Το Επιχειρηματικό Σχέδιο

Διαβάστε σε αυτή την εισαγωγική ενότητα:

Η έννοια του Επιχειρηματικού Σχεδίου

Πηγές: 
1. Richard Stutely, Το Ιδανικό Επιχειρηματικό Σχέδιο, Prentice Hall Financial Times. 
2. Οδηγός σύνταξης επιχειρηματικού σχεδίου – Ταμείο Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δεκέμβριος 2003.

Η δημιουργία ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου είναι ένα σημαντικό εργαλείο για τη βελτίωση της απόδοσης κάθε επιχείρησης και συμβάλλει στη δομή και οργάνωση της επιχείρησης, στη λήψη αποφάσεων με βάση τους στόχους και την πολιτική αυτής, την καταγραφή, ανάλυση και κατανόηση της αγοράς, των καταναλωτών και του ανταγωνισμού και καταδεικνύει την επίτευξη ή μη των στόχων της. Επίσης, το Επιχειρηματικό Σχέδιο αντανακλά τις ιδέες και τις επιδιώξεις της επιχείρησης, ώστε οι πιθανοί επενδυτές να σχηματίσουν άποψη για το πόσο καλή είναι η προτεινόμενη επιχειρηματική ιδέα και για την ικανότητα της διοίκησης να την εκμεταλλευτεί και να την υλοποιήσει αποτελεσματικά. Σε γενικές γραμμές, το Επιχειρηματικό Σχέδιο χρησιμεύει ως εγχειρίδιο για την επιχείρηση και ως σημείο αναφοράς για πιθανούς επενδυτές και τη διοίκηση.

Η σύνταξη ενός επιχειρηματικού σχεδίου είναι αναγκαία, καθώς δίνει μια ξεκάθαρη εικόνα για την αγορά, τους ανταγωνιστές και τους πελάτες της. Δείχνει τις αδυναμίες, τα δυνατά σημεία και τους στόχους της επιχείρησης και αποτελεί τη βάση με την οποία θα συγκριθούν τα πραγματοποιηθέντα αποτελέσματα και γενικότερα, την πορεία της επιχείρησης. Η προετοιμασία του είναι ιδιαίτερα κοπιαστική και χρονοβόρα, αφού προϋποθέτει μελέτη της αγοράς, των ανταγωνιστών, των πελατών και των ιδιαιτεροτήτων της επιχείρησης. Δεν παύει βέβαια, να αποτελεί το πιο σημαντικό εργαλείο για τη δημιουργία μιας νεοϊδρυόμενης επιχείρησης.

Σκοπός του Επιχειρηματικού Σχεδίου

Ο σκοπός του επιχειρηματικού σχεδίου είναι πολλαπλός, καθώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο εσωτερικά στην επιχείρηση από τη διοίκηση και το προσωπικό, όσο και από εξωτερικούς φορείς, όπως συμβούλους, πιθανούς συνεργάτες, κρατικούς φορείς, επενδυτές. Καταρχάς, η σύνταξή του θεωρείται απαραίτητη για την προώθηση μιας νέας επιχειρηματικής ιδέας ή δραστηριότητας, η οποία και συνεπάγεται την προσέλκυση των επενδυτών και συντελεί στην εξασφάλιση του κεφαλαίου για την υλοποίηση αυτής. Αυτό που προσφέρεται στους πιθανούς επενδυτές είναι αναλυτικές πληροφορίες για όλες τις πτυχές των προηγούμενων, τρεχουσών και μελλοντικών δραστηριοτήτων της εταιρείας. Εκτός όμως, από την προώθηση επιχειρηματικών ιδεών, η σύνταξή του είναι αναγκαία για οποιαδήποτε νεοσύστατη επιχείρηση και σε κάθε νέα επιχειρηματική δραστηριότητα. Λειτουργεί ως οδηγός για την επιχείρηση, καθώς αυτή αναπτύσσεται. Κατά κύριο λόγο, αποτελεί ένα προσχέδιο της μελλοντικής εξέλιξης της επιχείρησης και παρέχει πολύτιμα επιχειρηματικά εργαλεία για την ανάλυσή της, τον προσδιορισμό των αναγκών της και την πραγματοποίηση απαραίτητων αλλαγών. Συμπερασματικά, ένα άρτιο Επιχειρηματικό Σχέδιο δεν βοηθά απλώς μία εταιρεία στην προσπάθειά της για εξασφάλιση χρηματοδότησης, αλλά συμβάλλει και στην ανάπτυξη της επιχείρησης μακροπρόθεσμα.

Πλεονεκτήματα από τη σύνταξη ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου

Ένα σωστά οργανωμένο Επιχειρηματικό Σχέδιο, που καλύπτει επαρκώς όλες τις πτυχές μιας νέας δραστηριότητας, αποτελεί πηγή πολλών πλεονεκτημάτων τόσο για τους επιχειρηματίες, όσο και για τους επενδυτές.

Από την πλευρά του επιχειρηματία, προσελκύει το ενδιαφέρον πιθανών επενδυτών και επιτρέπει την ταχύτερη και ευκολότερη διάδοση της επιχειρηματικής πρότασης σε μεγαλύτερο βαθμό υποψήφιων επενδυτών, τους οποίους δεν θα ήταν πιθανό να προσεγγίσουν οι μελλοντικοί επιχειρηματίες. Επίσης, αποτελεί ένα οδηγό για τη δημιουργία αξίας για την επιχείρηση, καθώς συμβάλλει στην υλοποίηση των επιθυμητών στρατηγικών και τη συνεχή βελτίωση αυτής. Επιπλέον, αποτελεί τη βάση για παρακολούθηση και έλεγχο της πορείας και εξέλιξης της επιχείρησης, δίνοντας τη δυνατότητα στη διοίκηση να εξετάσει το βαθμό επίτευξης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων αυτής, συγκρίνοντας σε τακτά χρονικά διαστήματα τα πραγματικά στοιχεία απόδοσης της επιχείρησης με τα αντίστοιχα προκαθορισμένα επιθυμητά στοιχεία.

Από την πλευρά του επενδυτή, παρέχει τη δυνατότητα αξιολόγησης μιας ενδεχόμενης επιχειρηματικής ιδέας, της επιχειρηματικής ομάδας, της εν δυνάμει αγοράς και των δυνατοτήτων υλοποίησης της προτεινόμενης επιχειρηματικής δραστηριότητας πολύ πριν πραγματοποιηθεί η επένδυση. Επίσης, δίνει τη δυνατότητα σύγκρισης πολλών επιχειρηματικών προτάσεων σε μικρό χρονικό διάστημα και έτσι ο επενδυτής είναι σε θέση να παρακολουθεί και να ελέγχει την εξέλιξη και την πορεία της επένδυσης.

Προκειμένου, όμως, η επιχείρηση να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα από τη σύνταξη ενός επιχειρηματικού σχεδίου και να ωφεληθούν επιχειρηματίας και επενδυτής, πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω βασικά στοιχεία:

 1. Ισχυρά προσόντα έρευνας και ανάπτυξης.
 2. Πρόσβαση σε πνευματική ιδιοκτησία: εμπορικά σήματα και απόρρητα, πατέντες, πνευματικά δικαιώματα.
 3. Αποκλειστικά δικαιώματα μεταπώλησης ή διανομής.
 4. Ιδιοκτησία κεφαλαιουχικού εξοπλισμού (εξειδικευμένα μηχανήματα, εξοπλισμός εξερεύνησης, στόλοι παράδοσης, ικανότητα πλεονασματικής παραγωγής).
 5. Ανώτερη υποστήριξη προϊόντος και/ ή πελατών.
 6. Παραγωγή με χαμηλό κόστος.
 7. Άλλες οικονομίες κλίμακας.
 8. Ανώτερες βάσεις δεδομένων, πληροφορίες μάνατζμεντ και ικανότητα επεξεργασίας στοιχείων.
 9. Ικανότητες μάρκετινγκ σχετικά με συγκεκριμένους τύπους πελατών (π.χ. άμυνα), τμήματα αγοράς (π.χ. εφήβους), κανάλια (π.χ. λιανικές πωλήσεις, τηλεφωνικές πωλήσεις).
 10. Πρόσβαση σε κεφάλαιο κίνησης.
 11. Υπεροχή σε μάνατζμεντ, λειτουργικά, διοίκηση.
 12. Περιορισμοί εισόδου.

Το έντυπο "Το Επιχειρηματικό Σχέδιο"

Έντυπο "Επιχειρηματικό Σχέδιο"

 

Η επιχειρηματικότητα σε συνδυασμό με τη νέα τεχνολογία, την έρευνα και την καινοτομία διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην εποχή της νέας οικονομίας, συμβάλλοντας καθοριστικά στην δημιουργία απασχόλησης, στην παραγωγικότητα, στην ποιότητα και στην δυναμική ανάπτυξη της αγοράς εργασίας.

Το Γραφείο Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας στα πλαίσια των στόχων του για παροχή επαγγελματικής συμβουλευτικής και πληροφόρησης σε φοιτητές και απόφοιτους του Πολυτεχνείου Κρήτης, επιδιώκει να αναλάβει ουσιαστικό ρόλο στην υποστήριξη για την ενθάρρυνση και την ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων  επιχειρηματικότητας.

Μία από τις δραστηριότητες του γραφείου αφορά την έκδοση συμβουλευτικών οδηγών. Ο οδηγός με τίτλο "Το Επιχειρηματικό Σχέδιο" παρουσιάζει την έννοια, τον σκοπό, τα πλεονεκτήματα και την δομή ενός επιχειρηματικού σχεδίου σε μία επιχείρηση. Η παρούσα έκδοση θα αποτελέσει σημαντικό εργαλείο, ιδιαίτερα για τους νέους μηχανικούς που βρίσκονται στο ξεκίνημα της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.

Το έντυπο διανέμεται δωρεάν από το Γραφείο μας.

 

Το έντυπο "Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου"

Έντυπο "Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου"

 

 

Ο οδηγός "Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου" αποτελεί ένα υπόδειγμα επιχειρηματικού σχεδίου, παρουσιάζοντας τη μορφή, τα περιεχόμενα και όλα εκείνα τα στοιχεία που χρειάζονται για να θεωρηθεί ένα επιχειρηματικό σχέδιο ολοκληρωμένο. Η παρούσα έκδοση θα αποτελέσει σημαντικό εργαλείο, ιδιαίτερα για τους νέους μηχανικούς που βρίσκονται στο ξεκίνημα της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.

Το έντυπο διανέμεται δωρεάν από το Γραφείο μας.