Κατοχυρώστε τις ιδέες σας

Πηγές: 
1. Ιστοσελίδα του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας http://www.obi.gr/obi/
2. Ιστοσελίδα "Καινοτομία στα e-clusters Δυτικής Μακεδονίας" http://www.urenio.org/k-clusters/ipr.html
3. Ιστοσελίδα της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου http://www.esee.gr/ 
4. Ιστοσελίδα του Ελληνικού Κέντρου Αναδιανομής Καινοτομίας http://www.hirc.gr/hirc/el/services/overview.html 

Προστασία άϋλων αγαθών

Η προστασία άϋλων αγαθών αφορά επιχειρήσεις και ιδιώτες που ενδιαφέρονται να προστατεύσουν πνευματικά δικαιώματα, εφευρέσεις και υποδείγματα χρησιμότητας, βιομηχανικά σχέδια και υποδείγματα, σήματα και επωνυμίες. Εάν έχετε δημιουργήσει ένα νέο πρόγραμμα ηλεκτρονικού υπολογιστή ή μια βάση δεδομένων, εάν έχετε περατώσει ένα αρχιτεκτονικό έργο ή έχετε κάνει ένα νέο σχέδιο, ή έναν χάρτη, ή μια μακέτα, εάν έχετε επινοήσει και έχετε κατασκευάσει ένα καινούργιο μηχάνημα, συσκευή, εργαλείο που έως σήμερα δεν κυκλοφορεί στην αγορά-όλα τα παραπάνω αποτελούν αντικείμενα προστασίας. Μια από τις πιο σημαντικές κατηγορίες άϋλων αγαθών αποτελούν οι εφευρέσεις καθώς πολλές επιχειρήσεις στηρίζονται στην εκμετάλλευση νέων εφευρέσεων ως βασικό τους προϊόν. Στην συνέχεια αναφερόμαστε στον τρόπο με τον οποίο γίνεται η κατοχύρωση εφευρέσεων μέσω του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. 

Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας - Κατοχύρωση εφευρέσεων

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), συστάθηκε το 1987 (Νόμος 1733/87) με σκοπό να συμβάλει στην τεχνολογική και βιομηχανική ανάπτυξη της χώρας, παρέχοντας σημαντικές υπηρεσίες στο χώρο της βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, εδρεύει στην Αθήνα και εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας, του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Ο Οργανισμός έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα στην Ελλάδα για την κατοχύρωση των εφευρέσεων και των βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων, για θέματα τεχνολογικής πληροφόρησης και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, ενώ παράλληλα παρέχει τεχνική πληροφόρηση για διπλώματα ευρεσιτεχνίας μέσα από διεθνείς βάσεις δεδομένων.

Στις υπηρεσίες του ΟΒΙ συμπεριλαμβάνονται η χορήγηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, διπλωμάτων τροποποίησης, πιστοποιητικών υποδείγματος χρησιμότητας και άλλων τίτλων προστασίας, η καταχώρηση συμβάσεων μεταφοράς τεχνολογίας, η προστασία βιομηχανικών σχεδίων, η συνεργασία με ομοειδής οργανισμούς άλλων χωρών, με διεθνείς οργανισμούς και με ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς της χώρας, η προετοιμασία και ο έλεγχος της εφαρμογής των διεθνών συνθηκών σε θέματα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και μεταφοράς τεχνολογίας, η παροχή πληροφόρησης και συμβουλευτικής σχετικά με νέες τεχνολογίες και τεχνογνωσίες, η καταγραφή της χρήσης ευρεσιτεχνιών, καινοτομιών και μεταφερόμενης τεχνολογίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό κ.α.

Μία εφεύρεση έχει νομική προστασία μόνο όταν κατοχυρωθεί με Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας(ΔΕ)  ή Πιστοποιητικό Υποδείγματος Χρησιμότητας (ΠΥΧ) ή Πιστοποιητικό Κατάθεσης Μετάφρασης Ευρωπαϊκού ΔΕ ή άλλους τίτλους προστασίας. Ο ΟΒΙ είναι ο αποκλειστικά αρμόδιος για τη χορήγησή τους στην Ελλάδα.

Το Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας (ΔΕ) είναι τίτλος προστασίας με ισχύ 20 χρόνων που χορηγείται στον δικαιούχο για επινοήματα νέαμε εφευρετική δραστηριότητα καιεπιδεκτικά βιομηχανικής εφαρμογής (N.1733/1987, Αρ. 5)Μία εφεύρεση κρίνεται νέα αν δεν ανήκει στην στάθμη της τεχνικής, και εμπεριέχει εφευρετική δραστηριότητα -αν δηλαδή, κατά την κρίση ειδικού, δεν προκύπτει με προφανή τρόπο από την υπάρχουσα στάθμη της τεχνικής. Επιδεκτική βιομηχανικής εφαρμογής είναι εφόσον μπορεί να παραχθεί και να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε τομέα παραγωγικής δραστηριότητας. Τα δικαιώματα που παρέχονται με το Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας αποκτώνται και διατηρούνται σε ισχύ με την καταβολή αντίστοιχων τελών στον ΟΒΙ.

Το Πιστοποιητικό Υποδείγματος Χρησιμότητας (ΠΥΧ) είναι τίτλος προστασίας με ισχύ 7 χρόνων, που χορηγείται στον δικαιούχο για τρισδιάστατα αντικείμενα, με καθορισμένο σχήμα και μορφή, που δίνουν λύση σε τεχνικό πρόβλημα και διαθέτουν τα χαρακτηριστικά του "νέου" και βιομηχανικά εφαρμόσιμουΤο ΠΥΧ μπορεί να χορηγηθεί, π.χ. για εργαλείο, όργανο, συσκευή κ.λ.π.

Το Δίπλωμα Τροποποίησης (ΔΤ) είναι τίτλος προστασίας ο οποίος χορηγείται για  εφευρέσεις που αποτελούν τροποποίηση προηγούμενης εφεύρεσης που προστατεύεται ήδη με Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας.

Το ΔΕ, το ΠΥΧ και το ΔΤ, παρέχουν στους δικαιούχους το μονοπωλιακό δικαίωμα να εκμεταλλεύονται το επινόημά/εφεύρεσή τους  στην Ελλάδα, είτε πρόκειται για καινοτόμο προϊόν, είτε για καινοτόμο μέθοδο, είτε για προϊόν που παράγεται με καινοτόμο μέθοδο (N. 1733/1987, άρ. 10) για όσο χρόνο είναι σε ισχύ. Ο δικαιούχος μπορεί να μεταβιβάσει το ΔΕ, ΠΥΧ ή ΔΤ, καθώς και να εκχωρεί άδειες εκμετάλλευσης σε τρίτους.

Εκτός από τα παραπάνω, ο ΟΒΙ χορηγεί συμπληρωματικά πιστοποιητικά προστασίας για φάρμακα και για φυτοπροστατευτικά προϊόντα, καθώς και πιστοποιητικά καταχώρισης για τις τοπογραφίες προϊόντων ημιαγωγών.

Ο ΟΒΙ παράλληλα λειτουργεί σαν γραφείο παραλαβής αιτήσεων για:

(α) την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών μέσω του  Κοινοτικό ή/και Ευρωπαϊκού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας (ΕΔΕ) από το Ευρωπαϊκό γραφείο Διπλωμάτων Ερασιτεχνίας (European Patent Office) στα 31 κράτη-μέλη της Σύμβασης του Μονάχου. Το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας παρέχει στο δικαιούχο, για κάθε συμβαλλόμενο κράτος για το οποίο έχει εκδοθεί, τα ίδια δικαιώματα που θ' απονέμονταν στο κράτος αυτό. Ο δικαιούχος ΕΔΕ ο οποίος επιθυμεί να προστατεύσει την εφεύρεσή του και στην Ελλάδα πρέπει να ακολουθήσει την παρακάτω διαδικασία:  (1) Κατάθεση μετάφρασης του ΕΔΕ  στα γραφεία του ΟΒΙ και (2) Χορήγηση Πιστοποιητικού Κατάθεσης Μετάφρασης Ευρωπαϊκού ΔΕ.

(β)  διεθνή κατάθεση PCT (Patent Cooperation Treaty - Σύμβαση Συνεργασίας για τα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας), όπου ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει την έκδοση ΔΕ σε οποιεσδήποτε από τις 128 χώρες-μέλη

(γ) την προστασία των βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων σε διεθνές επίπεδο σύμφωνά με τον Διακανονισμός της Χάγης.

Περισσότερες Πληροφορίες

Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Παντανάσσης 5, 15125 Παράδεισος Αμαρουσίου, Αθήνα
Τηλ.: 210 6183500
Fax: 210 6819231
E-mail: info<στο>obi.gr
http://www.obi.gr

Ηλεκτρονική κατάθεση αίτησης για Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας: 
http://www.epoline.org/portal/public

Ηλεκτρονική κατάθεση αίτησης & Φόρμα αίτησης PCT:
http://www.wipo.int/pct/en/forms/request/ed_request.pdf
http://www.wipo.int/pct/en/forms/

Προστασία άϋλων αγαθών 
http://www.urenio.org/k-clusters/ipr.html

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας 
http://www.iprhelpdesk.eu

European Patent Office:  
http://www.european-patent-office.org/index.en.php

European Patent Convention 1978 (N.1607/1986):
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/epc.html

Commission for Intellectual Property Rights
http://www.iprcommission.org/

World Intellectual Property Organization (WIPO):
http://www.wipo.int

WIPO/Paris Convention:
http://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris