Το Γραφείο Διασύνδεσης έχει εκδόσει σχετικό συμβουλευτικό οδηγό με στόχο την πληροφόρηση για θέματα επιλογής μεταπτυχιακών σπουδών στον Καναδά. Ο οδηγός διανέμεται δωρεάν από το Γραφείο μας.

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Στον Καναδά κάθε μία από τις δέκα επαρχίες της χώρας έχει το δικό της Υπουργείο Παιδείας που είναι υπεύθυνο για την εκπαιδευτική πολιτική, καθώς δεν υπάρχει εθνικό σύστημα παιδείας. Τα πανεπιστήμια χρηματοδοτούνται στο μεγαλύτερο ποσοστό τους από το δημόσιο με αποτέλεσμα να προσφέρουν υψηλή ποιότητα σπουδών  ανεξάρτητα από τον τομέα σπουδών ή την περιοχή που βρίσκεται το πανεπιστήμιο. Ο Καναδάς έχει δύο επίσημες γλώσσες επικοινωνίας, τα Αγγλικά και τα Γαλλικά.

2. Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ

ΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα που προσφέρουν προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών στον Καναδά είναι πανεπιστήμια, κολέγια, πολυτεχνεία και ινστιτούτα. Τα μεταπτυχιακά διπλώματα που απονέμονται είναι:

 1. Το Master’s, για την απόκτηση του οποίου απαιτείται ένα ή δύο έτη σπουδών καθώς και η υποβολή μίας μεταπτυχιακής εργασίας (thesis) ή πρακτικής/ερευνητικής εργασίας (practicum/research paper).
 2. Το Διδακτορικό (Doctoral), με σπουδές διάρκειας 2-3 ετών για φοιτητές που έχουν ήδη το δίπλωμα Master’s. Για την απόκτηση του αντίστοιχου τίτλου απαιτείται η σύνταξη και η υποστήριξη διδακτορικής διατριβής.
ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Τα κριτήρια αποδοχής και αξιολόγησης υποψηφίων είναι διαφορετικά σε κάθε πανεπιστήμιο. Ειδικά για τους αλλοδαπούς φοιτητές υπάρχουν κάποιες βασικές προϋποθέσεις για εισαγωγή σε μεταπτυχιακά προγράμματα:

 1. Ο μέσος όρος βαθμολογίας πτυχίου/ διπλώματος από Ελληνικό πανεπιστήμιο πρέπει να είναι 6.5-7.0/10.
 2. Απαραίτητη είναι η γνώση της επίσημης γλώσσας διδασκαλίας του ιδρύματος. Το TOEFL και σπανιότερα το IELTS είναι τα επίσημα τεστ γλώσσας που δέχονται τα αγγλόφωνα πανεπιστήμια. Στα γαλλόφωνα ιδρύματα δεν υπάρχει συγκεκριμένο τεστ γλώσσας και η αξιολόγηση των υποψηφίων για αυτό το κριτήριο καθορίζεται από κάθε πανεπιστήμιο ξεχωριστά.
 3. Σε διάφορες περιπτώσεις μπορεί να ζητηθεί βαθμολογία στο τεστ GRE1, ενώ για μεταπτυχιακές σπουδές στην διοίκηση επιχειρήσεων σε αγγλόφωνα πανεπιστήμια χρειάζεται το τεστ GMAT1. Στο Γραφείο Διασύνδεσης μπορείτε να βρείτε πληροφοριακό υλικό για τo τεστ.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Το ακαδημαϊκό έτος στις Η.Π.Α. διαρκεί 9 μήνες αρχίζοντας από τα τέλη Αυγούστου και τελειώνοντας τον Μάιο. Τα πανεπιστήμια χωρίζουν το έτος σε δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα (fall-spring semesters). Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να φοιτήσουν και την καλοκαιρινή περίοδο (summer semester). Τα περισσότερα μαθήματα έχουν διάρκεια ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου και με την ολοκληρωμένη παρακολούθησή τους ο μαθητής συμπληρώνει μονάδες (credits/credit hours). Το σύστημα των μονάδων βασίζεται στον αριθμό ωρών που διδάσκεται το μάθημα την εβδομάδα. Στα περισσότερα μαθήματα αντιστοιχούν 3 μονάδες. Όλα τα μεταπτυχιακά προγράμματα απαιτούν την συμπλήρωση ελάχιστου αριθμού credits. Για την αξιολόγηση/βαθμολογία των φοιτητών σε μεταπτυχιακό επίπεδο χρησιμοποιούνται τα γράμματα: Α=4 (excellent), B=3 (good/average), C=2 (passing), D=1 (failing), F=0 (failing).

