ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Γεωτεχνολογία και Περιβάλλον»Το ΠΜΣ "Γεωτεχνολογία και Περιβάλλον" οδηγεί σε Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί διπλωματούχοι Πολυτεχνικών Σχολών και πτυχιούχοι Σχολών Θετικών Επιστημών συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος είναι τρία (3) εξάμηνα, ενώ ο αριθμός εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα (30) υποψηφίους

Διεθνές Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη "Μηχανική Πετρελαίου"Το Διεθνές (Αγγλόφωνο) ΠΜΣ στο γνωστικό πεδίο "Μηχανική Πετρελαίου" με αντίστοιχο τίτλο στην Αγγλική γλώσσα "Petroleum Engineering" απευθύνεται σε Έλληνες και αλλοδαπούς φοιτητές και οδηγεί σε Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Master of Science) στη Μηχανική Πετρελαίου. Ο στόχος του προγράμματος είναι να παρέχει το επιστημονικό υπόβαθρο και την τεχνική κατάρτιση στον τομέα της έρευνας και της εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: www.peteng-master.tuc.gr/ 

Διεθνές Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Προχωρημένη Επιστήμη των Αργίλων»H Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων συμμετέχει ως εταίρος στο Διεθνές Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Erasmus Mundus, με τίτλο"IMACS (International Master in Advanced Clay Science)". Το ΠΜΣ λειτουργεί στο πλαίσιο των κοινών προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών Erasmus Mundus (EMJMD) και παρέχεται από διεθνή κοινοπραξία ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Τo πρόγραμμα IMACS αποτελεί συνεργασία της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης, με το University of Poitiers (Γαλλία), το University of Aveiro (Πορτογαλία) και το Federal University of Rio Grande do Sul (Porto Alegre, Βραζιλία).Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: http://www.master-imacs.org/   

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής ΜΗΧΟΠ

Η Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων απονέμει επίσης Διδακτορικό Δίπλωμα. Αιτήσεις για εισαγωγή γίνονται δεκτές καθ' όλο το έτος.