Γενική διεύθυνση επιχειρήσεων της ευρωπαϊκής επιτροπής

Ιστοσελίδες επιχειρηματικότητας

Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας
http://ec.europa.eu/enterprise/index_el.htm

Günter Verheugen – Υπεύθυνος Γενικής Διεύθυνσης Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας
http://ec.europa.eu/commission_barroso/verheugen/...

Η Δικτυακή Πύλη «Η Ευρώπη σου»
http://ec.europa.eu/youreurope/...

CORDIS – Υπηρεσία Ενημέρωσης για την Κοινοτική Έρευνα και Ανάπτυξη
http://www.cordis.lu

Πρόγραμμα εργασίας της Γενικής Διεύθυνσης Επιχειρήσεων
http://ec.europa.eu/

Έντυπες εκδόσεις της Γενικής Διεύθυνσης Επιχειρήσεων
http://europa.eu.int/comm/enterprise/library/...

Ηλεκτρονική Υπηρεσία Εκδόσεων και Πληροφοριών  της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 1. Ο Εκδότης της Ευρωπαϊκής Ένωσης http://publications.europa.eu/...
 2. Europe Direct – Information Network http://ec.europa.eu/europedirect/...  
 3. CORDIS Library http://cordis.europa.eu/...  

Ενημερωτικά Δελτία

 1. The magazine of Enterprise Policy http://ec.europa.eu/enterprise/...
 2. CORDIS Express, A weekly briefing on European Research & Innovation http://cordis.europa.eu/express/...
 3. Innovation & Technology Transfer, http://www.cordis.lu/...
 4. Euro abstracts http://www.cordis.lu/euroabstracts/en/...
 5. European Trend Chart on Innovation newsletter http://ec.europa.eu/regional_policy/...

Έγγραφα για τις επιχειρήσεις

 1. Πράσινη Βίβλος για την Επιχειρηματικότητα στην Ευρώπη http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/green_paper/...
 2. Πρόγραμμα δρασης: Η ευρωπαϊκή ατζέντα για την επιχειρηματικότητα (2004) http://eur-lex.europa.eu/...  
 3. Βοηθώντας στη Δημιουργία μιας Επιχειρηματικής Κουλτούρας (Οδηγός για την προώθηση του επιχειρηματικού πνεύματος και των επιχειρηματικών δεξιοτήτων μέσω της εκπαίδευσης) http://europa.eu.int/comm/enterprise/...   
 4. Παροχή βοήθειας στις νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις (Ένας οδηγός ορθης πρακτικής για τους οργανισμούς υποστήριξης των επιχειρήσεων
 5. Παροχή Βοήθειας για την Ανάπτυξη μιας Επιχείρησης (Ένας οδηγός ορθης πρακτικής για τους οργανισμούς υποστήριξης των επιχειρήσεων) http://europa.eu.int/comm/enterprise/...
 6. Παροχή βοήθειας στις επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση οικονομικών δυσχερειών (Ένας οδηγός ορθών πρακτικών και αρχών για την αναδιάρθρωση, την πτώχευση και το νέο επιχειρηματικό ξεκίνημα) http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/...
 7. Παροχή Βοήθειας για την Μεταβίβαση Επιχειρήσεων (Οδηγός ορθών πρακτικών για τη στήριξη της μεταβίβασης επιχειρήσεων σε νέα ιδιοκτησιακά καθεστώτα) http://ec.europa.eu/enterprise/policies/...
 8. Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα (Συλλογή περιπτώσεων ορθής πρακτικής από μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Ευρώπης) http://ec.europa.eu/enterprise/policies/...

Έγγραφα & Ηλεκτρονικές διευθύνσεις  για την καινοτομία

 1. Enterprise Innovation Policy and Networks http://ec.europa.eu/enterprise/...
 2. Innovation and Technology Transfer http://ec.europa.eu/enterprise/innovation/...
 3. CORDIS: Innovation Policy in Europe http://ec.europa.eu/enterprise/...
 4. Trend Chart: Innovation Policy in Europe http://ec.europa.eu/regional_policy/archive/innovation/...
 5. IRE Network - Innovating Regions in Europe http://www.innova-europe.eu/key-assignments?q=node/16
 6. IRCs Network – European Innovation http://irc.cordis.lu/
 7. URENIO – Ερευνητική Μονάδα Αστικής & Περιφερειακής Καινοτομίας http://www.urenio.org
 8. Thematic Network – Network Environment for Innovation Management Technologies http://www.e-innovation.org
 9. The Innovation SMEs programme http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/...

Παρατηρητήριο των ευρωπαϊκών μικρομεσαίων επιχειρήσεων

 1. Enterprise Policy http://europa.eu.int/comm/enterprise/...
 2. Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Υποστήριξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων http://europa.eu/youreurope/business/...

Οδηγοί για τις επιχειρήσεις

 1. Πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές για τις επιχειρήσεις http://europa.eu/legislation_summaries/...
 2. Promoting Entrepreneurship and SMEs http://ec.europa.eu/enterprise/policies/...
 3. Entrepreneurship and SME policy projects http://www.oecd.org/industry/smes
 4. Women Entrepreneurs http://www.entrepreneur.com/women
 5. Young Entrepreneurs http://www.entrepreneur.com/topic/young-entrepreneurs
 6. Ethnic Minority Entrepreneurs http://ec.europa.eu/enterprise/policies/...