Στο επίπεδο Master’s οι φοιτητές κάνουν υποχρεωτικά κάποια μαθήματα (συνήθως 8-10 στον αριθμό). Εναλλακτικά με την επιλογή μικρότερου αριθμού μαθημάτων μπορούν να διεξάγουν έρευνα υπό την κατεύθυνση κάποιου καθηγητή (major professor ή thesis advisor) και να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα μέσω της μεταπτυχιακής εργασίας (master thesis). Για την απονομή του τίτλου χρειάζεται ένας μέσος όρος βαθμολογίας (GPA) τουλάχιστον "Β".

Για την απόκτηση του Διδακτορικού Διπλώματος απαιτούνται τα εξής:

 1. επιπλέον αριθμός μαθημάτων, από αυτόν που είναι απαραίτητος για την απόκτηση διπλώματος Master’s,
 2. εξετάσεις (Qualifying examination) που δίνονται από τους φοιτητές αφού συμπληρώσουν τα απαραίτητα μαθήματα και μπορεί να είναι γραπτές ή/και προφορικές,
 3. η προετοιμασία και παρουσίαση πρωτότυπου ερευνητικού έργου (Doctoral Thesis / Dissertation).
Η ΑΙΤΗΣΗ

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να επικοινωνήσουν απ΄ευθείας με το τμήμα μεταπτυχιακών σπουδών (Faculty of Graduate Studies) του πανεπιστημίου από 6 έως και 12 μήνες πριν την αναμενόμενη ημερομηνία εισαγωγής στο πανεπιστήμιο, ζητώντας πληροφορίες για το πρόγραμμα, τα κριτήρια αποδοχής, τα δίδακτρα, όπως επίσης και τις φόρμες αιτήσεως. Προσοχή πρέπει να δοθεί στις προθεσμίες αποστολής της αίτησης που ορίζει κάθε πανεπιστήμιο. Οι ημερομηνίες εισαγωγής στα πανεπιστήμια του Καναδά γίνονται σε 3 περιόδους, τον Σεπτέμβριο, τον Ιανουάριο και τον Μάιο. Επίσης στα περισσότερα πανεπιστήμια υπάρχει χρέωση για την επεξεργασία της αίτησης. Όλα τα έγγραφα που περιλαμβάνονται στην αίτηση πρέπει να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις στην γλώσσα του πανεπιστημίου στο οποίο απευθύνεται ο υποψήφιος.

3. ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Βασική πηγή πληροφόρησης για υποτροφίες που παρέχονται σε αλλοδαπούς φοιτητές μέσω ομοσπονδιακών κυβερνητικών προγραμμάτων είναι το έντυπο "Awards for study in Canada" που εκδίδεται από τον φορέα "Canadian Bureau for International Education" και διατίθεται στην Καναδική Πρεσβεία.

ΘΕΣΕΙΣ ΒΟΗΘΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Η ΒΟΗΘΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ

Τα τμήματα των πανεπιστημίων προσφέρουν περιορισμένο αριθμό θέσεων βοηθών καθηγητών ή ερευνητών (assistantships). Τα κριτήρια επιλογής για αυτές τις θέσεις, βασίζονται κυρίως στην ακαδημαϊκή απόδοση των φοιτητών. Αιτήσεις μπορούν να γίνουν μέσω των γραφείων οικονομικής ενίσχυσης φοιτητών του πανεπιστημίου (financial aid offices), απ΄ευθείας μέσω του τμήματος φοίτησης ή και μέσω συγκεκριμένου καθηγητή του οποία τα ερευνητικά ενδιαφέροντα συμπίπτουν με αυτά του υποψηφίου. Στην τελευταία περίπτωση  ο φοιτητής πρέπει να έλθει σε απ΄ευθείας  επικοινωνία με τον καθηγητή, ο οποίος θα ελέγξει αν υπάρχει πιθανότητα για υποτροφία ή θέση βοηθού.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟ-ΚΑΝΑΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Ο Ελληνο-Καναδικός σύνδεσμος προκηρύσσει υποτροφίες για Έλληνες φοιτητές που έχουν ήδη γίνει δεκτοί για μεταπτυχιακές σπουδές σε πανεπιστήμιο του Καναδά. Προσφέρονται δύο υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε οποιοδήποτε κλάδο, ύψους $3,000 Cdn (στοιχεία του ακαδημαϊκού έτους 2003-2004) η κάθε μία. Μαζί με την αίτηση ο υποψήφιος πρέπει να στείλει (α) βιογραφικό σημείωμα, (β) την πιο πρόσφατη βαθμολογία μαθημάτων και (γ) το γράμμα αποδοχής από το πανεπιστήμιο.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ NSERC

