1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το Γαλλικό σύστημα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης παρουσιάζει διαφορές από το αντίστοιχο Ελληνικό και βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις πανεπιστημιακές σπουδές και στις σπουδές που πραγματοποιούνται στις Ανώτατες Σχολές (Grandes Écoles). Η Γαλλία είναι ανάμεσα στις πρώτες χώρες που εφαρμόζουν το νέο ευρωπαϊκό σύστημα LMD (Licence/Bachelor-Master-Διδακτορικό) που αντιστοιχεί σε μία διάρθρωση εκπαίδευσης σε 3, 5 και 8 έτη. Στην Γαλλία υπάρχουν 90 δημόσια πανεπιστήμια, πάνω από 450 Grandes Écoles (Ανώτατες Σχολές) εκ των οποίων 240 είναι ανώτατες σχολές μηχανικών, 2000 ανώτατα ιδρύματα στον τομέα των καλλιτεχνικών, αρχιτεκτονικής και παραϊατρικών σπουδών, καθώς και ερευνητικά κέντρα. Προσφέρουν σε τρεις κύκλους σπουδών εθνικά διπλώματα τα οποία είναι ισότιμα, ανεξάρτητα από το ίδρυμα που τα απονέμει –πανεπιστήμιο ή Grande École.

Ο δεύτερος κύκλος σπουδών αναφέρεται σε σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου (Master 1 & Master 2), ενώ ο τρίτος κύκλος σπουδών αφορά τις διδακτορικές σπουδές.

2. TO ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΓΑΛΛΙΑ

GRANDES ÉCOLES & Πανεπιστήμια

Η ανώτατη εκπαίδευση στη Γαλλία περιλαμβάνει δύο (2) βασικές κατηγορίες εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, με διαφορετικούς στόχους, δομή και προϋποθέσεις εγγραφής.

 1. Οι Grandes Écoles με 4 υποκατηγορίες: Écoles Normales Superieures (ENS-Ανώτατες Παιδαγωγικές Ακαδημίες), Écoles de Commerce et de Gestion, Instituts d’ Études Politiques (IEP) και Grandes Écoles Scientifiques & Écoles d’ Ingénieur – ανάμεσα στις οποίες περιλαμβάνονται οι διάσημες ανώτατες σχολές École Polytechnique, École des Mines, École des Ponts et Chaussées, ENSAM (Καλών Τεχνών). Παρέχουν εκπαίδευση υψηλού επιπέδου με σκοπό την επαγγελματική αποκατάσταση, όπως π.χ. εκπαίδευση μηχανικών και εκπαίδευση στην διοίκηση επιχειρήσεων για ανώτατα στελέχη. Έτσι, τα διπλώματα που απονέμονται από αυτές τις σχολές βρίσκονται στην κορυφή της προτίμησης των επιχειρήσεων για την κάλυψη θέσεων με αυξημένες ευθύνες και απαιτήσεις.
 2. Σε σύγκριση με αυτές, τα πανεπιστήμια είναι περισσότερο προσανατολισμένα προς τη διαμόρφωση ερευνητών και τη διάπλαση ειδικών της γνώσης, μια διαφορά που δείχνει να καλύπτεται με τη δημιουργία ειδικοτήτων μηχανικών και καταρτίσεων προετοιμασίας επαγγελματικών διπλωμάτων. Τα πανεπιστήμια παρέχουν εκπαίδευση υψηλού επιπέδου σε όλους τους τομείς (θετικές επιστήμες, τεχνολογία κα).
1ος ΚΥΚΛΟΣ – ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Μετά το απολυτήριο λυκείου (Baccalauréat), οι Γάλλοι φοιτητές ακολουθούν μία πορεία σπουδών που οδηγεί στην απόκτηση Πτυχίου (Licence/Bachelor) μετά από 3 έτη σπουδών. Παίρνουν από το τέλος του δεύτερου πανεπιστημιακού έτους ένα πρώτο δίπλωμα DUT (Diplôme Universitaire de Technologie) ή DEUST (Diplôme d’ Etudes Universitaires Scientifiques et Techniques) που τους δίνει πρόσβαση στο τρίτο έτος για την απόκτηση του Πτυχίου Licence ή Licence Professionelle (πανεπιστημιακό δίπλωμα επαγγελματικού χαρακτήρα με πρακτική άσκηση 12 έως 16 εβδομάδων.) Το Πτυχίο περιλαμβάνει 6 εξάμηνα σπουδών, τα οποία αναλογούν σε 180 ευρωπαϊκές μονάδες (30 ευρωπαϊκές μονάδες/εξάμηνο). Επίσης κάθε εξάμηνο αποτελείται από διδακτικές ενότητες (UE), κάθε μία από τις οποίες αντιστοιχεί σε ένα μάθημα. Ας σημειωθεί ότι μία UE έχει καθορισμένη αξία στο σύστημα των ευρωπαϊκών μονάδων και αντιστοιχεί σε 20-30 ώρες εργασίας (μαθήματα, πρακτική άσκηση, προσωπική εργασία κα).

3. ΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΓΑΛΛΙΑ

Μετά από 3 έτη πανεπιστημιακών σπουδών και κατοχή του Licence, οι φοιτητές μπορούν να προσανατολιστούν είτε προς μια πρακτική εκπαίδευση, είτε προς την έρευνα. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, το γαλλικό σύστημα πλησιάζει περισσότερο το ελληνικό. Ο δεύτερος κύκλος σπουδών διαρκεί ένα έως δύο έτη για Master και επιπλέον 3-4 έτη για διδακτορικές σπουδές.

Ειδικά οι φοιτητές που ακολουθούν σπουδές Μηχανικού, μετά την συμπλήρωση 3 ετών προπτυχιακών σπουδών, χρειάζονται επιπλέον 2 έτη σπουδών (συνολικά 5 έτη πανεπιστημιακών σπουδών) για να πάρουν το αντίστοιχο Δίπλωμα Μηχανικού (Master d’ Ingénieur).

2ος ΚΥΚΛΟΣ–ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & Master δύο επιπέδων (Μ1 & Μ2)

Ύστερα από την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών που οδηγούν στο Πτυχίο (180 ευρωπαϊκές μονάδες), ο φοιτητής μπορεί να ακολουθήσει ένα πρόγραμμα σπουδών για την προετοιμασία του Master το οποίο αποτελείται από 4 εξάμηνα και περιλαμβάνει 120 ακαδημαϊκές μονάδες (ECTS). Έτσι στον δεύτερο κύκλο σπουδών, ένα έτος μετά την Licence απονέμεται το Master επιπέδου 1 (το Πανεπιστημιακό Δίπλωμα Maîtrise του παλαιού συστήματος) με σύνολο 4 ετών πανεπιστημιακών σπουδών. Με ένα επιπλέον έτος εξειδικευμένων σπουδών (σύνολο 5 ετών πανεπιστημιακών σπουδών μετά το λύκειο), δίδεται το Master επιπέδου 2 το οποίο αντιστοιχεί στα μεταπτυχιακά διπλώματα DESS και DEA του παλαιού γαλλικού συστήματος και ισοδυναμεί με Master στα πλαίσια της ευρωπαϊκής εναρμόνισης.

Οι απόφοιτοι Ελληνικών ΑΕΙ, κάτοχοι διπλώματος μηχανικού, έχουν πρόσβαση απ’ ευθείας σε προγράμματα Master επιπέδου 2.

Ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών το Master μπορεί να έχει:

 1. Επαγγελματική κατεύθυνση (Master 2 professionnel). Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει υποχρεωτικά πρακτική άσκηση μερικών μηνών κατά την διάρκεια του έτους σπουδών. Έχει σαφή επαγγελματικό προσανατολισμό και για την υποψηφιότητα σε αυτό τον τύπο μεταπτυχιακού συνεκτιμάται η ενδεχόμενη πρακτική ενασχόληση του υποψηφίου με το αντικείμενο μελέτης.
 2. Ερευνητική κατεύθυνση (Master 2 recherche). Σε αυτή την περίπτωση το Master έρευνας αποτελεί προϋπόθεση για την εισαγωγή σε πρόγραμμα Διδακτορικού Διπλώματος. Έχει ερευνητικό προσανατολισμό και χορηγείται κατόπιν πρωτότυπης ερευνητικής εργασίας ενός έτους.
3ος ΚΥΚΛΟΣ–ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Διδακτορικές Σπουδές (Doctorat)

Το διδακτορικό (Doctorat) διαρκεί 3 έως 4 έτη. Την οδό του διδακτορικού μπορούν να ακολουθήσουν οι κάτοχοι Master έρευνας (Μ2), κατά προτίμηση με βαθμό πτυχίου άριστα, ή κατ’ εξαίρεση σε όσους παρουσιάσουν εξαιρετικό ερευνητικό έργο. Η προετοιμασία της διδακτορικής διατριβής, υπό την επίβλεψη κάποιου καθηγητή, εντάσσεται σε ένα γενικότερο ερευνητικό πρόγραμμα, το οποίο καθορίζεται από τα ερευνητικά κέντρα των πανεπιστημίων.

ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Οι μεταδιδακτορικές σπουδές "απόκτησης ικανότητας" (Habilitation) αποτελούν το τελευταίο στάδιο που πρέπει να περάσει κανείς προκειμένου να αποκτήσει την ικανότητα να διευθύνει εργασίες διδακτορικής έρευνας στα πανεπιστήμια. Ο τίτλος αυτός απονέμεται μετά από προφορική δοκιμασία κατά την οποία ο διδάκτορας παρουσιάζει το προσωπικό ερευνητικό του έργο ενώπιον κάποιας επιτροπής. Το δίπλωμα αυτό αποτελεί το πρόκριμα για όποιον ενδιαφέρεται να φτάσει την βαθμίδα του καθηγητή στο πανεπιστήμιο.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Όσον αφορά την ανώτατη εκπαίδευση, (μεταπτυχιακά, διδακτορικό), το εκάστοτε Πανεπιστήμιο καθορίζει και ελέγχει το επίπεδο του υποψηφίου για την εισαγωγή του στη Σχολή μέσω ειδικής επιτροπής. Η είσοδος στο δεύτερο επίπεδο του Master γίνεται κατόπιν επιλογής, βάσει ντοσιέ υποψηφιότητας και μερικές φορές κατόπιν συνέντευξης.

(1) Τα πανεπιστήμια θέτουν συγκεκριμένη ημερομηνία μέχρι την οποία δέχονται αιτήσεις για εισαγωγή, η οποία διαφέρει από το ένα πανεπιστήμιο στο άλλο, ενώ αυτές οι ημερομηνίες δεν γίνονται γνωστές κάθε χρόνο εκ των προτέρων. Ο υποψήφιος πρέπει να ξεκινήσει σχετικά νωρίς (12 μήνες πριν την έναρξη των σπουδών του στην Γαλλία) τη διαδικασία αναζήτησης πληροφοριών και προγραμμάτων, μέσω του Γραφείου Διασύνδεσης του Πολυτεχνείου Κρήτης ή του Γραφείου Σπουδών του Γαλλικού Ινστιτούτου. Αυτό αφορά στο σύνολο των Γαλλικών εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων-ωστόσο κάποιες Σχολές μπορεί να έχουν αυστηρότερους ή πιο ελαστικούς κανόνες εγγραφής. Πχ, το Πανεπιστήμιο Panthéon-Assas Paris II ορίζει για κάθε ακαδημαϊκό έτος ως προθεσμία κατάθεσης των υποψηφιοτήτων για τα προγράμματα Master 2, την περίοδο Ιουλίου-Οκτωβρίου του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους (11-15 μήνες πριν την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος τον Σεπτέμβριο).

