ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 • Διοίκηση Επιχειρήσεων - Master in Business Administration (ΜΒΑ).To ΠΜΣ απευθύνεται σε επιστήμονες, στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών καθώς και ερευνητές με στόχο (α) την εξειδίκευσή τους στα σύγχρονα συστήματα οργάνωσης και διοίκησης, του μάρκετινγκ, της χρηματοοικονομικής διοίκησης, των τεχνολογιών και της καινοτομίας στις επιχειρήσεις και τη δημόσια διοίκηση, (β) την ανάπτυξη των οργανωτικών, διοικητικών και τεχνολογικών προσόντων και γνώσεων που θα τους είναι αναγκαία για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία και (γ) την προετοιμασία τους για αποδοτική διοίκηση επιχειρήσεων και δημόσιων οργανισμών και μονάδων με ειδικεύσεις:
  • Μάρκετινγκ
  • Χρηματοοικονομική 
  • Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης

               Ιστοσελίδα: www.mba.pem.gr, email:mba@pem.tuc.gr

 • Σχεδίαση και Παραγωγή Προϊόντων – Product Design and Manufacturing. Το ΠΜΣ "Σχεδίαση και Παραγωγή Προϊόντων - Product Design and Manufacturing" απευθύνεται σε μηχανικούς, επιστήμονες, στελέχη επιχειρήσεων, καθώς και ερευνητές με στόχο την εξειδίκευση τους στην ολοκλήρωση/ενοποίηση των διαδικασιών σχεδίασης νέων προϊόντων και της παραγωγής τους. Οι φοιτητές του προγράμματος εκπαιδεύονται στις νέες τεχνολογίες σχεδίασης, παραγωγής και διοίκησης της παραγωγής, έτσι ώστε να είναι σε θέση να συμμετέχουν σε όλες τις φάσεις της εξέλιξης ενός νέου προϊόντος, από την σχεδίαση μέχρι την διάθεσή του στην αγορά.

                      Ιστοσελίδα: www.prodes.pem.tuc.gr; e-mail:prodes@pem.tuc.gr

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.)

                     Ιστοσελίδα: www.mtim.tuc.gr; e-mail: mtim@isc.tuc.gr

ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 • Διϊδρυματικά ΠΜΣ με τη Στρατιωτική Σχολή ΕυελπίδωνΗ Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης σε συνεργασία με το Τμήμα Στρατιωτικών Επιστημών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων διοργανώνονται τα ακόλουθα Δ.Π.Μ.Σ.:
  • Επιχειρησιακή Έρευνα και Λήψη Αποφάσεων – Master of Science in Operational Research and Decision Making, σε μια από τις ακόλουθες ειδικεύσεις, η οποία θα αναγράφεται στο δίπλωμα:
   • Άμυνας και Ασφάλειας (Defense and Security) και 
   • Αναλυτικής & Λήψης Αποφάσεων (Analytics and Decision Making)
  • Ευφυή Συστήματα – Master of Science in Intelligent Systems», σε μια από τις ακόλουθες ειδικεύσεις, η οποία θα αναγράφεται στο δίπλωμα:
   • Μη στελεχωμένα συστήματα (Unmanned systems) και 
   • Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα (Intelligent Information Systems)

                  Ιστοσελίδαwww.sse-tuc.edu.gr, email: info@sse-tuc.edu.gr

 Αντικείμενο του προγράμματος αποτελεί η εμπεριστατωμένη εκπαίδευση Πτυχιούχων ΑΕΙ, κυρίως Οικονομικών Σχολών, σε επιστημονικές μεθόδους συστηματικής και βέλτιστης διαχείρισης των πόρων και των λειτουργιών των επιχειρήσεων και οργανισμών και ειδικότερα εκείνων που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά αφενός στον Αγροτουρισμό και τον Οινοτουρισμό, και αφετέρου στην οργάνωση Πολιτιστικών και Εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που συνδέονται με τον Τουρισμό. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης για τη χορήγηση του τίτλου σπουδών είναι δεκαοκτώ (18) μήνες (τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα). Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. δεν προβλέπεται καταβολή διδάκτρων και χρηματοδοτείται πλήρως από το Δήμο Φυλής. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΉΣ ΜΠΔ

Σκοπός των Διδακτορικών Σπουδών είναι η παραγωγή νέας γνώσης, η προώθηση της καινοτομικής έρευνας, της επιστήμης και των εφαρμογών της με τη διεξαγωγή υψηλής ποιότητας έρευνας καθώς και η δημιουργία άριστα εκπαιδευμένων επιστημόνων ικανών να συμβάλουν στην πρόοδο της έρευνας και της τεχνολογίας.

Αιτήσεις υποβάλλονται καθ΄όλη την διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους.

Ιστοσελίδα: www.phd.pem.tuc.gr;  e-mail:phd@pem.tuc.gr)