Σύντομος οδηγός υποτροφιών και κληροδοτημάτων για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Δείτε σε αυτή τη σελίδα:

Πατήστε εδώ για να ανοίξει η νέα σελίδα αναζήτησης

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Γραφείο Διασύνδεσης έχει εκδόσει σχετικό συμβουλευτικό οδηγό με στόχο την πληροφόρηση για θέματα υποτροφιών. Ο "Οδηγός υποτροφιών και κληροδοτημάτων για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό" διανέμεται δωρεάν από το Γραφείο μας.

Το Γραφείο Διασύνδεσης έχει εκδόσει σχετικό συμβουλευτικό οδηγό με στόχο την πληροφόρηση για θέματα υποτροφιών. Ο "Οδηγός υποτροφιών και κληροδοτημάτων για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό" διανέμεται δωρεάν από το Γραφείο μας.

Τα τελευταία χρόνια η ανάγκη εξειδικευμένης γνώσης και περαιτέρω εκπαίδευσης, φαίνεται μέσα από την έντονη ανταπόκριση των απόφοιτων ανώτατων σχολών στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών εσωτερικού και εξωτερικού.

Συγχρόνως, όλο και περισσότεροι φοιτητές αναζητούν πόρους προκειμένου να καλύψουν τα έξοδα των μεταπτυχιακών σπουδών τους. Οι φορείς που παρέχουν υποτροφίες για σπουδές διακρίνονται σε κρατικούς - δημόσιους και ιδιωτικούς, σε φορείς εσωτερικού και εξωτερικού, όπως π.χ. υπουργεία, ξένες κυβερνήσεις, ιδιωτικά ιδρύματα, διεθνείς οργανισμοί και πανεπιστήμια.

Οι προϋποθέσεις καθώς και η διάρκεια των υποτροφιών εξαρτώνται καθαρά από τον φορέα που τις παρέχει και αναφέρονται ειδικά στην προκήρυξη κάθε υποτροφίας.

Τα βασικά κριτήρια επιλογής υποτρόφων, σε γενικές γραμμές, είναι τα εξής:

 • ο βαθμός πτυχίου/διπλώματος
 • οι επιδόσεις σε μαθήματα σχετικά με τον τομέα εξειδίκευσης για τον οποίο προκηρύσσεται η υποτροφία
 • η καλή γνώση της ξένης γλώσσας του τόπου σπουδών
 • η καταγωγή από συγκεκριμένο τόπο
 • η οικονομική κατάσταση

Για τη χορήγηση υποτροφιών στις περισσότερες περιπτώσεις απαιτείται κατάθεση δικαιολογητικών, ενώ σε κάποιες και η συμμετοχή σε διαγωνισμό.

Μία ειδική κατηγορία υποτροφιών αποτελούν τα κληροδοτήματα. Εύποροι οικονομικά ιδιώτες διαθέτουν μέρος των περιουσιακών τους στοιχείων για την χρηματοδότηση των σπουδών φοιτητών. Οι κληροδότες καθορίζουν ένα φορέα διαχείρισης που μπορεί να είναι δημόσιος οργανισμός, σύλλογος, ίδρυμα κλπ. Στις περισσότερες περιπτώσεις βασικό ρόλο παίζει η καταγωγή του φοιτητή. Για την επιλογή των υποτρόφων τα ιδρύματα διαχείρισης ανακοινώνουν προκήρυξη ή πρόσκληση η οποία δημοσιεύεται σε δύο τοπικές εφημερίδες ή σε δύο εφημερίδες των Αθηνών και αναρτάται στο Κοινοτικό ή Δημοτικό Κατάστημα του τόπου καταγωγής του διαθέτη ή δωρητή. Συνήθως ο υπότροφος λαμβάνει ενίσχυση μέσω ενός μόνο ιδρύματος ή κληροδοτήματος.

Ο χρόνος έκδοσης των προκηρύξεων διαφέρει, συνεπώς οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να επικοινωνούν, τηλεφωνικώς, στην αρχή του ακαδημαϊκού έτους με τα ιδρύματα, προκειμένου να πληροφορούνται σχετικά με τον πιθανό χρόνο έκδοσης και το πιθανό περιεχόμενο αυτών.

2. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

2.1 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Το Τμήμα Α΄Υποτροφιών της Διεύθυνσης Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων παραδίδει σε όλους τους ενδιαφερομένους επικαιροποιημένο τον Οδηγό Υποτροφιών που εξέδωσε το 2005 και επανέκδοσε το 2007. Καθ’ όλα πολύτιμη και καθοριστικής σημασίας υπήρξε η συνδρομή σε όλη την διαδικασία του Γραφείου Κληροδοτημάτων, του Δ’ Τμήματος Διαχείρισης και Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Διοικητικού του Υπουργείου. 

Ο Οδηγός περιλαμβάνει όλους τους Ελληνικούς κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς που χορηγούν υποτροφίες και οικονομικά βοηθήματα σε Έλληνες πολίτες πρωτίστως, και δευτερευόντως σε αλλοδαπούς πολίτες, για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στην Ελλάδα και σε χώρες του εξωτερικού.

Κατάλογος υποτροφιών

Οδηγός υποτροφιών


2.2 IΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (IKY)

Το ΙΚΥ προκηρύσσει ετησίως πρόγραμμα υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές, πρώτου επιπέδου (Master) στην Ελλάδα και το εξωτερικό και δεύτερου επιπέδου (PhD) στο εξωτερικό. Πλέον, η επιλογή των υποτρόφων γίνεται με διαδικασία εξατομικευμένης αξιολόγησης, η οποία διεκπεραιώνεται ηλεκτρονικά από δύο μέλη ΔΕΠ (αλλοδαπής και ημεδαπής). Ο συνολικός αριθμός υποτροφιών για το ακαδ. έτος 2011-2012 ήταν 360.

Οι επιστημονικές περιοχές για υποτροφίες Master είναι 7: Θετικές επιστήμες, επιστήμες Μηχανικού, επιστήμες Ζωής, Γεωπονικές επιστήμες και Κτηνιατρική, Κοινωνικές επιστήμες, Ανθρωπιστικές επιστήμες και Καλλιτεχνικά.

Οι επιστημονικές περιοχές για υποτροφίες απόκτησης διδακτορικού διπλώματος είναι οι 7 παραπάνω, αλλά χρηματοδοτούνται μόνο εξειδικευμένα γνωστικά πεδία τα οποία περιγράφονται στην εκάστοτε πρόσκληση.