(2) Στείλτε μία απλή επιστολή ή e-mail (στο Γραφείο Διασύνδεσης μπορείτε να βρείτε υπόδειγμα επιστολής και e-mail) για την πρώτη επαφή με τα ιδρύματα, ζητώντας το αναλυτικό πρόγραμμα του τίτλου ειδικότητας που σας ενδιαφέρει, καθώς και το φάκελο υποψηφιότητας (dossier) για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Η καλύτερη χρονική περίοδος για να επικοινωνήσετε με τα πανεπιστήμια είναι στις αρχές του έτους προκειμένου να ετοιμάσετε και να αποστείλετε τον φάκελο υποψηφιότητας την άνοιξη (συνήθως Μάρτιο-Μάιο, Φεβρουάριο για τις σχολές Αρχιτεκτονικής). Μέσω των ιστοσελίδων των μεταπτυχιακών προγραμμάτων μπορείτε να ενημερωθείτε για τις ακριβείς ημερομηνίες.

(3) Αφού λάβετε τις πληροφορίες από τα πανεπιστήμια και σας ενδιαφέρει να υποβάλλετε αίτηση, ακολουθήστε την ακριβή διαδικασία που περιγράφεται στο φυλλάδιο του πανεπιστημίου. Μπορείτε να δηλώσετε υποψηφιότητα σε όσα πανεπιστήμια επιθυμείτε παράλληλα. Συνιστάται ανεπιφύλακτα να έλθετε σε επαφή με τον επιστημονικό υπεύθυνο του μεταπτυχιακού προγράμματος που σας ενδιαφέρει ούτως ώστε να λάβετε την αναγκαία καθοδήγηση για την προετοιμασία και την διαμόρφωση του φακέλου υποψηφιότητας πριν την επίσημη αποστολή και παρουσίασή του στην επιστημονική επιτροπή του ιδρύματος. Αν ο φάκελος προκριθεί από την επιστημονική επιτροπή, ο υποψήφιος συνήθως καλείται σε συνέντευξη όπου και αποφασίζεται τελικά το αν θα γίνει δεκτός στο επιθυμητό πρόγραμμα. Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται συνήθως τον Ιούνιο/Ιούλιο ή το αργότερο Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.

(4) Όσον αφορά τα διδακτορικά προγράμματα, πρέπει να απευθυνθείτε απευθείας στους καθηγητές των Διδακτορικών Σχολών (Ecoles Doctorals). Στα πλαίσια της Ελληνο-γαλλικής ακαδημαϊκής συνεργασίας, υπάρχει η δυνατότητα διεξαγωγής διδακτορικής διατριβής συνεπίβλεψης (cotutelle). Πρέπει πρώτα να εγγραφείτε σε διδακτορικό πρόγραμμα Ελληνικού ΑΕΙ και στην συνέχεια με την βοήθεια του επιβλέποντα καθηγητή σας, να συνεργαστείτε με καθηγητή Γαλλικού Πανεπιστημίου, ο οποίος εργάζεται στο αντικείμενο που σας ενδιαφέρει. Φυσικά πρέπει να προβλέπεται τέτοιου είδους συνεργασία και από τα δύο Ιδρύματα.

ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Ο φάκελος υποψηφιότητας σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα συνήθως πρέπει να περιλαμβάνει:

 • Πιστοποιητικό Γεννήσεως
 • Πτυχίο/Δίπλωμα (ίσως ζητηθεί και Απολυτήριο Λυκείου)
 • Αναλυτική βαθμολογία
 • Καλό επίπεδο γνώσης της Γαλλικής γλώσσας (B2, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς). Αποδεκτά πιστοποιητικά είναι τα εξής: DELF 2, Sorbonne 1, DALF
  ή TCF/TEF niveau 4.
 • Επιστολή παρουσίασης κινήτρων (letter de motivation). Στο Γραφείο Διασύνδεσης μπορείτε να βρείτε σχετικό συμβουλευτικό έντυπο.
 • Στην επιστολή αυτή θα αναφέρονται αναλυτικά οι λόγοι για τους οποίους επιλέξατε το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό, στο συγκεκριμένο πανεπιστήμιο, πως πιστεύετε ότι θα σας ωφελήσει, με ποιον τρόπο σκέπτεστε να το αξιοποιήσετε μελλοντικά και τι θα συνεισφέρετε ο ίδιος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Η επιστολή αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική για την επιλογή.
 • Ενδεχομένως ένα σχέδιο έρευνας ή ένα σχέδιο πρακτικής άσκησης εάν επιλέξετε ένα Master recherche ή ένα Master professionnel αντίστοιχα.
 • Βιογραφικό Σημείωμα.

Σε αρκετές περιπτώσεις μπορεί να απαιτείται, ο φάκελος υποψηφιότητας να περιλαμβάνει προπτυχιακές εργασίες, διπλωματική εργασία, αναλυτική αναφορά στην πρακτική άσκηση που έχει πραγματοποιήσει ο υποψήφιος. Είναι καλό να ενημερωθείτε έγκαιρα απ’ ευθείας από την σχολή στην οποία θέτετε υποψηφιότητα για τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζονται, ώστε να έχετε χρόνο να προετοιμάσετε τον φάκελο υποψηφιότητας.

Ο γενικός μέσος όρος της βαθμολογίας δεν παίζει καθοριστικό ρόλο για την αποδοχή ενός υποψηφίου. Το πανεπιστήμιο θα λάβει υπόψη τους λόγους για τους οποίους επέλεξε τη συγκεκριμένη κατεύθυνση στη Γαλλία, το σχέδιό του, κάθε δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο σπουδών, την επαγγελματική εμπειρία του, τη συμμετοχή του σε προγράμματα ανταλλαγής (Erasmus) και πρακτικής άσκησης ή σε σεμινάρια.

4. Η ΖΩΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΓΑΛΛΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

Στα δημόσια ιδρύματα δεν καταβάλλονται δίδακτρα. Υπάρχουν εκπαιδευτικά κόστη που αναφέρονται σε έξοδα εγγραφής, τα οποία κυμαίνονται περίπου στα 200-400 €. Οι Έλληνες φοιτητές μπορούν να έχουν παροχές ασθενείας σε είδος με την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας που δίδεται από το ΙΚΑ. Οι κρατικές Ανώτατες Σχολές Μηχανικών έχουν κόστος εγγραφής 300 €-700 €. Τα δίδακτρα στην ιδιωτική εκπαίδευση ποικίλλουν ανάλογα με τις σχολές, με αρκετά μεγάλη διαφοροποίηση στις Grandes Écoles. Στις Σχολές Μηχανικών (École d’ingénieurs et de commerce) κυμαίνονται μεταξύ 500 €-7,000€ το χρόνο. Σχετικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα http://www.cnous.fr/.

ΔΙΑΜΟΝΗ

Σε γενικές γραμμές ο ελάχιστος μηνιαίος προϋπολογισμός κόστους ζωής στη Γαλλία κυμαίνεται στα 800€ στην επαρχία και στα 1200 € στο Παρίσι. Ένας διαφοροποιητικός παράγοντας του κόστους είναι αναμφίβολα το κόστος κατοικίας. Το κόστος στέγασης κυμαίνεται από 130-600€ το μήνα, ανάλογα με το δωμάτιο και την πόλη. Οι Έλληνες φοιτητές δικαιούνται την ίδια επιχορήγηση στέγης όπως οι Γάλλοι (έως 160 € το μήνα).

ΚΕΝΤΡΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ CROUS

Τα Περιφερειακά Κέντρα Φοιτητικής Μέριμνας (http://www.cnous.fr) είναι δημόσιοι οργανισμοί που παρέχουν υπηρεσίες για τα ακόλουθα:

 1. Στέγαση: Η υπηρεσία στέγασης διαθέτει πλήρη ενημέρωση σχετικά με τις δυνατότητες στέγασης (δωμάτιο σε φοιτητική εστία, διαμέρισμα στην πόλη κα)
 2. Διατροφή: Όλοι οι φοιτητές έχουν πρόσβαση στα φοιτητικά εστιατόρια με την προσκόμιση της φοιτητικής τους ταυτότητας.

Επίσης τα CROUS διαθέτουν υπηρεσίες για απασχόληση φοιτητών, ψυχαγωγία, ταξίδια-συγκοινωνίες κ.α. Συνολικά υπάρχουν 28 τέτοια κέντρα εγκαταστημένα σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Γαλλίας.

5. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

Υποτροφίες της Γαλλικής Κυβέρνησης

Πηγή χρηματοδότησης των σπουδών στην Γαλλία αποτελούν οι υποτροφίες που χορηγεί η Γαλλική κυβέρνηση και διαχειρίζονται διάφοροι οργανισμοί σε χώρες όπου υπάρχουν Γαλλικές αποστολές ή υπηρεσίες πολιτιστικής δράσης και συνεργασίας. Για την Ελλάδα το ρόλο αυτό διαδραματίζει το Γαλλικό Ινστιτούτο. Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να κινήσει τις διαδικασίες αίτησης υποψηφιότητας για υποτροφία τουλάχιστον έναν χρόνο πριν την επιθυμητή έναρξη των σπουδών του.

Πρόγραμμα Υποτροφιών VRIκα

Η Γαλλική Πρεσβεία στην Ελλάδα σε συνεργασία με επιχειρήσεις και ιδρύματα προσφέρουν υποτροφίες σε Έλληνες φοιτητές για μεταπτυχιακές σπουδές στην Γαλλία σε Πανεπιστήμια και Ανώτατες Σχολές (Εμπορικές και Μηχανικών). Το πρόγραμμα διαχειρίζεται η Υπηρεσία Πανεπιστημιακής και Επιστημονικής Συνεργασίας της Γαλλικής Πρεσβείας. H υποβολή των αιτήσεων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά στην διεύθυνση http://www.vrika.org από τον Δεκέμβριο κάθε έτους.

Πρόγραμμα Υποτροφιών "Eiffel Doctorat"

Το Γαλλικό Υπουργείο Εξωτερικών διαχειρίζεται το πρόγραμμα υποτροφιών με τίτλο 'Eiffel Doctorat' που αφορά την εκπόνηση υψηλού επιπέδου διδακτορικών. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στη στήριξη των Γαλλικών Πανεπιστημίων και Ανώτατων Ιδρυμάτων στο πλαίσιο της διεθνούς προσέλκυσης ξένων μελλοντικών ηγετικών \ στελεχών του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Το εν λόγω πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα ενός έτους σπουδών στη Γαλλία (είτε του 2ου είτε του 3ου έτους κατά προτίμηση) σε ξένους φοιτητές αναδυόμενων χωρών ή χωρών με ισχυρές επιστημονικές και πανεπιστημιακές δυνατότητες που εκπονούν μία διατριβή με συνεπίβλεψη. Αιτήσεις υποβάλλουν μόνο γαλλικά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης.

