ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «"Sustainable Engineering and Climate Change»

Το  Ξενόγλωσσο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο Αειφόρος Μηχανική και Κλιματική Αλλαγή-Sustainable Engineering and Climate Change προσφέρει τις παρακάτω δύο ειδικεύσεις::

Ειδίκευση Α:Sustainable Water and Wastewater Management

Ειδίκευση Β: Sustainable Energy

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών είναι τρία (3) διδακτικά εξάμηνα συμπεριλαμβανομένου και του χρόνου που απαιτείται για την εκπόνηση και υποβολή προς κρίση διπλωματικής εργασίας.

Η γλώσσα διδασκαλίας και εκπόνησης της  διπλωματικής εργασίας είναι η Αγγλική.

Διδακτορικές σπουδές στην Περιβαλλοντική Μηχανική. Αντικείμενο των διδακτορικών σπουδών στη Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Π.Κ. είναι η εµβάθυνση στη γνώση και την ερευνητική μεθοδολογία και η εφαρμογή τους στην παραγωγή νέας γνώσης σε όλες τις γνωστικές περιοχές της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος. Σκοπός της εκπόνησης διδακτορικής διατριβής (Δ.Δ.) είναι η παραγωγή νέας γνώσης μέσω πρωτότυπης εμπεριστατωμένης έρευνας, αλλά και η δημιουργία νέων επιστημόνων ικανών να θεμελιώσουν προοπτικές για συνεχιζόμενη ακαδημαϊκή εξέλιξη.