Προϋποθέσεις συμμετοχής 
Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

 1. Να είναι Έλληνες πολίτες, ή πολίτες άλλων κρατών με ελληνική εθνικότητα.
 2. Να είναι κάτοχοι πτυχίου / διπλώματος Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίου/Τ.Ε.Ι.)
 3. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν 
  απαλλαγή ή να έχουν αναβολή κατάταξης επαρκή για την ολοκλήρωση των σπουδών 
  ή η θητεία τους να λήγει πριν την έναρξη του προγράμματος σπουδών.
 4. Να μην έχουν λάβει υποτροφία από το Ι.Κ.Υ. για τον ίδιο επιδιωκόμενο τίτλο.
 5. Να μην κατέχουν άλλο τίτλο ιδίου επιπέδου με αυτόν για τον οποίο διεκδικούν υποτροφία.

Κριτήρια Επιλογής- Βαθμολόγηση 
Υποψήφιοι μεταπτυχιακών σπουδών πρώτου κύκλου 

 1. Βαθμός πτυχίου (5-10 μόρια).
 2. Βαθμολογική επίδοση σε συναφή προς την ειδικότητα μαθήματα (1-7 μόρια).
 3. Αιτιολογημένη δήλωση ενδιαφέροντος (1-5 μόρια).
 4. Πρόβλεψη προγράμματος για χρόνο στο εξωτερικό (0-2 μόρια).

Υποψήφιοι μεταπτυχιακών σπουδών δεύτερου κύκλου 

 1. Βαθμός πτυχίου (5-10 μόρια).
 2. Μεταπτυχιακός τίτλος (εφόσον υπάρχει) (2 μόρια).
 3. Πρόταση διδακτορικής διατριβής: αρτιότητα (1-10 μόρια), 
  πρωτοτυπία (1-5 μόρια), ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα (1-5 μόρια).

Το Ι.Κ.Υ. χορηγεί επίσης υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές από 6 κληροδοτήματα. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο www.iky.gr

2.3 ΧΩΡΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΚΥΡΩΘΕΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

Κάθε χρόνο το Υπουργείο Εξωτερικών προκηρύσσει πρόγραμμα που χορηγεί υποτροφίες σε Έλληνες υπηκόους από ξένες κυβερνήσεις στο πλαίσιο των μορφωτικών ανταλλαγών με την Ελλάδα. Ο αριθμός των υποτροφιών ποικίλλει. Κάθε χρόνο περίπου 100 φοιτητές κάνουν τις μεταπτυχιακές τους σπουδές μέσω του προγράμματος μορφωτικών ανταλλαγών. Οι υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές χορηγούνται μόνο για επίπεδο Master-ειδίκευσης, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά στην προκήρυξη για συγκεκριμένη χώρα. Οι υποτροφίες συνήθως περιλαμβάνουν τα έξοδα διαμονής, διατροφής και σπουδών, αλλά οι οικονομικές παροχές αναπροσαρμόζονται είτε με την ανανέωση του προγράμματος ή κάθε ακαδημαϊκό έτος βάσει του μορφωτικού προγράμματος που έχει υπογραφεί. Δεν υπάρχουν περιορισμοί αναφορικά με τις ειδικότητες των σπουδών. Οι προϋποθέσεις ποικίλλουν αλλά τα βασικά δικαιολογητικά για να υποβάλει κάποιος αίτηση είναι:

 • το αντίγραφο του πτυχίου/διπλώματος,
 • η αναλυτική βαθμολογία,
 • το βιογραφικό σημείωμα,
 • δύο συστατικές επιστολές,
 • πιστοποιητικό γνώσης της ξένης γλώσσας στην οποία θα γίνει η παρακολούθηση των μαθημάτων,
 • πρόγραμμα σπουδών που επιθυμεί να ακολουθήσει ο υποψήφιος.

Σχετικές πληροφορίες μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΕΠΘ) στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας. Συνήθως την περίοδο Οκτωβρίου-Νοεμβρίου το ΥΠΕΠΘ κοινοποιεί τον πίνακα με τις ξένες χώρες που χορηγούν αυτές τις υποτροφίες.

Οι χώρες με τις οποίες έχουν ήδη κυρωθεί μορφωτικές συμφωνίες είναι οι ακόλουθες:

Αζερμπαϊτζάν, Αίγυπτος, Αλβανία, Αργεντινή, Αρμενία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γεωργία, Δανία, Ιορδανία, Ινδία, Ιράκ, Ιράν, Ιρλανδία, Ισπανία, Ισραήλ, Ιταλία, Κίνα, Κολομβία, Κροατία, Λετονία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Μαρόκο, Μεξικό, Νορβηγία, Ν. Κορέα, Ουγγαρία, Ουκρανία, Πακιστάν, Περού, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σερβία και Μαυροβούνιο, Σλοβακία, Σλοβενία, Συρία, Τουρκία, Τσεχία, Τυνησία.

2.4 ΑΛΛΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝ / ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

Το Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας χορηγεί ανά έτος μέσω του ΟΑΕΔ οικονομική ενίσχυση σε Έλληνες σπουδαστές και πτυχιούχους για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό και σε αντικείμενα αρμοδιότητάς του που ορίζονται κάθε φορά στην προκήρυξη. Βασικές προϋποθέσεις είναι ο βαθμός πτυχίου (μεγαλύτερος του 7), η καλή γνώση της γλώσσας σπουδών και το επίπεδο οικογενειακού εισοδήματος.

Το Υπουργείο Εξωτερικών στα πλαίσια του προγράμματος της Επιστημονικής Επιτροπής του ΝΑΤΟ διαχειρίζεται υποτροφίες για μεταπτυχιακές, μεταδιδακτορικές σπουδές και έρευνα Ελλήνων σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στις χώρες-μέλη εκτός Ελλάδας.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης μέσω της ΓΓΕΤ διαχειρίζεται υποτροφίες στην Έρευνα και Τεχνολογία για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής ή έρευνας σε μεταδιδακτορικό επίπεδο στα πλαίσια του προγράμματος "Κινητικότητα Ερευνητών" (βλ. Υποτροφίες για νέους Ευρωπαίους Ερευνητές). Επίσης προκηρύσσει υποτροφίες εσωτερικού για διδακτορικές σπουδές και έρευνα στα πλαίσια των προγραμμάτων "ΠΕΝΕΔ" και "Κοινωνία της Πληροφορίας".

