ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Ερευνητικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Αντικείμενα ΗΜΜΥ Το ΠΜΣ της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών με τίτλο "Ερευνητικό ΠΜΣ στα Αντικείμενα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών" απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ), Master of Science (MSc), σε μία από τις παρακάτω ειδικεύσεις (αναγραφόμενη στο δίπλωμα):

  • Τηλεπικοινωνίες, ΕπεξεργασίαΣήματοςκαιΑυτόματοςΈλεγχος (Telecommunications, Signal Processing and Automatic Control).
  • Επιστήμη και Μηχανική των Υπολογιστών (Computer Science and Engineering).
  • Ηλεκτρονική, Ενέργεια και Κβαντικά Συστήματα (Electronics, Energy and Quantum Systems).

To απονεμόμενο Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών έχει, αντίστοιχο με την ειδίκευση, τίτλο, ο οποίος απονέμεται με την επιτυχή συγκέντρωση ενενήντα (90) Πιστωτικών Μονάδων (ECTS). Η ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Εκτός από την επιτυχή παρακολούθηση και ολοκλήρωση μαθημάτων, οι φοιτητές υποχρεούνται να εκπονήσουν Ερευνητική Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία.

Διιδρυματικό ΠΜΣ "Βιοϊατρική Μηχανική", με το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το ΙΤΕΗ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης, η Ιατρική Σχολή, το Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών και Τμήμα Επιστήμης Υλικών, του Πανεπιστημίου Κρήτης και το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας(ΙΤΕ), συν-ίδρυσαν (ΦΕΚ 1122/τ. Β'/02.04.2020) και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 ένα νέο, διεθνές πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Βιοϊατρική Μηχανική. Το πρόγραμμα Master's στην Βιο-Ιατρική Μηχανική θα διεξάγεται στο σύνολο του αποκλειστικά στην Αγγλική γλώσσα και θα είναι, ανάλογα με την επιλογή κάθε υποψηφίου, επιπέδου 90 ή 120 πιστωτικών μονάδων και διάρκειας 15 ή 24 μηνών αντίστοιχα. Το νέο πρόγραμμα φιλοδοξεί να εκπαιδεύσει τους αποφοίτους των ΑΕΙ (Ιατρικών, Πολυτεχνικών και Σχολών Θετικών Επιστημών) σε καινοτόμες τεχνολογίες υποστήριξης της ζωής και της υγείας, παρέχοντας ισχυρά εχέγγυα απασχόλησης στην έρευνα, στην βιομηχανία και στις νοσηλευτικές/διαγνωστικές μονάδες.

Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών  (Ph.D. in Electrical and Computer Engineering). Στην Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών λειτουργεί επίσης Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών και απονέμει Διδακτορικό Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών (PhD in Electrical and Computer Engineering). Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση: http://www.ece.tuc.gr/4107.html