1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η Σουηδία διαθέτει παράδοση πολλών ετών στην εκπαίδευση και στην έρευνα, καθώς πανεπιστήμια λειτουργούσαν στη χώρα από τον 15ο αιώνα. Στη Σουηδία σήμερα λειτουργούν πάνω από 40 ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα σε περισσότερες από 20 πόλεις της χώρας. Τα πανεπιστήμια (universitet) και τα πανεπιστημιακά κολέγια (högskola) προσφέρουν προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές σε πολλές ειδικότητες, κάποια όμως εκπαιδευτικά ιδρύματα παρέχουν σπουδές σε μία μόνο ειδικότητα όπως π.χ. το Chalmers University of Technology και το Stockholm School of Economics.

Οι περισσότεροι αλλοδαποί φοιτητές πηγαίνουν στη Σουηδία μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων ανταλλαγής σε επίπεδο προπτυχιακό ή για την εκτέλεση έρευνας στα πλαίσια της μεταπτυχιακής τους εκπαίδευσης. Περίπου 20% των φοιτητών που εκτελούν έρευνα στα πλαίσια προγραμμάτων διδακτορικού, είναι αλλοδαποί.

2. Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ & ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

Η δομή της προπτυχιακής εκπαίδευσης στη Σουηδία διαφέρει σημαντικά από αυτή των Ελληνικών πανεπιστημίων. Η παρακολούθηση ενός προγράμματος ή ενός μαθήματος μετριέται σε μονάδες (credits). Ένα ακαδημαϊκό έτος συνήθως αντιστοιχεί σε 40 credits. Οι προπτυχιακοί τίτλοι σπουδών διαχωρίζονται σε γενικούς & επαγγελματικούς τίτλους, οι οποίοι είναι οι εξής:

  1. Högskoleexamen (University Diploma), που απονέμεται μετά την συγκέντρωση τουλάχιστον 80 credits, που αντιστοιχούν σε 2 χρόνια σπουδών.
  2. Kandidatexamen (Bachelor’s degree) το οποίο απονέμεται με συγκέντρωση 120 credits (τρία χρόνια σπουδών) εκ των οποίων τα 60 credits αντιστοιχούν σε μαθήματα τομέα επιλογής, ενώ 10 από αυτά αντιστοιχούν σε εργασία τομέα επιλογής του φοιτητή.
  3. Magisterexamen (Master’s degree), που απονέμεται μετά από συμπλήρωση 160 credits (συνολικά τέσσερα χρόνια σπουδών). Απαιτούνται 80 credits που αντιστοιχούν στην κύρια ειδικότητα, 20 credits για μία εργασία στην κύρια ειδικότητα (thesis), ή δύο μικρότερες εργασίες των 10 credits. Στη Σουηδία λειτουργούν σε πανεπιστήμια και πανεπιστημιακά κολέγια, πάνω από 200 Προγράμματα Master’s που προσφέρονται στην Αγγλική γλώσσα. Ο χρόνος σπουδών αυτών των προγραμμάτων είναι συνήθως ένα έτος, με εξαίρεση τα μεταπτυχιακά προγράμματα μηχανικών που διαρκούν τουλάχιστον ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο περισσότερο. Για την αίτηση σε αυτά τα προγράμματα σπουδών απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κατοχή πτυχίου που αντιστοιχεί σε παρακολούθηση προγράμματος σπουδών τριετούς φοίτησης. O επαγγελματικός τίτλος του Μηχανικού (civilingenjörsexamen / "Master of Science in Engineering") απονέμεται κατόπιν συγκέντρωσης 180 credits που αντιστοιχούν σε συνολικά 4 έτη σπουδών και στην ολοκλήρωση εργασίας.
  4. Yrkesexamen (Professional degree), απονέμεται κατόπιν συμπλήρωσης 40 έως 220 credits και αντιστοιχεί σε επαγγελματικές σπουδές ειδικοτήτων όπως ιατρική, οδοντιατρική, μηχανική, εκπαίδευση, σχεδίου, καλών τεχνών.
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-LICENTIATE & DOCTORAL DEGREES

Οι περισσότεροι αλλοδαποί φοιτητές πηγαίνουν στην Σουηδία για διδακτορικές σπουδές. Μεγάλο μέρος της έρευνας στη Σουηδία πραγματοποιείται μέσα στα πανεπιστήμια. Όλα τα πανεπιστήμια και μερικά ινστιτούτα ανώτατης εκπαίδευσης, απονέμουν δίπλωμα μεταπτυχιακού επιπέδου με τίτλο Licenciatexamen ή Licentiate και διδακτορικό δίπλωμα - Doktorsexamen (αντίστοιχο του PhD). Αυτά τα ιδρύματα έχουν μόνιμους πόρους χρηματοδότησης για έρευνα και είναι εγκεκριμένα για την απονομή των προαναφερθέντων τίτλων, από την Σουηδική κυβέρνηση.

Ο τίτλος Licenciatexamen απονέμεται μετά από 3 έτη πλήρους φοίτησης και την παρουσίαση μεταπτυχιακής διατριβής. Το διδακτορικό δίπλωμα απονέμεται ύστερα από σπουδές επιπλέον 3 ετών πλήρους φοίτησης. Οι διδακτορικές σπουδές περιλαμβάνουν κυρίως έρευνα, αλλά και θεωρητικές σπουδές σε μορφή μαθημάτων ή σεμιναρίων. Ο υποψήφιος διδάκτορας πρέπει να ολοκληρώσει ερευνητικό έργο που θα παρουσιαστεί ως διδακτορική διατριβή (doctoral thesis). Η διατριβή συχνά αντιστοιχεί στο 50% του συνολικού χρόνου σπουδών.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Για την εισαγωγή στην μεταπτυχιακή εκπαίδευση ο υποψήφιος πρέπει να κατέχει πανεπιστημιακό τίτλο επιπέδου Bachelor’s ή αρκετές φορές και Master’s (όπως περιγράφηκαν στην παράγραφο "Προπτυχιακά Προγράμματα & Τίτλοι Σπουδών"), σε αντικείμενο παρεμφερές με τον επιδιωκόμενο τίτλο. Σε αρκετά μεταπτυχιακά προγράμματα ισχύουν ειδικές διαδικασίες αξιολόγησης για την καταλληλότητα και ικανότητα του υποψηφίου για ολοκλήρωση του προγράμματος.

Η αποδοχή σε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών εξαρτάται από τις ακαδημαϊκές επιδόσεις του υποψήφιου σε προπτυχιακό επίπεδο. Ο υποψήφιος πρέπει να γνωρίζει πολύ καλά την Αγγλική γλώσσα (IELTS) ενώ σε αρκετά τμήματα δεν έχουν ως προαπαιτούμενο την γνώση της Σουηδικής γλώσσας. Παρόλα αυτά, είναι καλό ο υποψήφιος να γνωρίζει τη Σουηδική γλώσσα καθώς μέρος των μαθημάτων και σεμιναρίων πραγματοποιούνται στα Σουηδικά.

Η εισαγωγή στην μεταπτυχιακή εκπαίδευση είναι περιορισμένη. Από το 1998 τα πανεπιστήμια και τα κολέγια δέχονται μεταπτυχιακούς φοιτητές που μπορούν να χρηματοδοτήσουν με ιδίους πόρους όλη την χρονική περίοδο των σπουδών τους ή τους έχει απονεμηθεί μεταπτυχιακή υποτροφία (doktordtjänst) ή έχουν δικαίωμα επιδόματος σπουδών (utildningsbidrag) από το πανεπιστήμιο.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Οι αιτήσεις σε μεταπτυχιακά προγράμματα στέλνονται απ’ ευθείας στα πανεπιστήμια προτίμησης του υποψηφίου, ενώ πληροφορίες δίδονται από τα τμήματα των ιδρυμάτων. Συχνά υπάρχουν ειδικές φόρμες αίτησης. Ο φάκελος υποψηφιότητας για διδακτορικές σπουδές πρέπει να περιλαμβάνει εκτός από την αίτηση, επίσημα αντίγραφα πτυχίων / διπλωμάτων, αναλυτικής βαθμολογίας, γνώσεις γλωσσών, πτυχιακή/διπλωματική εργασία, συστατικές επιστολές και όσα άλλα δικαιολογητικά μπορεί να ζητάει κατά περίπτωση το κάθε τμήμα. Συχνά απαιτούνται επίσημες μεταφράσεις των παραπάνω εγγράφων. Επίσης μπορεί να ζητηθεί ένα "σχέδιο χρηματοδότησης" των σπουδών του υποψηφίου που θα συνοδεύει την αίτηση.

Όλο και περισσότερα τμήματα δέχονται αιτήσεις με προκαθορισμένες ημερομηνίες υποβολής. Αρκετά βέβαια είναι τα τμήματα που δέχονται διδακτορικούς φοιτητές καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους.

3. Η ΖΩΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΡΑ - ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ

Δεν απαιτείται η καταβολή διδάκτρων, καθώς τα δημόσια σουηδικά πανεπιστήμια χρηματοδοτούνται από το κράτος. Κόστος σπουδών υπάρχει μόνο σε επιλεγμένα προγράμματα ιδιωτικών πανεπιστημίων.

Για τα έξοδα διαβίωσης οι αλλοδαποί φοιτητές χρειάζονται το λιγότερο SEK 6,300 το μήνα (το εθνικό νόμισμα είναι η Σουηδική Κορόνα (SEK), που αντιστοιχεί σε περίπου 0,11€), που αντιστοιχούν περίπου σε 700 €. Το παραπάνω ποσό ακολουθεί την εξής κατανομή: SEK 2,400 για διατροφή, SEK 2,100 για στέγη, SEK 60-70 για συνδρομή σε φοιτητικό σύνδεσμο, SEK 450 για την πληρωμή λογαριασμών, SEK 500 για τις τοπικές μετακινήσεις, SEK 250 για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και SEK 450 για προσωπικά έξοδα.

Όσον αφορά την διαμονή, τις φοιτητικές εστίες διαχειρίζονται οι φοιτητικοί σύνδεσμοι. Το κόστος των δωματίων ποικίλει μεταξύ SEK 2,000 – SEK 3,000 το μήνα, ανάλογα με το πανεπιστήμιο. Καθώς ο αριθμός δωματίων στις φοιτητικές εστίες είναι περιορισμένος, συνίσταται στους υποψήφιους φοιτητές να κάνουν αίτηση για στέγη στην εστία αμέσως μόλις γίνουν δεκτοί στο πανεπιστήμιο της επιλογής τους. Οι φοιτητές που επιλέγουν διαμονή εκτός φοιτητικής εστίας μπορούν να απευθυνθούν για πληροφορίες στον φοιτητικό σύνδεσμο του πανεπιστημίου τους.

Η εγγραφή σε φοιτητική ένωση είναι υποχρεωτική και ο φοιτητής πληρώνει SEK 300 το μήνα ως συνδρομή. Οι φοιτητικές ενώσεις προσφέρουν πληροφορίες σε θέματα όπως στέγαση, ιατρική μέριμνα, φοιτητικές δραστηριότητες κ.λπ.

4. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥ ΣΟΥΗΔΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ

Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα στη Σουηδία δεν προσφέρουν υποτροφίες σε φοιτητές. Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να κάνουν αίτηση στο πρόγραμμα υποτροφιών που προσφέρει το Σουηδικό Ινστιτούτο. Πιο συγκεκριμένα το Ινστιτούτο προσφέρει περιορισμένο αριθμό υποτροφιών (περίπου 500 υποτροφίες το έτος) για μεταπτυχιακές σπουδές και έρευνα (Guest Scholarships) διάρκειας από 3 μήνες έως και ένα ακαδημαϊκό έτος (9 μήνες), καλύπτοντας τα έξοδα διαβίωσης. Δεν υπάρχει όριο ηλικίας. Οι υποτροφίες απευθύνονται σε φοιτητές ανώτατου πανεπιστημιακού επιπέδου για την εκπόνηση μέρους του διδακτορικού τους ή για μεταδιδακτορικές σπουδές σε οποιοδήποτε πανεπιστήμιο ή πανεπιστημιακό κολέγιο της Σουηδίας, είτε για συμμετοχή σε πρόγραμμα επιπέδου Master (που βρίσκεται στη λίστα του Σουηδικού Ινστιτούτου: Master Level Programmes taught in English, στην ιστοσελίδα http://www.studyinsweden.com). Οι υποψήφιοι που επιδιώκουν σπουδές επιπέδου Master πρέπει να κάνουν αίτηση για υποτροφία μέσω του πανεπιστημίου, ενώ οι υποψήφιοι για διδακτορικές σπουδές κάνουν αίτηση μέσω του Σουηδικού Ινστιτούτου. Οι υποτροφίες δεν μπορούν να δοθούν για ολοκληρωμένες μεταπτυχιακές σπουδές που οδηγούν στην απόκτηση διδακτορικού. Δίδονται για οποιοδήποτε αντικείμενο. Ας σημειώσουμε ότι το Πανεπιστήμιο του Göteborg δεν συμμετέχει στο πρόγραμμα υποτροφιών του Σουηδικού Ινστιτούτου.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Ο πιο σίγουρος και κλασσικός τρόπος χρηματοδότησης μεταπτυχιακών σπουδών είναι η εργασία ως διδακτορικός φοιτητής. Το 46% των φοιτητών-ερευνητών χρηματοδοτούν τις σπουδές τους με αυτό τον τρόπο. Μόνο στο 10% των φοιτητών που εκτελούν έρευνα σε διδακτορικό πρόγραμμα δίδεται η δυνατότητα χρηματοδότησης με επίδομα σπουδών (study grant), ενώ στο 11% παρέχεται άλλων ειδών οικονομική ενίσχυση μέσω του πανεπιστημίου. Ένα 9% σπουδάζει με υποτροφία από φορέα εκτός πανεπιστημίου και το 24% συνδυάζει χρηματοδότηση από την πανεπιστημιακή έρευνα και εργασία εκτός πανεπιστημίου.

5. ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ

Οι φοιτητές από χώρες της ΕΕ μπορούν να εργαστούν χωρίς περιορισμούς όσον αφορά τον αριθμό των ωρών ή τον τύπο εργασίας που κάνουν. Είναι όμως απαραίτητη η έκδοση του National Insurance (ΝΙ) Number, για το οποίο πρέπει να καταβάλετε ένα συγκεκριμένο χρηματικό ποσό και εκδίδεται σε τοπικό γραφείο Benefits Agency.

6. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Στην ιστοσελίδα του Σουηδικού Ινστιτούτου για την εκπαίδευσηhttp://www.studyinsweden.com μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε για σπουδές & υποτροφίες στη Σουηδία.

ΦΟΡΕΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΗΛ./Fax/e-mail

Σουηδικό Ινστιτούτο, Swedish Institute (SI)

Πληροφορίες για σπουδές στην Σουηδία

Φορέας παροχής υποτροφιών για σπουδές στη Σουηδία

Department for Education & Research, BOX  7434, SE-10391 STOCKHOLM SWEDEN

Τηλ./ Fax: +468207248

e-mail: si στο si.se

grant στο si.se 
(για υποτροφίες)

http://www.si.se