2.5 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΠΟ ΞΕΝΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

Πληροφορίες σχετικά με υποτροφίες σπουδών που παρέχουν οι κυβερνήσεις και άλλοι δημόσιοι φορείς ξένων χωρών, μπορεί να πάρει ο κάθε ενδιαφερόμενος από τα τμήματα εκπαιδευτικών θεμάτων ή μορφωτικών υποθέσεων της αντίστοιχης πρεσβείας. Επίσης, υποτροφίες κυβερνήσεων και δημόσιων οργανισμών εξωτερικού προκηρύσσονται σε άτακτα χρονικά διαστήματα μέσω του Τμήματος Υποτροφιών της Διεύθυνσης Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Ο οργανισμός UNESCO εκδίδει οδηγό ανώτατης εκπαίδευσης για 129 χώρες με πληροφορίες για περισσότερες από 2.5000 ευκαιρίες σπουδών και υποτροφιών. Τον οδηγό "UNESCO international guide to higher-education study opportunities" μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της UNESCO http://www.unesco.org/education/studyingabroad...

Στην ενότητα 6 πηγές πληροφόρησης, πίνακας 2 μπορείτε να βρείτε λίστα δημόσιων φορέων που παρέχουν πληροφορίες υποτροφιών ανά χώρα.

Ειδικά για τις χώρες Μ. Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, ΗΠΑ, Καναδά, Ολλανδία και Σουηδία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν σχετικά από εξειδικευμένους οδηγούς μεταπτυχιακών σπουδών του Γραφείου Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας.

2.6 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει δύο βασικά προγράμματα υποτροφιών για νέους ευρωπαίους ερευνητές:

1) Το κοινοτικό πρόγραμμα "Marie Curie Fellowships" για ερευνητές που βρίσκονται σε στάδιο εκπόνησης διδακτορικού ή μεταδιδακτορικής έρευνας. Θεωρείται από τα πιο σημαντικά προγράμματα υποτροφιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που επιτρέπει σε ερευνητές κάτω των 35 ετών να γίνουν μέλη μίας ερευνητικής ομάδας άλλης χώρας:

 • για την εκπόνηση μέρους των διδακτορικών σπουδών (για διάστημα μέχρι ενός έτους)
 • για εκπαίδευση ερευνητικού επιπέδου σε βιομηχανία (‘‘Marie Curie Training Sites scheme")
 • για μεταφορά τεχνολογίας σε μεταδιδακτορικό επίπεδο.

2) Το πρόγραμμα "Research Training Networks" στηρίζει 500 εκπαιδευτικά δίκτυα έρευνας (RTNs) που καλύπτουν όλα τα ερευνητικά αντικείμενα. Ένα τυπικό δίκτυο αποτελείται συνήθως από 5 ή περισσότερες ερευνητικές ομάδες από τουλάχιστον τρεις χώρες. Τα RTNs προωθούν την εκπαίδευση μέσω της έρευνας σε προδιδακτορικό και μεταδιδακτορικό επίπεδο.

Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες προθεσμίες υποβολής αιτήσεων για τα παραπάνω προγράμματα. Τα ιδρύματα/φορείς που συμμετέχουν στα προγράμματα ανακοινώνουν τις διαθέσιμες θέσεις για ερευνητικό έργο σε on-line βάση δεδομένων στις ιστοσελίδεςhttp://mc-opportunities.cordis.lu/ καιhttp://www.cordis.lu/research_openings/fellowships.htm

Η ιστοσελίδα http://www.eracareers.pt αποτελεί portal για την κινητικότητα των ερευνητών στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν γενικές πληροφορίες για:

 • υποτροφίες έρευνας (fellowships/grants) που παρέχονται ανά χώρα, ανάλογα με το επίπεδο του ερευνητή (μεταπτυχιακός, κάτοχος διδακτορικού και ανωτέρου επιπέδου) και ανά αντικείμενο έρευνας,
 • θέσεις εργασίας ερευνητών ανά χωρά και αντικείμενο έρευνας με ειδική αναζήτηση για το πρόγραμμα Marie Curie,
 • πρακτικές πληροφορίες και τυπικές διαδικασίες που αφορούν τους ερευνητές ανά χώρα.
2.7 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

Υπάρχουν διάφορες μορφές οικονομικής ενίσχυσης που μπορεί να δίνονται από ένα πανεπιστήμιο.

 • Μέσω ερευνητικών προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από συνεργασίες του πανεπιστημίου με άλλους φορείς σε συγκεκριμένο αντικείμενο έρευνας. Συνήθως τέτοιου είδους χρηματοδότηση δίνεται σε σπουδές τεχνολογίας και θετικών επιστημών. Τα παραδοτέα αφορούν ερευνητικές δραστηριότητες του φοιτητή και συνήθως έχουν άμεση σχέση με το αντικείμενο σπουδών του. Αν ο φοιτητής αποφασίσει να εργαστεί ως βοηθός ερευνητή (research assistant) συνδυάζει σπουδές και εργασία στο πανεπιστήμιο.
 • Μέσω εργασίας σε θέση βοηθού καθηγητή (teaching assistant). Σε αυτές τις θέσεις συνήθως οι φοιτητές έχουν καθήκοντα σε τάξεις προπτυχιακών μαθημάτων, όπως π.χ. να διορθώνουν γραπτά ή/και να διδάσκουν κάποιες ώρες. Τα κριτήρια επιλογής είναι συνήθως ακαδημαϊκά και η διαθεσιμότητα των θέσεων εξαρτάται από τους πόρους χρηματοδότησης του τμήματος. Τα κριτήρια επιλογής για αυτές τις θέσεις, βασίζονται κυρίως στην ακαδημαϊκή απόδοση των φοιτητών.
 • Μέσω υποτροφιών από ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς (fellowships), σε φοιτητές συγκεκριμένου τμήματος πανεπιστημίου. Οι υποτροφίες αυτές δεν συνοδεύονται από καμία υποχρέωση και δίδονται συνήθως σε μικρό αριθμό φοιτητών που κατέχουν τις πρώτες θέσεις στη λίστα επιλογής του τμήματος.

Και στις τρεις παραπάνω περιπτώσεις χρηματοδότησης εκτός από το καθαρό ποσό της υποτροφίας που παίρνει ο φοιτητής καλύπτονται και τα δίδακτρα.

Ο κάθε υποψήφιος πρέπει να προμηθευτεί τα σχετικά έντυπα για πιθανή οικονομική ενίσχυση από το συγκεκριμένο πανεπιστήμιο ή τμήμα στο οποίο έχει σκοπό να υποβάλλει αίτηση για μεταπτυχιακές σπουδές. Σε κάθε περίπτωση η οικονομική ενίσχυση για κάποιον υποψήφιο εξετάζετε διαφορετικά από την αίτησή του για φοίτηση στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

Πληροφορίες για υποτροφίες ξένων πανεπιστημίων δίδονται απ’ ευθείας από το κάθε τμήμα πανεπιστημίου. Επίσης υπάρχει λίστα ξένων πανεπιστημίων που δίνουν υποτροφίες στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς http://www.neagenia.gr στην ενότητα πληροφόρησης για εκπαίδευση, μεταπτυχιακές σπουδές και υποτροφίες.

2.8 ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" (http://www.demokritos.gr/) λειτουργεί υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας & Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης. Οι επιστημονικές δραστηριότητες του Κέντρου πραγματοποιούνται σε οκτώ, διοικητικά αυτόνομα, Ινστιτούτα. Οι δραστηριότητες αυτών των Ινστιτούτων αφορούν τομείς όπως: νανοτεχνολογία, μικροσυστήματα, ολοκληρωμένα συστήματα τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής, σύγχρονες τεχνολογίες για την πολιτισμική κληρονομιά, έλεγχος περιβαλλοντικών ρύπων, πυρηνική τεχνολογία & ακτινοπροστασία, τεχνολογίες επιταχυντικών συστημάτων και ανιχνευτικών διατάξεων, παρασκευή και χαρακτηρισμός καινοτόμων υλικών, βιοδραστικά μόρια, φυσικά προϊόντα και βιοτεχνολογία, τεχνολογίες φαρμάκων και διαγνωστικών, τηλεϊατρική, κ.α.

Το ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος" χορηγεί υποτροφίες σε απόφοιτους Πανεπιστημίων κατόπιν εξετάσεων. Η χρονική διάρκεια των υποτροφιών φτάνει έως και 4 χρόνια με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον 6 μήνες. Οι υποτροφίες αφορούν την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, όπου τουλάχιστον ένα μέλος της τριμελή επιτροπή ανήκει στο ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος".

Επίσης χορηγεί υποτροφίες σε ερευνητές Α΄ βαθμίδας του Ν.1514/85, που είναι κάτοχοι διδακτορικού με ερευνητική ή αναπτυξιακή εμπειρία σε τομείς που καθορίζονται κάθε φορά από την προκήρυξη.

3. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

3.1 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ ΑΜΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Το Υπουργείο Οικονομικών έχει πάνω από 100 κληροδοτήματα άμεσης διαχείρισης. Τα περισσότερα από αυτά είναι για προπτυχιακό επίπεδο σπουδών, αλλά αρκετά από αυτά αναφέρονται σε μεταπτυχιακές σπουδές. Κάθε χρόνο καθορίζονται τα ανώτατα όρια των μηνιαίων υποτροφιών από έσοδα κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών. Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθυνθεί στην Γενική Διεύθυνση Εθνικών Κληροδοτημάτωντου υπουργείου για σχετικές πληροφορίες. Το Υπουργείο Εθν. Παιδείας και Θρησκευμάτων έχει αντίστοιχο Γραφείο Κληροδοτημάτων. Μόνο τα κληροδοτήματα που έχουν ικανά έσοδα δίνουν υποτροφία κάθε χρόνο. Οι υποτροφίες που δίνονται από κληροδοτήματα άμεσης διαχείρισης από το ΥΠΕΠΘ χορηγούνται συνήθως μετά από διαγωνισμό. Ο χρόνος του διαγωνισμού δεν είναι σταθερός. Οι σχετικές προκηρύξεις δημοσιεύονται σε εφημερίδες των Αθηνών και μία εφημερίδα του τόπου όπου αναφέρεται το κληροδότημα.

3.2 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ

Πληροφορίες για κληροδοτήματα έμμεσης διαχείρισης που ανήκουν σε κάθε νομό και απονέμονται συνήθως σε φοιτητές που κατάγονται από πόλεις ή χωριά του νομού, έχουν υπό την εποπτεία τους οι κατά τόπους αρμόδιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης στις Νομαρχίες. Τα κληροδοτήματα αυτά καλύπτουν κατά κύριο λόγο προπτυχιακές σπουδές αλλά υπάρχουν και αρκετές υποτροφίες που δίδονται για σπουδές σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Η βασική προϋπόθεση είναι η καταγωγή του υποψηφίου και δίδονται για σπουδές σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα. Εκτός από τον τόπο καταγωγής, η επίδοση σε προπτυχιακές σπουδές και η ηλικία αποτελούν κοινές προϋποθέσεις των περισσοτέρων κληροδοτημάτων, ενώ η οικονομική αδυναμία λαμβάνεται υπόψη σε κάποια από αυτά.

3.3 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ Η ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

H Aκαδημία Aθηνών χορηγεί υποτροφίες για προπτυχιακές, μεταπτυχιακές ή άλλες ειδικές σπουδές, από τα έσοδα κληροδοτημάτων, τα οποία διαχειρίζεται. Oι υποτροφίες χορηγούνται κατόπιν προκηρύξεως, στην οποία αναφέρονται μεταξύ άλλων οι κλάδοι σπουδών, το ποσό και η διάρκεια της υποτροφίας, ο αριθμός των υποτροφιών, η διαδικασία επιλογής και οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις που προβλέπει η συστατική πράξη του κληροδοτήματος και η σχετική με τα κληροδοτήματα νομοθεσία. H επιλογή των υποτρόφων γίνεται κατά κανόνα με γραπτό διαγωνισμό αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις επιλογής άνευ διαγωνισμού, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων. Mεταξύ των γενικών προϋποθέσεων συμμετοχής στις διαδικασίες επιλογής είναι η κατοχή εκ μέρους των υποψηφίων πτυχίου τμήματος ελληνικού Πανεπιστημίου (προκειμένου για υποτροφία που χορηγείται για μεταπτυχιακές σπουδές), με βαθμό τουλάχιστον "λίαν καλώς". Oι υποψήφιοι πρέπει επίσης να έχουν Eλληνική Iθαγένεια ή Eλληνική Kαταγωγή και να μην έχουν συμπληρώσει το 36ο έτος της ηλικίας τους (με εξαίρεση συγκεκριμένα κληροδοτήματα που θέτουν διαφορετικά όρια ηλικίας). Oι κλάδοι σπουδών, εκτός ορισμένων εξαιρέσεων, καθορίζονται από τη θέληση των δωρητών, οι οποίοι διαθέτουν στην Aκαδημία τις περιουσίες τους με σκοπό τη χορήγηση υποτροφιών.

 • Στο γραφείο μας μπορείτε να βρείτε Οδηγό των κληροδοτημάτων που διαχειρίζονται οι παραπάνω δημόσιοι φορείς.
 • Στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς http://www.neagenia.gr στην ενότητα πληροφόρησης για εκπαίδευση, μεταπτυχιακές σπουδές και υποτροφίες, υπάρχει Πίνακας Κληροδοτημάτων, κατά φορείς και γεωγραφικά διαμερίσματα, ανάλογα με την καταγωγή των υποψηφίων.

4. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ & ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Πολυάριθμα είναι τα ιδιωτικά ιδρύματα που παρέχουν υποτροφίες ή κληροδοτήματα για σπουδές σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι υποτροφίες δίδονται σε υποψηφίους με συγκεκριμένο τόπο καταγωγής ή για συγκεκριμένους κλάδους σπουδών. Υπάρχουν όμως ιδιωτικά ιδρύματα που δίνουν υποτροφίες σε υποψήφιους από όλη την Ελλάδα και για διάφορα γνωστικά αντικείμενα, κάποια από τα οποία περιγράφονται ενδεικτικά στην συνέχεια.

Ίδρυμα ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ

Ιστοσελίδα: http://www.lilianvoudouri.gr/

Κάθε χρόνο δίδονται υποτροφίες σε μεταπτυχιακούς φοιτητές με ελληνική υπηκοότητα και άριστη γνώση της γλώσσας εργασίας. Γίνονται δεκτές αιτήσεις για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό και σε όλους τους κλάδους. Συνήθως τον Δεκέμβριο κάθε έτους βγαίνει η προκήρυξη για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Συνήθως δίδονται 35 υποτροφίες για μεταπτυχιακά και 5 υποτροφίες για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

Ίδρυμα ΕΜΠΕΙΡΙΚΕΙΟ

Ιστοσελίδα: http://www.empirikion.gr/

Η προκήρυξη του προγράμματος αφορά οικονομικές ενισχύσεις για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και στην Αμερική σε θετικές επιστήμες. Απαραίτητες προϋποθέσεις είναι η κατοχή πτυχίου/διπλώματος Ελληνικού ΑΕΙ με βαθμό τουλάχιστον "Λίαν Καλώς", βεβαίωση αποδοχής του υποψηφίου στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα και γνώση της γλώσσας σπουδών. Η προκήρυξη ανακοινώνεται συνήθως προς το τέλος του ζυγού εξαμήνου κάθε ακαδημαϊκού έτους.

Ίδρυμα ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟΝ ΑΘΛΟΝ

Οι υποτροφίες απευθύνονται σε πτυχιούχους ΑΕΙ για μεταπτυχιακές σπουδές σε χώρες της ΕΕ και της Β. Αμερικής σε κλάδους θετικών επιστημών. Κάθε έτος ορίζονται συγκεκριμένα αντικείμενα σπουδών για τα οποία δίδονται οι υποτροφίες του Ιδρύματος. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ με βαθμό "Άριστα" ή "Λίαν Καλώς" και να έχουν γνώση της γλώσσας σπουδών.

Ίδρυμα Α. Γ. ΛΕΒΕΝΤΗ

To Ίδρυμα προκηρύσσει προγράμματα σπουδαστικών βοηθημάτων που αφορούν μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα στο εξωτερικό και στο εσωτερικό. Σαν κύρια κριτήρια επιλογής λαμβάνονται υπ΄όψη, οι ακαδημαϊκές επιδόσεις των υποψηφίων καθώς και η οικονομική τους κατάσταση. ΄Άλλοι παράγοντες που αξιολογούνται είναι το θέμα διατριβής / έρευνας, το Πανεπιστήμιο, η διάρκεια σπουδών.

Ίδρυμα ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ

Ιστοσελίδα: http://www.bodossaki-foundation.gr/

Οι υποτροφίες του ιδρύματος δίδονται για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε 10-15 πτυχιούχους ή τελειόφοιτους Α.Ε.Ι. για θετικές επιστήμες, όπως π.χ. Διοίκηση Επιχειρήσεων, Περιβαλλοντικές Επιστήμες, Μηχανικών Η/Υ και γενικότερα Μηχανικών Πολυτεχνικών Σχολών κα. Η ελληνική ιθαγένεια, η πολύ καλή γνώση της γλώσσας και ο βαθμός του πτυχίου (άνω του 8) είναι απαραίτητες προϋποθέσεις. Η προκήρυξη γίνεται συνήθως στα μέσα του χειμερινού ακαδημαϊκού εξάμηνου (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος) και γίνεται σχετική δημοσίευση στον τύπο και στην ιστοσελίδα του ιδρύματος.

Ίδρυμα ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ

Ιστοσελίδα: http://www.propondis.gr/

Το Ίδρυμα Προποντίς προκηρύσσει κάθε έτος προγράμματα χορήγησης υποτροφιών εσωτερικού και εξωτερικού για σπουδές σε προδιδακτορικό και διδακτορικό επίπεδο σε διάφορους τομείς των Επιστημών και των Τεχνών. Επίσης, προκηρύσσει υποτροφίες μεταδιδακτορικής έρευνας σε μέλη Δ.Ε.Π.

Ίδρυμα Π. & Μ. ΦΥΡΟΥ

Ιστοσελίδα: http://www.firosfoundation.gr/

Το Ίδρυμα παρέχει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και στην Ευρώπη με βασικό κριτήριο επιλογής την οικονομική αδυναμία και την επίδοση.

Κοινωφελές Ίδρυμα ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ

Ιστοσελίδα: http://www.onassis.gr/

Η προκήρυξη του προγράμματος υποτροφιών καλύπτει όλους τους κλάδους θετικών και θεωρητικών επιστημών και καλών τεχνών. Η ελληνική ιθαγένεια είναι βασική και απαραίτητη προϋπόθεση. Ο βαθμός πτυχίου που απαιτείται είναι το 7 για σπουδές επιπέδου Master, 7,5 και 8 (ανάλογα με κάποιες προϋποθέσεις) για διδακτορικές σπουδές, ενώ ως τόπος σπουδών μπορεί να είναι οποιαδήποτε χώρα του κόσμου. Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται από ειδική ανά κλάδο επιστημονική επιτροπή. Κάθε χρόνο ο αριθμός των υποτρόφων κυμαίνεται, από 120 έως 150 φοιτητές. Η προκήρυξη ανακοινώνεται συνήθως στις αρχές κάθε ακαδημαϊκού έτους και γίνεται σχετική δημοσίευση στον τύπο και στην ιστοσελίδα του ιδρύματος.

Στην ενότητα 6 πηγές πληροφόρησης, πίνακας 3 μπορείτε να βρείτε λίστα ιδιωτικών ιδρυμάτων που δίνουν υποτροφίες χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους την καταγωγή των υποψηφίων.

5. Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

 

Σε αρκετές περιπτώσεις τα ιδρύματα που παρέχουν υποτροφίες για την χρηματοδότηση σπουδών ζητάνε από τους υποψηφίους να δώσουν συνέντευξη. Η συνέντευξη συνήθως δίδεται σε πολυμελή επιτροπή. Εφόσον, σε πρώτο στάδιο, αξιολογηθούν με επιτυχία τα τυπικά προσόντα του υποψήφιου βάσει δικαιολογητικών, (πτυχίο, αναλυτική βαθμολογία, συστατικές επιστολές κλπ), ακολουθεί η συνέντευξη που αποτελεί και το τελικό στάδιο αξιολόγησης για την επιλογή.

Η συνέντευξη είναι μια μοναδική ευκαιρία για να πετύχετε να πάρετε την υποτροφία, για αυτό πρέπει να προετοιμαστείτε σωστά. Σκοπός της συνέντευξης είναι να αντληθούν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις γνώσεις και τα προσόντα σας και να αξιολογηθούν τα προσωπικά σας χαρακτηριστικά. Είναι αναμενόμενο η επιτροπή να αναζητά τους "καλύτερους".

 

Χαρακτηριστικά Συμπεριφοράς:

Παραμείνετε ήρεμοι/ες. Η ήρεμη συμπεριφορά δημιουργεί ευχάριστο κλίμα. Συγκεντρωθείτε στο γεγονός ότι ξέρετε τι θέλετε. Έχετε ήδη περάσει σημαντικό χρονικό διάστημα συμπληρώνοντας αιτήσεις, δίνοντας τεστ και γράφοντας γράμματα. Σκεφτείτε επίσης ότι γνωρίζετε πολλά περισσότερα για τον εαυτό σας από αυτά που θέλει να μάθει η επιτροπή για εσάς. Εν συντομία, να έχετε αυτοπεποίθηση για τις ικανότητές σας, εφόσον ήδη έχετε φτάσει στο σημείο να δίνετε συνέντευξη.

 • Να μιλάτε καθαρά και να απευθύνεστε σε όλα τα μέλη της επιτροπής.
 • Να είστε ο εαυτός σας.
 • Αν δεν γνωρίζετε κάποια απάντηση παραδεχτείτε το.
 • Δώστε προσοχή στο ντύσιμό σας. Η εμφάνιση πάντα μετράει σε μια πρώτη γνωριμία.
 • Όταν η συνέντευξη αφορά σπουδές ή έρευνα στο εξωτερικό, γίνεται συνήθως στην γλώσσα της χώρας για την οποία παρέχεται η υποτροφία.

Πρέπει να προετοιμαστείτε να απαντήσετε σε ερωτήσεις που αφορούν:

 • Την ακαδημαϊκή σας πορεία και την ειδικότητά σας.
 • Την επιλογή σας για σπουδές σε συγκεκριμένη χώρα, πανεπιστήμιο και αντικείμενο.
 • Τους μελλοντικούς στόχους σας για επαγγελματική καριέρα.
 • Τον εαυτό σας (χόμπι, ενδιαφέροντα, προτιμήσεις σε βιβλία-μουσική) και την οικογένειά σας.

Φροντίστε να γνωρίζετε πληροφορίες για τον ευεργέτη του ιδρύματος που παρέχει την υποτροφία.

6. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ & ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΟΝΕΜΟΥΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ (Πίνακας 1) 

ΦΟΡΕΑΣ– ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

ΤΟΠΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΥΠΕΠΘ – Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, Τμήμα B’Μητροπόλεως 15 101 85 ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 210 3230272
Fax: 210 3248264

Υποτροφίες που απορρέουν από διμερείς Μορφωτικές Συμβάσεις

http://www.minedu.gov.gr/home/prokirikseis-diagwnismoi-ypotrofies-main/53-ypotrofies-klirodothmata.html

Εξωτερικό

ΥΠΕΠΘ – Διεύθυνση Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων, Τμήμα Υποτροφιών
Τηλ.:  210 3236567 και 3210156
Fax: 210 3236567
e-mail: des-a στο ypepth.gr

Υποτροφίες στα πλαίσια συνεργασίας της Ελλάδας με διεθνείς οργανισμούς  και ξένες κυβερνήσεις (περιγραφή στις σχετικές προκηρύξεις κάθε φορά).

Στη χώρα που προσφέρει  κάθε φορά την υποτροφία

Υπουργείο Ανάπτυξης –ΓΓΕΤ, Μεσογείων 14-18, 115 27 ΑΘΗΝΑ 
Τηλ.: 210 6911122 
http://www.gsrt.gr/

Υποτροφίες για Έρευνα και Τεχνολογία

http://mc-opportunities.cordis.lu

http://www.cordis.lu/fp6/mobility.htm

Εξωτερικό & Ελλάδα

Υπουργείο Εξωτερικών, Β4 Διεύθυνση Οργανισμών Ασχολούμενων με Διεθνείς Οικονομικές & Νομισματικές Υποθέσεις
Ζαλόκωστα 1, 100 27 ΑΘΗΝΑ

Τηλ.: 210 3683129 -130 και 3683114

Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών, Ακαδημίας 3 Στοά Δαβάκη

Ώρες Υποδοχής: 10.00-14.00

Τηλ: 210 3682700 
Fax: 210 3682474
e-mail: cio στο mfa.gr 
http://www.mfa.gr

Υποτροφίες ΝΑΤΟ

http://www.mfa.gr

http://www.nato.int/acad/home.htm

Σε χώρες μέλη του ΝΑΤΟ εκτός Ελλάδας

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), Εθ. Αντιστάσεως 8, Άλιμος, 17456 ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 210 9989000 και 9989294 
Fax: 210 9989500

Υποτροφίες σε αντικείμενα σπουδών συναφών προς τα αντικείμενο αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας.

http://www.oaed.gr

Χώρες της ΕΕ & στις ΗΠΑ

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), Λυσικράτους 14 (Μακρυγιάννη) 10558  ΑΘΗΝΑ  
Τηλ.: 210 3726300 
Fax: 210 3221863 και 3312759
e-mail: iky στο hol.gr 
http://www.iky.gr

Υποτροφίες του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (με διαδικασία εξατομικευμένης αξιολόγησης)

Εξωτερικό & Ελλάδα

ΕΚΕΦΕ-ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, Πατριάρχου Γρηγορίου & Νεαπόλεως, Αγ. Παρασκευή, 153 10 ΑΘΗΝΑ 
Τηλ.: 210 6503000
http://www.demokritos.gr

Υποτροφίες (με εξετάσεις) για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, βλ. http://www.edu.demokritos.gr/ge/index.php/el/scholarships.

Υποτροφίες σε ερευνητές Α΄ βαθμίδας, κατόχους διδακτορικού με ερευνητική ή αναπτυξιακή εμπειρία σε τομείς που καθορίζονται κάθε φορά από την προκήρυξη. 