Το ίδρυμα NSERC (Natural Sciences & Engineering Research) του Καναδά χρηματοδοτεί νέους επιστήμονες/μηχανικούς που κάνουν διδακτορικό σε αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο του Καναδά, για την ερευνητική εργασία τους σε ομάδες εργαστηρίων της κυβέρνησης (Canadian government laboratories) στον τομέα που σπουδάζουν. Για τις αιτήσεις χρηματοδότησης δεν υπάρχει προθεσμία υποβολής. Βασική προϋπόθεση είναι η ολοκλήρωση του κύκλου σπουδών των υποψηφίων μέσα σε έξι μήνες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

4. Η ΖΩΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ

ΚΟΣΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ

Το κόστος σπουδών και διαβίωσης διαφέρει πολύ ανάλογα με την επαρχία του Καναδά, το πανεπιστήμιο, και το μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Το ύψος διδάκτρων για το ακαδημαϊκό έτος 2002-2003 κυμαίνεται από $2,845 Cdn έως $26,000 Cdn ετησίως ($1 Cdn = περίπου € 0,69), ενώ ο μέσος όρος εξόδων διαβίωσης είναι περίπου $18,840 Cdn. Για κάθε επαρχία του Καναδά το ετήσιο ύψος διδάκτρων φαίνεται στον παρακάτω πίνακα (ΠΗΓΗ: Statistics Canada):

Επαρχία Καναδά

Ετήσιο Ύψος διδάκτρων (σε $Cdn)

Alberta

$4,416 - $19,200

British Columbia

$2,845 - $17,325

Manitoba

$5,435 - $9,685

New Brunswick

$5,230 - $8,216

Newfoundland

$1,896 - $3,549

Nova Scotia

$4,065 - $14,800

Ontario

$5,174 - $26,000

Prince Edward Island

$5,947

Quebec

$4,961 - $20,000

Saskatchewan

$5,313 - $7,170

 

Ο φοιτητής δεν πρέπει να ξεχνάει ότι τα δίδακτρα αντιπροσωπεύουν μόνο το 25-35% των συνολικών εξόδων. Ακριβείς πληροφορίες για τα έξοδα σπουδών αναφέρονται στους πανεπιστημιακούς οδηγούς.

ΣΤΕΓΑΣΗ

Ο φοιτητής μπορεί να επιλέξει στέγαση εντός ή εκτός της πανεπιστημιούπολης. Μέσα στην πανεπιστημιούπολη μπορεί να μείνει σε φοιτητικές εστίες αφού υποβάλει σχετική αίτηση. Η διαμονή δεν είναι δωρεάν και το κάθε ίδρυμα έχει τις δικές του τιμές. Πληροφορίες δίδονται απευθείας από το κάθε πανεπιστήμιο.  Για διαμονή εκτός πανεπιστημιούπολης, ο φοιτητής μπορεί να πάρει τις πρώτες πληροφορίες από το γραφείο προσανατολισμού ξένων φοιτητών του κάθε πανεπιστημίου. Επίσης πολλά πανεπιστήμια διαθέτουν ειδική υπηρεσία για ανεύρεση διαμονής εκτός πανεπιστημιούπολης. Το κόστος για διαμονή με συγκατοίκηση ξεκινάει από $400 Cdn έως και $1,100 Cdn τον μήνα, ενώ για διαμέρισμα κυμαίνεται στα $600 Cdn με  $1,500 Cdn τον μήνα.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Η ιατρική ασφάλιση είναι υποχρεωτική. Η κάθε επαρχία έχει δικούς της κανονισμούς για ιατρική ασφάλιση και πολλές φορές υπάρχουν διαφορές ανάμεσα σε πανεπιστήμια της ίδιας επαρχίας. Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να ελέγξει στο πανεπιστήμιο που σκοπεύει να εγγραφεί, αν υπάρχει ιατρική ασφάλιση για αλλοδαπούς φοιτητές. Στις επαρχίες Alberta, British Columbia και Saskatchewan υπάρχουν προγράμματα ιατρικής ασφάλισης για αλλοδαπούς φοιτητές τα οποία κοστίζουν μέσο όρο $35 Cdn /μήνα. Όσον αφορά τις υπόλοιπες 7 επαρχίες, τα πανεπιστήμιά τους σε συνεργασία με ιδιωτικές εταιρείες προσφέρουν προγράμματα ειδικά για φοιτητές με κόστος $300 Cdn –$700 Cdn τον χρόνο.

5. ΆΛΛΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΕΚΔΟΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ

Για σπουδές στον Καναδά που διαρκούν πάνω από 3 μήνες, οι φοιτητές πρέπει πριν φύγουν, να προμηθευτούν το έγγραφο Φοιτητικής Έγκρισης (Student Authorization). Η αντίστοιχη αίτηση αποστέλλεται για έγκριση στην Καναδική Πρεσβεία της Ρώμης. Για την έκδοση Φοιτητικής Έγκρισης χρειάζονται τα παρακάτω δικαιολογητικά (ειδικά για την επαρχία του Quebec οι φοιτητές πρέπει να προμηθευτούν το έγγραφο Certificate of Acceptance (CAQ) από την υπηρεσία μετανάστευσης του Quebec. Η αίτηση για το CAQ πρέπει να γίνει πριν την αίτηση για Φοιτητική Έγκριση):

(1) η αίτηση συμπληρωμένη, (2) φωτοτυπία διαβατηρίου, (3) 4 πρόσφατες φωτογραφίες διαβατηρίου, (4) έγγραφο π.χ. μια επιστολή από τράπεζα, που θα βεβαιώνει ότι η οικογένειά του υποψηφίου μπορεί να τον στηρίξει οικονομικά κατά την διάρκεια των σπουδών του στον Καναδά, (5) το γράμμα αποδοχής από το πανεπιστήμιο, (6) το τρέχον χρηματικό ποσό για την επεξεργασίας της αίτησης.

Μόλις εγκριθεί η αίτηση ο φοιτητής θεωρείται "bona fide", θα του δοθεί ένα έγγραφο το οποίο πρέπει να δείξει στους υπεύθυνους της υπηρεσίας μετανάστευσης κατά την είσοδό του στον Καναδά και τότε θα εκδοθεί η Φοιτητική Έγκριση.

Στην πρεσβεία του Καναδά δίδεται ένα πλήρες Φοιτητικό Πακέτο με σχετικές πληροφορίες για τους Έλληνες φοιτητές που πρέπει να κάνουν αίτηση για την έκδοση των παραπάνω εγγράφων.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ

Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα εργασίας μόνο μέσα στην πανεπιστημιούπολη με μερική απασχόληση έως και 20 ώρες την εβδομάδα. Άδεια για εργασία εκτός πανεπιστημιούπολης δίδεται μόνο σε ειδικές περιπτώσεις. Μετά την αποφοίτηση και για 12 μήνες αφού λήξει η Φοιτητική Έγκριση υπάρχει η δυνατότητα εργασίας σε τομέα που σχετίζεται άμεσα με τις σπουδές που πραγματοποίησε ο φοιτητής στον Καναδά.

6. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΦΟΡΕΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΗΛ./Fax/e-mail

Καναδική Πρεσβεία Κέντρο Πληροφόρησης για Σπουδές στον Καναδά

Πληροφορίες για σπουδές  στον Καναδά

Πληροφορίες για την Φοιτητική Έγκριση

Ιωάννου Γενναδίου 4, 115 21 ΑΘΗΝΑ

Τηλ.: 210 727 3206
Fax:  210 727 3475
e-mail: kathy.angelopoulou στο international.gc.ca

Ελληνο-Καναδικός Σύνδεσμος

Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές

Καραγιώργη Σερβίας 2, 105 62 ΑΘΗΝΑ

 

Association of Universities and Colleges of Canada

Πληροφορίες για μεταπτυχιακά προγράμματα και πανεπιστήμια

350 Albert Street, suite 600, Ottawa, Ontario K1R 1B1, CANADA

Tηλ.: 001-613 563 1236 
Fax: 001-613 563 9745 
e-mail: info στο aucc.ca

Canadian Bureau for International Education

Πληροφορίες για μεταπτυχιακές σπουδές, υποτροφίες, εργασία 

220 Laurier Ave. West, Suite 1550, Ottawa, ON K1P 5Z9, CANADA

Tηλ.: 001-613 237 4820 
Fax: 001-613 237 1073 
e-mail: info@cbie.ca

Natural Sciences & Engineering Research Council (NSERC)

Υποτροφίες για προγράμματα διδακτορικού σε συγκεκριμένους τομείς έρευνας.

350 Albert Street, Ottawa Ontario K1A 1H5, CANADA

Tηλ.: 001-613 995-4273  
e-mail: webapp στο nserc.ca

 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Study in Canada, Canadian Education Centers (CEC) Network, 2003.
 • International Student’s Handbook, Canadian Bureau for International Education, 2004.
 • Destination Canada : First Steps to Study in Canada, Canadian Bureau for International Education, 2001.
 • Awards for Study in Canada, Canadian Bureau for International Education, 2004.
 • The Directory of Canadian Universities, Association of Universities and Colleges of Canada, 2003.
 • Οδηγοί μεταπτυχιακών προγραμμάτων & πανεπιστημίων του Καναδά
 • CD-ROM για σπουδές στον Καναδά.