικών Σχολών, σε επιστημονικές μεθόδους συστηματικής και βέλτιστης διαχείρισης των πόρων και των λειτουργιών των επιχειρήσεων και οργανισμών και ειδικότερα εκείνων που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά αφενός στον Αγροτουρισμό και τον Οινοτουρισμό, και αφετέρου στην οργάνωση Πολιτιστικών και Εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που συνδέονται με τον Τουρισμό. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης για τη χορήγηση του τίτλου σπουδών είναι δεκαοκτώ (18) μήνες (τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα). Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. δεν προβλέπεται καταβολή διδάκτρων και χρηματοδοτείται πλήρως από το Δήμο Φυλής. 

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής ΜΠΔ .Αιτήσεις υποβάλλονται καθ΄όλη την διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους.

Ιστοσελίδα: www.phd.pem.tuc.gr;  e-mail:phd@pem.tuc.gr)