Ελλάδα

 

ΦΟΡΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ & ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (Πίνακας 2)

 

ΦΟΡΕΑΣ– ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

ΤΟΠΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Βρετανικό Συμβούλιο (British Council)
Πλ. Κολωνακίου 17
Τ.Θ. 3488
102 10 ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 210 3692342
Fax: 210 3614658

Εθνικής Αμύνης 9
Τ.Θ. 50 007
540 13 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλ.: 2310 235236 
Fax: 2310 282498 
http://www.britishcouncil.gr/education

British Chevening Scholarships 
Υποτροφίες στα πλαίσια συνεργασίας  του Υπουργείου Εξωτερικών της Βρετανίας. Προσφέρονται σε διάφορες ειδικότητες όπως ορίζεται στην προκήρυξη.

http://www.chevening.org/

Μ. Βρετανία

Γαλλικό Ινστιτούτο
Σινά 31
106 80 ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 210 3398600
Fax: 210 3646873
e-mail: ifa στο ifa.gr 
http://www.ifa.gr

Υποτροφίες της Γαλλικής Κυβέρνησης. Προσφέρονται σε διάφορες ειδικότητες όπως ορίζεται στην προκήρυξη

Γαλλία

Πρεσβεία Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας
Καραολή & Δημητρίου 3 
106 75 ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 210 728 5242
Fax: 210 7229311
e-mail: boathens στο compulink.gr

Γερμανικό Προξενεία Θες/κης
Καρόλου Ντηλ 4
Τηλ.: 2310 251120

Υποτροφίες  της Γερμανικής Υπηρεσίας Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών DAAD για μεταπτυχιακές σπουδές και έρευνα.

http://www.daad.de

Γερμανία

Ίδρυμα Fulbright 
Βας. Σοφίας 6
106 74 ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 210 7241811-2
Fax: 210 7226510 
e-mail: scousoula στο fulbright.gr

Βενιζέλου 4
546 24 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 242904
Fax: 2310 257410
e-mail: edadthes στο compulink.gr

Υποτροφίες Fulbright για μεταπτυχιακές σπουδές σε όλες τις ειδικότητες.

http://www.fulbright.gr

ΗΠΑ

Πρεσβεία της Ελβετίας
(το πρόγραμμα υποτροφιών ανακοινώνεται μέσω του ΥΠΕΠΘ)

Πρόγραμμα υποτροφιών σε Ελληνες υπηκόους για μεταπτυχιακές σπουδές σε όλους τους κλάδους.

Ελβετία

Ισπανικό Υπουργείο Εξωτερικών
(το πρόγραμμα υποτροφιών ανακοινώνεται από την Ελληνική Πρεσβεία στη Μαδρίτη μέσω του ΥΠΕΠΘ)

Υποτροφίες MAE-AECI για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ισπανία. Οι αιτήσεις γίνονται on-line στην διεύθυνση:http://www.becasmae.es

Ισπανία

Ιταλικό Ινστιτούτο
Πατησίων 47, ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 210 7294971 &
Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών
Τηλ.: 210 8665186

Υποτροφίες της Ιταλικής Κυβέρνησης για μεταπτυχιακές σπουδές και έρευνα. Προσφέρονται σε διάφορες ειδικότητες όπως ορίζεται στην προκήρυξη.

Ιταλία

Πρεσβεία της Ιαπωνίας
Μορφωτικό Τμήμα 
Πύργος Αθηνών,Μεσογείων 2-4
11527 Αθήνα
Τηλ.: 210 7245875, 7758101-2
Fax: 210 7705964

Υποτροφίες της Κυβέρνησης της Ιαπωνίας για μεταπτυχιακές σπουδές

http://www.gr.emb-japan.go.jp/

Ιαπωνία

The MATSUMAE International Foundation

Πρόγραμμα υποτροφιών για έρευνα σε προδιδακτορικό και μεταδιδακτορικό επίπεδο
http://www.mars.dti.ne.jp/~mif/

Ιαπωνία

Πρεσβεία Ολλανδίας

Τμήμα Εκπαίδευσης
Λεωφ.Βασ. Κωνσταντίνου 5-7, 
106 73 ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 210 7254920
Fax: 210 7254906
e-mail: ath-ppovo στο minbuza.nl 
http://greece.nlembassy.org

Πρόγραμμα Υποτροφιών Huygens 
http://www.nuffic.nl/huygens

Ολλανδία

Hellenic Canadian Association
Καραγιώργη Σερβίας 2, 105 62 ΑΘΗΝΑ

Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές. 

Καναδάς

Natural Sciences & Engineering Research (NSERC)
350 Albert Street, Ottawa 
Ontario K1A 1H5, Canada 
e-mail: webapp στο nserc.ca

Χρηματοδότηση νέων επιστημόνων μηχανικών που κάνουν διδακτορικό σε πανεπιστήμιο του Καναδά, για ερευνητική εργασία σε εργαστήρια της Καναδικής κυβέρνησης.

Καναδάς

Swedish Institute 
Dept. for Education & Research 
Box 7434, SE-103 91
Stockholm, Sweden 
Tel.: +46 8 789 20 00
Fax: +46 8 20  72 48  
e-mail: grand στο si.se
http://www.si.se

Για μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου Master σε προγράμματα που βρίσκονται στη λίστα του Ινστιτούτου Master Level Program Taught in English. Για μέρος του Διδακτορικού ή μεταδιδακτορικών σπουδών σε οποιοδήποτε πανεπιστήμιο ή πανε/κό κολέγιο.

Σουηδία

 

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΟΝΕΜΟΥΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ & ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΥΠΟΨΗ ΤΟΥΣ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (Πίνακας 3)

 

ΙΔΡΥΜΑ

ΚΛΑΔΟΣ/ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ / ΤΟΠΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
(Διεύθυνση / Τηλέφωνο)

