1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το ελληνικό σύστημα τριτοβάθμιας ανώτατης εκπαίδευσης βασίζεται σε τετραετείς πανεπιστημιακές σπουδές για όλους τους κλάδους πλην των κλάδων του Πολυτεχνείου, της Ιατρικής και της Γεωπονικής. Οι μεταπτυχιακές σπουδές σήμερα διέπονται από τον Νόμο 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α') βάσει του οποίου την ευθύνη λειτουργίας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) έχουν αποκλειστικά τα Ανώτατα Εκαπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) τα οποία καθορίζουν και τον τρόπο λειτουργίας τους.

Διαβάστε τον Νόμο 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α') πατώντας εδώ (αρχείο pdf, σχετικό απόσπασμα).

Με την ολοκλήρωση των σπουδών για την απόκτηση του πτυχίου/διπλώματoς ΑΕΙ, ο απόφοιτος έχει τη δυνατότητα να ακολουθήσει μεταπτυχιακές ή απευθείας διδακτορικές σπουδές, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις που τίθενται από τα εκάστοτε τμήματα και που είναι πιθανόν να διαφέρουν σημαντικά από το ένα ίδρυμα στο άλλο. Ειδικότερα για την αποδοχή σε πρόγραμμα Διδακτορικού συνήθως απαιτείται η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου από τον υποψήφιο.

Σε περισσότερα από 200 τμήματα των Ελληνικών ΑΕΙ λειτουργούν Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Τα ΠΜΣ διακρίνονται σε:

 • Μεταπτυχιακές Σπουδές Ειδίκευσης που οδηγούν στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) και
 • Διδακτορικές Σπουδές που οδηγούν στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος.

2. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Περισσότερα από 400 μεταπτυχιακά προγράμματα προσφέρονται από τα Ελληνικά ΑΕΙ. Στην πλειοψηφία τους τα τμήματα των ΑΕΙ κάθε ένα χωριστά ή με την συνεργασία τμημάτων του ίδιου ή άλλου ΑΕΙ της Ελλάδας ή αναγνωρισμένων ιδρυμάτων του εξωτερικού (διατμηματικά/διαπανεπιστημιακά προγράμματα), οργανώνουν και λειτουργούν ΠΜΣ που απευθύνονται σε όλους τους κλάδους των επιστημών. Την ευθύνη για την οργάνωση και την εν γένει λειτουργία του Π.Μ.Σ. την έχει το τμήμα εκείνο του Πανεπιστημίου το οποίο καλύπτει το αντίστοιχο επιστημονικό θέμα του Π.Μ.Σ. και η τελική έγκριση δίδεται από το Υπουργείο Παιδείας.

Ανάλογα με τον κλάδο σπουδών, η διάρκεια κάθε προγράμματος κυμαίνεται από ένα έως δύο έτη. Η χρονική διάρκεια ενός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα πλήρες ημερολογιακό έτος. Μέρος του χρόνου αυτού που δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 3 μήνες, διατίθεται για την συγγραφή μεταπτυχιακής ερευνητικής ή συνθετικής διατριβής. Επίσης, αρκετά προγράμματα μεταπτυχιακών δίνουν τη δυνατότητα μερικής παρακολούθησης.

Τα Ιδρύματα στα οποία λειτουργούν Π.Μ.Σ εκδίδουν Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών μέρος του οποίου περιλαμβάνει τη δομή, τους κανόνες λειτουργίας των Π.Μ.Σ, τον αριθμό και τον τρόπο εισαγωγής των εισακτέων καθώς και τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών, τα μαθήματα που διδάσκονται και τον αριθμό των ωρών που προβλέπεται για κάθε μάθημα.

Όσον αφορά τα δίδακτρα, τα περισσότερα μεταπτυχιακά προγράμματα ειδίκευσης προσφέρονται δωρεάν ενώ για όσα απαιτούνται δίδακτρα, το ύψος τους συναρτάται κατά κύριο λόγο με τον τομέα ειδίκευσης.

Η εισαγωγή των υποψηφίων στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνεται συνήθως με τη διαδικασία της επιλογής, ή των εξετάσεων (προφορικών ή/και γραπτών). Η διαδικασία εισαγωγής καθορίζεται από τον εσωτερικό κανονισμό του Μεταπτυχιακού Προγράμματος. Παράμετροι που συνεκτιμώνται, κατά τη διαδικασία της επιλογής είναι: ο βαθμός του πτυχίου, η επίδοση στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι συναφή με το Π.Μ.Σ., η προπτυχιακή διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται, και η τυχόν ερευνητική - συγγραφική δραστηριότητα του υποψηφίου, η γνώση μιας ξένης γλώσσας (για τους έλληνες υποψήφιους) και της ελληνικής γλώσσας για τους αλλοδαπούς υποψηφίους κ.α. Πέρα από τα παραπάνω, συνήθως οι υποψήφιοι καλούνται και για προσωπική συνέντευξη από τους καθηγητές του προγράμματος.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εισαγωγή σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα διαφοροποιούνται ανάλογα με τις προϋποθέσεις που θέτει το τμήμα που οργανώνει το πρόγραμμα αλλά και ανάλογα με το κλάδο σπουδών. Σε γενικές γραμμές, απαιτούνται συνήθως, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Αίτηση στο τμήμα
 • Πτυχίο με αναλυτική βαθμολογία και ισοτιμία από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. όταν αυτό έχει αποκτηθεί στο εξωτερικό
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Συστατικές επιστολές
 • Αυτοπεριγραφική Έκθεση
 • Πτυχίο ξένης γλώσσας, συνήθως της Αγγλικής

3. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Η απόκτηση διδακτορικού στα ελληνικά πανεπιστήμια δεν αποτελεί νέα δυνατότητα. Το διδακτορικό απονέμεται από το τμήμα στο οποίο εκπονείται και έχει ελάχιστη διάρκεια 3 έτη. Για την απονομή διδακτορικού διπλώματος απαιτείται η εκπόνηση πρωτότυπης μελέτης η οποία αναμένεται να συμβάλει στην προαγωγή της επιστήμης. Η εκπαιδευτική καθοδήγηση του υποψήφιου διδάκτορα επιτελείται από τριμελή συμβουλευτική επιτροπή, που αποτελείται από μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού.

Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί και τα απαιτούμενα προσόντα που πρέπει να διαθέτει ο υποψήφιος διδάκτορας διαφοροποιούνται ανάλογα με το τμήμα στο οποίο θέλει να εκπονήσει την διδακτορική του διατριβή. Σε γενικές γραμμές τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αποδοχή εκπόνησης διδακτορικού είναι:

 • Αίτηση στο τμήμα
 • Πτυχίο και μεταπτυχιακός τίτλος όταν απαιτείται (αντίστοιχα με αναλυτική βαθμολογία και ισοτιμία από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. όταν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στο εξωτερικό)
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Συστατικές επιστολές
 • Αυτοπεριγραφική Έκθεση
 • Πτυχίο ξένης γλώσσας, συνήθως της Αγγλικής
 • Περιληπτική ανάλυση του τίτλου και της μεθοδολογίας έρευνας που θα ακολουθήσει ο υποψήφιος κατά την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής.

4. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 

ΦΟΡΕΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Γραφεία Διασύνδεσης Ελληνικών Πανεπιστημίων

Διασύνδεση με όλα τα ελληνικά πανεπιστήμια

Πληροφορίες για τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στην Ελλάδα

Πληροφορίες για υποτροφίες

Διευθύνσεις ιστοσελίδων των Γραφείων Διασύνδεσης

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων

Πληροφορίες για θέματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

http://www.minedu.gr