ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην «Περιβαλλοντική Μηχανική» με δύο ειδικεύσεις :

Ειδίκευση Α:«Διαχείριση Νερού και Υγρών Αποβλήτων»: Οι απόφοιτοι αποκτούν το επιστημονικό υπόβαθρο σχετικά με την ανάλυση και τον σχεδιασμό των βασικών διεργασιών που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία του νερού και των αποβλήτων, και μπορούν να σχεδιάζουν και διαστασιολογούν τα αντίστοιχα συστήματα διαχείρισης και επεξεργασίας.

Ειδίκευση Β: «Περιβαλλοντική Διαχείριση, Βιώσιμη Ενέργεια και Κλιματική Αλλαγή»: Οι απόφοιτοι επιλύουν προβλήματα που αφορούν την κλιματική αλλαγή, σχεδιασμό ενεργειακών συστήματων αντιμετώπισης, και προτείνουν καινοτομικές διεργασίες αντιμετώπισης και εφαρμοσμένα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης-προγραμματισμού

Διδακτορικές σπουδές στην Περιβαλλοντική Μηχανική. Αντικείμενο των διδακτορικών σπουδών στη Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Π.Κ. είναι η εµβάθυνση στη γνώση και την ερευνητική μεθοδολογία και η εφαρμογή τους στην παραγωγή νέας γνώσης σε όλες τις γνωστικές περιοχές της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος. Σκοπός της εκπόνησης διδακτορικής διατριβής (Δ.Δ.) είναι η παραγωγή νέας γνώσης μέσω πρωτότυπης εμπεριστατωμένης έρευνας, αλλά και η δημιουργία νέων επιστημόνων ικανών να θεμελιώσουν προοπτικές για συνεχιζόμενη ακαδημαϊκή εξέλιξη.