Άθλου Όθωνος & Αθ. Σταθάτου Ίδρυμα

Διάφοροι κλάδοι σπουδών/

Πτυχίο ΑΕΙ / Εξωτερικό

Χαρ. Τρικούπη 23 (3ος όροφος), Αθήνα 
Τηλ. 210 3820786, 3627690

Αρναούτη Ίδρυμα

Τεχνολογικές σπουδές /Βαθμός

Πτυχίου/ΕΕ & Β. Αμερική

Πανεπιστημίου 11, 10564, Αθήνα
Τηλ. 210 3242611

Βαλσαμάκη Θ. & Ν. Ίδρυμα

Όλοι οι κλάδοι σπουδών/

Εσωτερικό & Εξωτερικό

Διδύμου 22 , Αθήνα
Τηλ. 210 8816354, 8818872

Βουδούρη Λίλιαν Ίδρυμα

Βαθμός Πτυχίου/

Όλοι οι κλάδοι / Εξωτερικό

Νίκης 16, 105 57 Αθήνα
Τηλ. 210 3224127

Θεοχάρη Ίδρυμα

Αποδοχή σε ΠΜΣ / Εφαρμοσμένη

Μηχανική / Οπουδήποτε

Σωρανού και Εφεσίου 4, ΤΘ 13676, 103 10, Αθήνα
Τηλ.: 210 6597438

Κοργιαλένειον Άθλον Δι΄Υποτροφιών

Βαθμός πτυχίου & με επιλογή/
Θετικές Επιστήμες /ΕΕ & Β. Αμερική

Δημοκρίτου 21, 10671 Αθήνα
Τηλ. 210 3611625

Λεβέντη Ίδρυμα

Όλοι οι κλάδοι /Βεβαίωση αποδοχής σε πρόγραμμα, Πτυχίο ΑΕΙ/ Ελλάδα και εξωτερικό

Λεωφ. Βας. Κωνσταντίνου 1

106 74, Αθήνα (σπουδές εσωτερικού)
Τηλ.:  210 7293015
Fax: 210 7251951

The A.G. Leventis Foundation
86 Avenue Foch, 75116 Paris, FRANCE

Μποδοσάκη Ίδρυμα

Θετικές Επιστήμες / Βαθμός Πτυχίου/

Εσωτερικό & Εξωτερικό

Λ. Αμαλίας 20, 105 57 Αθήνα
Tηλ. 210 3237973, -804

http://www.bodossaki-foundation.gr

Προποντίς Ίδρυμα

Διάφοροι κλάδοι/Βαθμός πτυχίου/

Εσωτερικό & Εξωτερικό

Φίλωνος 137, 185 36 Πειραιάς
Τηλ.: 210 4589900
Fax: 2104589908
e-mail: info στο propndis.gr 
http://www.propondis.gr

Σαμούρκα Ίδρυμα

Πτυχιούχοι, με επιλογή / Όλοι οι Κλάδοι/ Εσωτερικό & Εξωτερικό

Μεσογείων 2-4, 11527  Αθήνα
Τηλ. 210 7488703 -4, 3607610

Σραντόπουλου Κων. Ίδρυμα

Όλοι οι κλάδοι/ Βαθμός πτυχίου,

βεβαίωση αποδοχής σε πρόγραμμα

Σαραντόζα 15, Αθήνα
Τηλ.: 210 3218048, 861142

Φύρου Π. & Μ. Ίδρυμα

Όλοι οι κλάδοι  / Οικονομική

Αδυναμία/ Ελλάδα

Αποστόλου Παύλου 37, Θησείο, 118 51 Αθήνα
Τηλ.: 210 3461954

Ωνάσης Α.Σ. Κοινωφελές Ίδρυμα

Όπως ορίζεται στην προκήρυξη/

Ελλάδα & Εξωτερικό

Τμήμα Υποτροφιών, Λεωφ. Αμαλίας 56, 105 58 Αθήνα
Τηλ.:  210 3713 000
Fax: 210 37 13 038
e-mail: pubrel στο onassis.gr 
http://onassis.gr

 

ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ (Πίνακας 4)

 

Ελληνικό Ίδρυμα Χάρβαρντ

(Hellenic Harvard Foundation)

Σε Έλληνες σπουδαστές που έχουν γίνει δεκτοί  από το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ

Γρηγορίου Αυξεντίου 1 & Κασσαβέτη 18 Κηφισιά, Αθήνα
Τηλ. 210-6777990

Κόκκαλη Ίδρυμα

Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ

Πρεμέτης 3 , 151 25 Μαρούσι
Τηλ. 210 6105 451, -52

e-mail: kokkalisprogram στο nomos.intranet.gr 
http://www.kokkalisfoundation.gr/page.ashx?pid=8&cid=21&qcid=19&mid=22&lang=1
http://www.kokkalisfoundation.gr/page.ashx?pid=19&qcid=20&cid=74&mid=38

Φιτς Ισμήνης Ίδρυμα

Κολέγιο St Antony’s

Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, Κλάδοι οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών σε απόφοιτους με οικονομική αδυναμία

Βρετανικό Συμβούλιο
Πλ. Κολωνακίου 17, ΤΘ 3488
106 73 ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 210 3692342
http://www.britishcouncil.gr

 

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ (Πίνακας 5)

 

ΦΟΡΕΑΣ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

ΤΟΠΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Υπουργείο Οικονομικών-
Γ. Δ/νση Εθν. Κληροδοτημάτων
Κολωνού 2 & Πειραιώς ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 210 5234609

Κληροδοτήματα άμεσης διαχείρισης

Ορίζεται από το κληροδότημα

ΥΠΕΠΘ – Τμήμα Διαχείρισης και Μισθοδοσίας - Γραφείο Κληροδοτημάτων 
Μητροπόλεως 15 
101 85 ΑΘΗΝΑ
Tηλ: 210 3246057
Fax: 210 3248264    
http://www.minedu.gov.gr

Κληροδοτήματα άμεσης διαχείρισης

Ορίζεται από το κληροδότημα

Ακαδημία Αθηνών
Πανεπιστημίου 28
106 79 ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 210 3600207, -209
Fax:  210 3634806
http://www.academyofathens.gr

Kληροδοτήματα, των οποίων τα εισοδήματα διατίθενται, σύμφωνα με τη συστατική πράξη, για τη χορήγηση υποτροφιών.

Ορίζεται από το κληροδότημα

Διευθύνσεις Εκπαίδευσης στις κατά τόπους Νομαρχίες

Κληροδοτήματα έμμεσης διαχείρισης  για φοιτητές που κατάγονται από πόλεις ή χωριά του αντίστοιχου νομού.

Ορίζεται από το κληροδότημα

7. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Οδηγός "Υποτροφίες 2003-2004", ΤΑ ΝΕΑ – Ειδικό Ένθετο, 20/10/2003.
 • Οδηγός για Υποτροφίες, ΤΟ ΒΗΜΑ – Ειδικό Ένθετο, 10/2/2001.
 • Οδηγός Κληροδοτημάτων, Υπουργείο Οικονομικών, 2000
 • The Grants Register, The complete Guide to postgraduate Funding Worldwide, Macmillan, 2003.
 • Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών, Οριζόντια Δράση Γραφείων Διασύνδεσης, 1999
 • Οδηγός Χορηγούμενων Υποτροφιών, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων, 1997
 • Πρόγραμμα Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές Σπουδές ή Μεταδιδακτορική Έρευνα στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, 1998
 • Όλες οι ιστοσελίδες που αναφέρονται στον οδηγό.