Υποτροφίες Πανεπιστημίων

Οι ευρωπαίοι φοιτητές προγραμμάτων Master και Διδακτορικού μπορούν να κάνουν αίτηση για υποτροφία στο πανεπιστήμιο που θα παρακολουθήσουν σπουδές βάσει ακαδημαϊκών κριτηρίων, υπό την προϋπόθεση ότι κατοικούν στην Γαλλία. Το ποσό μίας υποτροφίας Master ανέρχεται περίπου στα 3,780€ (δεδομένα του έτους 2003). Επίσης ορισμένες Ανώτατες Σχολές προσφέρουν βοηθήματα σε ξένους φοιτητές βάσει κριτηρίων αριστείας. Σχετικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο δικτυακό τόπο ή να απευθυνθείτε στη Διδακτορική Σχολή κάθε πανεπιστημίου.

Υποτροφίες έρευνας για διδακτορικές σπουδές (CIFRE)

Μέσω ειδικών συμβάσεων μεταξύ γαλλικών εταιρειών ή εργαστηρίων παρέχεται χρηματοδότηση για έρευνα σε φοιτητές διδακτορικού επιπέδου και κάθε εθνικότητας. Ο υποψήφιος διδάκτορας προσλαμβάνεται για όλη τη διάρκεια της ερευνητικής του εργασίας (3 έτη) από την συνεργαζόμενη εταιρεία με ετήσιο μισθό. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: http://www.anrt.asso.fr/index.jsp

Υποτροφίες βάσει κοινωνικών κριτηρίων

Οι ευρωπαίοι φοιτητές συνιστούν ειδική κατηγορία, αυτή των φοιτητών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε σχέση με την κατηγορία των αλλοδαπών φοιτητών. Όσοι ευρωπαίοι φοιτητές είναι κάτω των 28 ετών, δικαιούνται υποτροφίας βάσει κοινωνικών κριτηρίων. Βασική προϋπόθεση είναι ότι οι γονείς των υποψηφίων ή οι ίδιοι εργάστηκαν στη Γαλλία δύο χρόνια πριν το έτος υποβολής της αίτησής τους. Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές από τις 15 Ιανουαρίου έως τις 30 Απριλίου για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα http://www.cnous.fr, στο τμήμα πληροφοριών που αφορά την ζωή των φοιτητών (la vie etudiante) και τις υποτροφίες.

6. ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΓΑΛΛΙΑ

Η γαλλική νομοθεσία επιτρέπει σε φοιτητές να εργάζονται έως και 884 ώρες το χρόνο, υπό την προϋπόθεση να έχουν εγγραφεί σε κάποιο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που να τους παρέχει κοινωνική ασφάλιση ως φοιτητές και να μην είναι υπότροφοι.

7. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΦΟΡΕΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΗΛ./Fax/e-mail

Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών

Πληροφορίες για σπουδές  στην Γαλλία

Πληροφορίες για υποτροφίες

Σίνα 31, 106 80 ΑΘΗΝΑ

Τηλ.: 210 3398600 -739 και -740
210 3398735 (για τις υποτροφίες VRIκα)

Fax: 210 3646873

e-mail: etudesenfrance στο 
ifa.gr vrika στο iga.gr
http://www.ifa.gr

Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης

Πληροφορίες για σπουδές  στην Γαλλία

Πληροφορίες για υποτροφίες

Λεωφ. Στρατού 2Α,Τ.Θ. 18103, 546 40 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τηλ.: 2310 821231
Fax: 2310 841283
http://www.ift.gr

 

 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Σπουδές στην Γαλλία, Οδηγός Σπουδών της EduFrance, 2006
 • The Answers to the FAQ Before Going to France to Study, Centre National des Oeuvres Universitaires et Scolaires, CNOUS 2005
 • Θέλω να σπουδάσω στη Γαλλία, Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών, 2004
 • Σπουδές στο Εξωτερικό-26 Χώρες Εκδοτική Άλφα ΕΠΕ, 2004
 • Για σπουδές Μηχανικού επιλέξτε την Γαλλία, Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών, 2000
 • Σπουδάζοντας διοίκηση στη Γαλλία, Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών, 2000
 • Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών, Οριζόντια Δράση Γραφείων Διασύνδεσης, 1999