Κώδικας Δεοντολογίας των Γραφείων Διασύνδεσης των Ελληνικών Πανεπιστημίων & Πολυτεχνείων

Αγαπητέ/ή φοιτητή/τρια,

Το Γραφείο Διασύνδεσης (ΓΔΣ) του Πολυτεχνείου Κρήτης (ΠΚ) θα ήθελε να σε ενημερώσει για τα παρακάτω:

Οι υπηρεσίες του Γραφείου Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας προσφέρονται δωρεάν σε όλους τους φοιτητές και αποφοίτους του Πολυτεχνείου Κρήτης, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα το απόρρητο των ατομικών στοιχείων τους και την ισότητα ευκαιριών πρόσβασης στην πληροφόρηση.
Με σκοπό την τήρηση του απόρρητου των ατομικών στοιχείων οι υπηρεσίες του παρέχονται μέσα στα πλαίσια του Κώδικα Δεοντολογίας των Γραφείων Διασύνδεσης των Α.Ε.Ι. της χώρας.
Η τήρηση Βάσεων Δεδομένων που διατηρεί το Γραφείο Διασύνδεσης διέπεται από τις Αρχές Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Ν2472/97 άρθρο 6)
Βασικά σημεία του Κώδικα Δεοντολογίας του Γραφείου Διασύνδεσης, σε συνεργασία με: