1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η Ολλανδία είναι μία χώρα της ΕΕ με παγκοσμίως αναγνωρισμένη φήμη όσον αφορά την Ανώτατη Εκπαίδευση και μακρά ακαδημαϊκή παράδοση (το πρώτο πανεπιστήμιο ιδρύθηκε το 1575). Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ολλανδίας χρηματοδοτούνται από το κράτος, ενώ το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού και Επιστημών της χώρας είναι υπεύθυνο για την νομοθεσία που αφορά το εκπαιδευτικό σύστημα. Εξαιρώντας τις Αγγλόφωνες χώρες, η Ολλανδία είναι η χώρα που χρησιμοποιεί περισσότερο την αγγλική γλώσσα στην Ευρώπη, καθώς περίπου το 95% των Ολλανδών την μιλούν. Η Ολλανδία είναι η πρώτη μη Αγγλόφωνη χώρα που προσέφερε προγράμματα σπουδών στην Αγγλική γλώσσα. Σήμερα, για αυτά τα προγράμματα, τα δίδακτρα είναι κατά κύριο λόγο χαμηλότερα από αυτά των Αγγλόφωνων χωρών.

2. Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΛΛΑΝΔΙΑ

ΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Το ακαδημαϊκό εκπαιδευτικό σύστημα της Ολλανδίας βασίζεται σε τρεις τύπους ιδρυμάτων:

 1. Τα Πανεπιστήμια (Universiteiten/Universities): υπάρχουν 14 Πανεπιστήμια (συμπεριλαμβανομένου και του Open University) που προσφέρουν προγράμματα σπουδών έρευνας και απονέμουν τίτλους "master" και "doctoraat" (ο υψηλότερος ακαδημαϊκός τίτλος που απονέμεται και είναι αντίστοιχος του Ph.D).
 2. Τα Πανεπιστήμια Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (hogescholen): πάνω από 50 ιδρύματα προσφέρουν προγράμματα επαγγελματικής κατεύθυνσης (career-oriented) και απονέμουν τίτλους "bachelor" και "master" (σε συνεργασία με ξένα πανεπιστήμια).
 3. Τα Ινστιτούτα Διεθνούς Εκπαίδευσης (Institutes of International Education): 11 ειδικευμένα ιδρύματα προσφέρουν προγράμματα σπουδών αποκλειστικά στην Αγγλική γλώσσα, κυρίως σε επίπεδο master και σπανιότερα σε επίπεδο σπουδών που οδηγεί σε απονομή "doctoraat" ή PhD.

Υπάρχουν άλλα 25 ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης που είναι επίσημα αναγνωρισμένα από το Υπουργείο Παιδείας της Ολλανδίας, τα οποία λειτουργούν αυτόνομα χωρίς τη βασική κρατική επιχορήγηση. Προσφέρουν full-time προγράμματα σπουδών.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΛΛΑΝΔΙΚΗ Ή ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Ξένοι φοιτητές μπορούν να συμμετέχουν σε προγράμματα σπουδών που διδάσκονται στα Ολλανδικά, εφόσον γνωρίζουν τη γλώσσα. Στα περισσότερα πανεπιστήμια απαιτείται η επιτυχία σε τεστ Ολλανδικής γλώσσας για την εισαγωγή σε πρόγραμμα σπουδών. Δυνατότητα εκμάθησης της γλώσσας υπάρχει μέσω υπηρεσιών των Πανεπιστημίων (Dutch language Centres) σε ξένους φοιτητές. Σχετική λίστα θα βρείτε στο Γραφείο Διασύνδεσης. Στην Ελλάδα οργανώνονται μαθήματα Ολλανδικής γλώσσας από:

 1. το Ολλανδικό Ινστιτούτο της Αθήνας ΝΙΑ (Νetherlands Institute at Athens).
 2. από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (πληροφορίες μπορείτε να ζητήσετε στην Ολλανδική Πρεσβεία).

Όσον αφορά τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών των πανεπιστημίων, αυτά έχουν διάρκεια 1 έως 2 χρόνια για τα προγράμματα επιπέδου "master" και 4 χρόνια για την απόκτηση διδακτορικού. Το διδακτορικό πρόγραμμα, εκτός από την παρακολούθηση μαθημάτων, περιλαμβάνει την εκπόνηση πρωτότυπης ατομικής επιστημονικής έρευνας που εκτελείται υπό την εποπτεία ενός καθηγητή ("promotor"). Τα αποτελέσματα της έρευνας δημοσιεύονται σε μορφή διατριβής ("proefschrift"), την οποία υποστηρίζει ο υποψήφιος ("promovendus") σε επιτροπή καθηγητών του Πανεπιστημίου. Η διατριβή μπορεί να συνταχθεί στην ολλανδική, αγγλική, γαλλική ή γερμανική γλώσσα.Διερευνήστε τη δυνατότητα απόκτησης διδακτορικού διπλώματος είτε σε συνεννόηση με έναν καθηγητή Πανεπιστημίου είτε μέσω ερευνητικών ιδρυμάτων.

Πληροφορίες για έμμισθες θέσεις διδακτόρων μπορείτε να βρείτε στις ιστοσελίδες www.academictransfer.com και www.euraxess.nl

Εκτός από τα προγράμματα σπουδών που διδάσκονται στην Ολλανδική γλώσσα, προσφέρονται αγγλόφωνα προγράμματα σπουδών, μέσω των τριών κατηγοριών ιδρυμάτων που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο. H Διεθνής Εκπαίδευση (ΔE) σχεδιάστηκε κυρίως για υποψήφιους ξένους φοιτητές μεταπτυχιακού επιπέδου. Τα περισσότερα προγράμματα ΔE είναι σε αντικείμενα στα οποία η Ολλανδία κατέχει πρωταρχικό ρόλο παγκοσμίως. Τα πιο γνωστά από αυτά αφορούν το management, την επιστήμη του πολιτικού μηχανικού, τις αγροτικές επιστήμες, την ιατρική και τις τέχνες. Σήμερα (2012), υπάρχουν πάνω από 1450 εκπαιδευτικά προγράμματα στα Αγγλικά, σε ένα πολύ μεγάλο φάσμα επιστημονικών αντικειμένων, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο ή με μορφή σεμιναρίων. Από αυτά περίπου 100 προγράμματα σπουδών, σε αντικείμενα επιστημών μηχανικού, θετικών επιστημών και επιστημών management, προσφέρονται σε επίπεδο "master". Μερικά Ινστιτούτα Διεθνούς Εκπαίδευσης συνεργάζονται με Πανεπιστήμια για την διεξαγωγή προγραμμάτων διδακτορικού, εφόσον ο φοιτητής τελειώσει πρόγραμμα "master".

Γενικά, η πλειονότητα των προγραμμάτων στους τομείς ενδιαφέροντος των μηχανικών παρέχονται στα 3 Πολυτεχνεία της Ολλανδίας, τα οποία είναι ισότιμα ως προς την ποιότητα σπουδών και την υποδομή (Technische Universiteit Eindhoven, TU Delft, Universiteit Twente).

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Κάθε πανεπιστήμιο θέτει τις δικές του προϋποθέσεις για την αποδοχή υποψηφίων. Αυτές διαφοροποιούνται ανάλογα με το πρόγραμμα που προσφέρεται, τον αριθμό των αιτήσεων που γίνονται δεκτές για κάθε πρόγραμμα, καθώς και το συγκριτικό επίπεδο των αιτούντων. Τα ειδικά κριτήρια πρέπει να αναζητηθούν για κάθε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών ξεχωριστά.

Απαραίτητος είναι ο βασικός τίτλος σπουδών που πρέπει να αντιστοιχεί τουλάχιστον σε προπτυχιακό πρόγραμμα Bachelor’s διάρκειας 3-4 χρόνων. Πέρα από το βασικό τίτλο σπουδών σε σχετικό αντικείμενο με το πρόγραμμα του μεταπτυχιακού για το οποίο επιδιώκεται η εισαγωγή, το απαραίτητο προσόν για τα προγράμματα ΔΕ είναι η καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Αποδεικτικά γλωσσομάθειας που δέχονται τα Ολλανδικά Πανεπιστήμια είναι το TOEFL (Test of English as a Foreign Language) και το IELTS (περισσότερες πληροφορίες για το TΟEFL μπορείτε να βρείτε στο Γραφείο Διασύνδεσης ή στην ιστοσελίδα http://www.toefl.org ενώ για τις εξετάσεις του IELTS μπορεί ο ενδιαφερόμενος να ζητήσει πληροφορίες από το Βρετανικό Συμβούλιο ή στην ιστοσελίδα http://www.britishcouncil.gr/exam/ielts). Επίσης σε αρκετά προγράμματα σπουδών, ιδιαίτερα στα σχετικά με σπουδές management, απαραίτητη θεωρείται η επαγγελματική εμπειρία.

Τα δικαιολογητικά εγγραφής είναι κατά κανόνα τα εξής:

 • Φωτοτυπία διαβατηρίου (επικυρωμένη)
 • Φωτοτυπίες από: Απολυτήριο Λυκείου και Πτυχίο
 • Σφραγίδα Χάγης (Apostille)
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Έκθεση ενδιαφερόντων/κινήτρων
 • Αγγλικά (TOEFL 550-620, IELTS 6.0–7.0)
 • 2 Συστατικές επιστολές

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
 1. Τα πανεπιστήμια θέτουν συγκεκριμένη ημερομηνία μέχρι την οποία δέχονται αιτήσεις για εισαγωγή, η οποία διαφέρει από το ένα πανεπιστήμιο στο άλλο. Ο υποψήφιος πρέπει να ξεκινήσει σχετικά νωρίς (9-12 μήνες πριν την έναρξη των σπουδών του στην Ολλανδία) την διαδικασία αναζήτησης πληροφοριών και προγραμμάτων. Παραδοσιακά, τα μαθήματα στα ολλανδικά Πανεπιστήμια αρχίζουν την 1η Σεπτεμβρίου. Για αυτά τα προγράμματα, η προθεσμία εγγραφής λήγει την άνοιξη, περίπου τον Απρίλιο – Μάιο. Υπάρχουν όμως και αρκετά προγράμματα που έχουν και μια δεύτερη ημερομηνία έναρξης μαθημάτων, τη 1η Φεβρουαρίου. Σε αυτή την περίπτωση, η προθεσμία εγγραφών λήγει το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
  Μέσω της ιστοσελίδας www.nuffic.nl/international-students/ μπορείτε να βρείτε βάση δεδομένων των προγραμμάτων ΔΕ ανά αντικείμενο σπουδών, πόλη, ίδρυμα κτλ. Επίσης μπορείτε να αναζητήσετε στο Γραφείο Διασύνδεσης το συνοπτικό οδηγό μεταπτυχιακών προγραμμάτων "Study in the Netherlands".
 2. Αναζητήσετε πληροφορίες για υποτροφίες από το Γραφείο Διασύνδεσης ή την Πρεσβεία της Ολλανδίας καθώς και στη διεύθυνση www.grantfinder.nl.
 3. Για όσους ενδιαφέρονται για διδακτορικό δίπλωμα συνήθως δεν υπάρχει συγκεκριμένη προθεσμία υποβολής αίτησης εφόσον το πρόγραμμα δεν ακολουθεί το ακαδημαϊκό έτος.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

Ένα σημαντικό θέμα που αφορά το σύστημα ανώτατης παιδείας στην Ολλανδία είναι η εφαρμογή συστήματος αξιολόγησης, με σκοπό την εξασφάλιση υψηλής ποιότητας στα προγράμματα σπουδών των ιδρυμάτων. Από το 2002 η ευθύνη ποιοτικού ελέγχου των προγραμμάτων σπουδών ανήκει στον οργανισμό ΝΑΟ (Netherlands Accreditation Organization). Σύμφωνα με σχετική αναφορά, μόνο τα αναγνωρισμένα ιδρύματα δικαιούνται κρατικών επιχορηγήσεων και οι φοιτητές αυτών των ιδρυμάτων μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση σπουδών. Το σύστημα ποιοτικού ελέγχου εγγυάται ότι όλα τα Ολλανδικά πανεπιστήμια ανταποκρίνονται στα ίδια υψηλά κριτήρια. Έτσι οι φοιτητές συνήθως επιλέγουν το που θα σπουδάσουν, καθαρά βάση αντικειμένου σπουδών και όχι βάσει του ονόματος ή της φήμης του πανεπιστημίου. Τα αναγνωρισμένα προγράμματα δημοσιεύονται στη λίστα "Central Register of Higher Education Study Programmes".

3. Η ΖΩΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΛΛΑΝΔΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Για το ακαδημαϊκό έτος 2005-2006, τo κόστος των περισσοτέρων προγραμμάτων κυμαινόταν από 2.200€ έως 17.000€ συνολικά για την περάτωση των μεταπτυχιακών σπουδών. Ειδικά τα προγράμματα Master στις επιστήμες μηχανικού κυμαινόταν στα 1.400€-9.000€ ανά έτος. To κόστος για ένα πρόγραμμα σε αντικείμενο management ή MBA ήταν από 8.000€ έως 38.000 € ανά έτος, με πιο ακριβά, τα προγράμματα executive MBA. Επίσης, υπάρχει κόστος εγγραφής (registration fee) σε κάθε πρόγραμμα. Πολλά ιδρύματα έχουν ειδική πολιτική για τους ξένους φοιτητές. Λεπτομερείς πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στα Γραφεία Διεθνών Σχέσεων των Πανεπιστημίων.

ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ

Το ποσό που θα πρέπει να υπολογίζει για έξοδα διαβίωσης ο φοιτητής κυμαίνεται από 900-1200€/μήνα και περιλαμβάνει έξοδα διαμονής, φαγητό και μεταφορές. Επίσης απαραίτητη είναι η ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή κάλυψη που κοστίζει γύρω στα 550 €/έτος. Όσον αφορά την στέγαση, τα περισσότερα πανεπιστήμια δεν διαθέτουν εστίες, οπότε οι φοιτητές νοικιάζουν δωμάτια εκτός πανεπιστημίου. Το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων κάθε πανεπιστημίου μπορεί να σας βοηθήσει στην αναζήτηση στέγης. Τέλος, οι μετακινήσεις γίνονται κυρίως με τα μέσα μαζικής συγκοινωνίας με τα οποία μπορείτε να μετακινηθείτε εύκολα και γρήγορα. Κλασσική εναλλακτική στην Ολλανδία, αποτελεί το ποδήλατο, που είναι και ο φθηνότερος τρόπος μετακίνησης.

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΖΩΗ

Το κάθε πανεπιστήμιο συνήθως έχει κτίρια διεσπαρμένα σε όλη την πόλη που εδρεύει χωρίς να διαθέτει ενιαίο χώρο πανεπιστημιούπολης. Παρ’ όλα αυτά, η κουλτούρα της φοιτητικής ζωής είναι πολύ έντονη στην Ολλανδία. Σε κάθε ίδρυμα υπάρχουν σύλλογοι φοιτητών για δραστηριότητες ακαδημαϊκού ή άλλου χαρακτήρα.

4. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

Οι βασικοί φορείς που παρέχουν υποτροφίες σε ξένους φοιτητές στην Ολλανδία είναι ο οργανισμός Nuffic (Netherlands Organization for International Cooperation in Higher Education) και το κάθε Πανεπιστήμιο ξεχωριστά.

Υποτροφίες Πανεπιστημίων

Οι φοιτητές μεταπτυχιακών προγραμμάτων μπορούν να κάνουν αίτηση για υποτροφία στο πανεπιστήμιο που θα παρακολουθήσουν σπουδές. Το ποσό της υποτροφίας διαφοροποιείται ανάλογα με το ίδρυμα. Οι περισσότερες υποτροφίες απονέμονται πριν ξεκινήσει το πρόγραμμα σπουδών και σπάνια αφού ξεκινήσει το ακαδημαϊκό έτος. Οι υποτροφίες πανεπιστημίων παρέχονται συνήθως βάσει ακαδημαϊκών κριτηρίων. Σχετικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων ή στο δικτυακό τόπο κάθε πανεπιστημίου. Επίσης, σε μεταπτυχιακούς φοιτητές δίδονται υποτροφίες έρευνας από εταιρείες, μέσω συνεργασιών που υπάρχουν με τα πανεπιστήμια, κυρίως σε τομείς θετικών επιστημών και τεχνολογίας.

Υποτροφίες διδακτορικού

Σε πολλά πανεπιστήμια παρέχεται χρηματοδότηση, μέσω προσωρινών αμειβόμενων θέσεων ειδικά για υποψήφιους διδάκτορες. Σχετικές πληροφορίες δίδονται απευθείας από τα πανεπιστήμια.

5. ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΛΛΑΝΔΙΑ

Οι φοιτητές από χώρες της ΕΕ μπορούν να εργαστούν χωρίς περιορισμούς όσον αφορά τον αριθμό των ωρών ή τον τύπο εργασίας που κάνουν. Είναι όμως απαραίτητη η έκδοση του National Insurance (ΝΙ) Number, για το οποίο πρέπει να καταβάλετε ένα συγκεκριμένο χρηματικό ποσό και εκδίδεται σε τοπικό γραφείο Benefits Agency.Ενίοτε υπάρχει η δυνατότητα μερικής απασχόλησης από το Πανεπιστήμιο.

6. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΦΟΡΕΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΗΛ./Fax/e-mail

Βασιλική Ολλανδική Πρεσβεία

Τμήμα Εκπαίδευσης ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες για σπουδές  στην Ολλανδία

Πληροφορίες για υποτροφίες

Εργασία στην Ολλανδία

Λεωφ.  Βασιλέως Κωνσταντίνου 5, 10674 ΑΘΗΝΑ

Τηλ.: 210 7254935-920
Fax: 210 7254907

e-mail: ath-pcz στο minbuza.nl

www.dutchembassy.gr

Ολλανδικό Ινστιτούτο Αθηνών

 

Πληροφορίες για σπουδές  στην Ολλανδία

Μακρή 11, 117 42 Αθήνα  

Τηλ.: 210 9210760

www.nia.gr

Nuffic – Department for International Academic Relations

 

Πληροφορίες για σπουδές  στην Ολλανδία

Εργασία στην Ολλανδία

P.O. Box  29777
2502 LT The Hague
The Netherlands

Τηλ.: +310 7042 60260
Fax: + 310 7042 60399

www.nuffic.nl

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Study in the Netherlands, Nuffic, 2005-2006.
 • Scholarships for study in the Netherlands-Huygens Programme, Nuffic, 2005-2006.
 • Immigration Procedures for academic visitors, Nuffic, 2005.