Οι Σχολές του Πολυτεχνείου Κρήτης οργανώνουν και λειτουργούν Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία και τους κανονισμούς των επιμέρους ακαδημαϊκών τμημάτων.

Σκοπός των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η μετεκπαίδευση των φοιτητών και η εξειδίκευσή τους στα αντικείμενα των αντίστοιχων προγραμμάτων και ειδικεύσεων, όπως αυτά καθορίζονται από τα προσφερόμενα μαθήματα, καθώς και η διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης επιστημονικής έρευνας με στόχο τη συμβολή των αποφοίτων του στην οικονομική και τεχνολογική ανάπτυξη της χώρας.

Κάθε Π.Μ.Σ. έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε αναπτύσσει και να ενισχύει τις γνώσεις, τις δεξιότητες, τις εμπειρίες και τις ικανότητες των αποφοίτων, των στελεχών επιχειρήσεων και δημόσιων οργανισμών με στόχο την δημιουργία υψηλά καταρτισμένων και εξειδικευμένων ερευνητών και στελεχιακού δυναμικού.

Σκοπός των Διδακτορικών Σπουδών είναι η παραγωγή νέας γνώσης, η προώθηση της καινοτομικής έρευνας, της επιστήμης και των εφαρμογών της με τη διεξαγωγή υψηλής ποιότητας έρευνας καθώς και η δημιουργία άριστα εκπαιδευμένων επιστημόνων ικανών να συμβάλουν στην πρόοδο της έρευνας και της τεχνολογίας.

Τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών των Σχολών έχουν ως εξής:

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης διοργανώνει στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών του τα ακόλουθα προγράμματα:

Α. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Απευθύνεται σε επιστήμονες, στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών καθώς και ερευνητές με στόχο (α) την εξειδίκευσή τους στα σύγχρονα συστήματα οργάνωσης και διοίκησης, του μάρκετινγκ, της χρηματοοικονομικής διοίκησης, των τεχνολογιών και της καινοτομίας στις επιχειρήσεις και τη δημόσια διοίκηση, (β) την ανάπτυξη των οργανωτικών, διοικητικών και τεχνολογικών προσόντων και γνώσεων που θα τους είναι αναγκαία για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία και (γ) την προετοιμασία τους για αποδοτική διοίκηση επιχειρήσεων και δημόσιων οργανισμών και μονάδων.

Το ΠΜΣ "Σχεδίαση και Παραγωγή Προϊόντων - Product Design and Manufacturing" απευθύνεται σε μηχανικούς, επιστήμονες, στελέχη επιχειρήσεων, καθώς και ερευνητές με στόχο την εξειδίκευση τους στην ολοκλήρωση/ενοποίηση των διαδικασιών σχεδίασης νέων προϊόντων και της παραγωγής τους. Οι φοιτητές του προγράμματος εκπαιδεύονται στις νέες τεχνολογίες σχεδίασης, παραγωγής και διοίκησης της παραγωγής, έτσι ώστε να είναι σε θέση να συμμετέχουν σε όλες τις φάσεις της εξέλιξης ενός νέου προϊόντος, από την σχεδίαση μέχρι την διάθεσή του στην αγορά.

Β. Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.)

Γ. Διιδρυματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Σε συνεργασία με το Τμήμα Στρατιωτικών Επιστημών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων διοργανώνονται τα ακόλουθα Δ.Π.Μ.Σ. (www.sse-tuc.edu.gr e-mail: info@sse-tuc.edu.gr ):

 • «Επιχειρησιακή Έρευνα και Λήψη Αποφάσεων – MasterofScienceinOperationalResearchandDecisionMaking», σε μια από τις ακόλουθες ειδικεύσεις, η οποία θα αναγράφεται στο δίπλωμα: 
  •  Άμυνας και Ασφάλειας (Defense and Security), και 
  •  Αναλυτικής & ΛήψηςΑποφάσεων (Analytics and Decision Making)
 •  «Ευφυή Συστήματα – MasterofScienceinIntelligentSystems», σε μια από τις ακόλουθες ειδικεύσεις, η οποία θα αναγράφεται στο δίπλωμα:
  • Μη στελεχωμένα συστήματα (Unmannedsystems)
  • ΕυφυήΠληροφοριακάΣυστήματα (Intelligent Information Systems)

Δ. Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής ΜΠΔ , www.phd.pem.tuc.gr; e-mail: phd<στο>pem.tuc.gr)

 

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ

Η Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρωντου Πολυτεχνείου Κρήτης οργανώνει  τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ):

Α.Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Γεωτεχνολογία και Περιβάλλον»

Β.Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) στο γνωστικό πεδίο «Μηχανική Πετρελαίου»H Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων προσφέρει το Αγγλόφωνο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) στο γνωστικό πεδίο «Μηχανική Πετρελαίου», με αντίστοιχο τίτλο στην Αγγλική γλώσσα “Petroleum Engineering». Tο πρόγραμμα απευθύνεται σε Έλληνες και αλλοδαπούς φοιτητές και οδηγεί σε Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Master of Science) στη Μηχανική Πετρελαίου. Ο στόχος του προγράμματος είναι να παρέχει το επιστημονικό υπόβαθρο και την τεχνική κατάρτιση στον τομέα της έρευνας και της εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου. Η διάρκεια σπουδών είναι 12 μήνες πλήρους φοίτησης και παρέχει συνολικά 50 διδακτικές μονάδες (ECTS). Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των μαθημάτων οι φοιτητές αναλαμβάνουν την εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας (Master Thesis), η οποία αντιστοιχεί σε 10 επιπλέον διδακτικές μονάδες. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να τα βρείτε στην ιστοσελίδαhttp://www.peteng-master.tuc.gr/ 

Γ. Διεθνές Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Προχωρημένη Επιστήμη των Αργίλων»H Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων συμμετέχει ως εταίρος στο Διεθνές Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Erasmus Mundus, με  τίτλο “IMACS (International Master in Advanced Clay Science)”. Το ΠΜΣ λειτουργεί στο πλαίσιο των κοινών προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών Erasmus Mundus (EMJMD) και παρέχεται από διεθνή κοινοπραξία ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Τo πρόγραμμα IMACS αποτελεί συνεργασία της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης, με τα Πανεπιστήμια: University of Poitiers (Γαλλία), University of Aveiro (Πορτογαλία) και Federal University of Rio Grande do Sul (Porto Alegre, Βραζιλία). Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να τα βρείτε στην ιστοσελίδα: http://www.master-imacs.org/   

Η Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων απονέμει Διδακτορικό Δίπλωμα. Σκοπός του ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος είναι η κατάρτιση επιστηµόνων-ερευνητών ικανών να συνεισφέρουν στην προώθηση της έρευνας και της τεχνολογίας. Αιτήσεις γίνονται δεκτές καθ'όλο το έτος. 

 ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης απονέμει: 

Α.  Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) της σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών με τίτλο: "Ερευνητικό Π.Μ.Σ στα Αντικείμενα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών  (M.Sc in Electrical and Computer Engineering), σε μία από τις παρακάτω ειδικεύσεις (αναγραφόμενη στο δίπλωμα):

 • Ειδίκευση Α: Τηλεπικοινωνίες, Επεξεργασία Σήματος και Αυτόματος Έλεγχος (Telecommunications, Signal Processing and Automatic Control).
 • Ειδίκευση Β: Επιστήμη και Μηχανική των Υπολογιστών (Computer Science and Engineering).
 • Ειδίκευση Γ: Ηλεκτρονική, Ενέργεια και Κβαντικά Συστήματα (Electronics, Energy and Quantum Systems).

To απονεμόμενο Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών έχει, αντίστοιχο με την ειδίκευση, τίτλο, ο οποίος απονέμεται με την επιτυχή συγκέντρωση ενενήντα (90) Πιστωτικών Μονάδων (ECTS). Η ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Εκτός από την επιτυχή παρακολούθηση και ολοκλήρωση μαθημάτων, οι φοιτητές υποχρεούνται να εκπονήσουν Ερευνητική Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί διπλωματούχοι/πτυχιούχοι των Τμημάτων/Σχολών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Επιστήμης Υπολογιστών, Πληροφορικής, Φυσικής, Μαθηματικών και άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, πτυχιούχοι Α.Σ.Ε.Ι., καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
Στο Π.Μ.Σ. "Ερευνητικό Π.Μ.Σ. στα Αντικείμενα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών," δεν προβλέπονται τέλη φοίτησης.

Β. Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών  (Ph.D. in Electrical and Computer Engineering)Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών (PhD in Electronic and Computer Engineering).

Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση: http://www.ece.tuc.gr/4107.html

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Η Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντοςτου Πολυτεχνείου Κρήτης προσφέρει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Περιβαλλοντική Μηχανική»Το Π.Μ.Σ συνίσταται σε δύο ειδικεύσεις :

Ειδίκευση Α:«Διαχείριση Νερού και Υγρών Αποβλήτων»: Οι απόφοιτοι αποκτούν το επιστημονικό υπόβαθρο σχετικά με την ανάλυση και τον σχεδιασμό των βασικών διεργασιών που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία του νερού και των αποβλήτων, και μπορούν να σχεδιάζουν και διαστασιολογούν τα αντίστοιχα συστήματα διαχείρισης και επεξεργασίας.

Ειδίκευση Β: «Περιβαλλοντική Διαχείριση, Βιώσιμη Ενέργεια και Κλιματική Αλλαγή»: Οι απόφοιτοι επιλύουν προβλήματα που αφορούν την κλιματική αλλαγή, σχεδιασμό ενεργειακών συστήματων αντιμετώπισης, και προτείνουν καινοτομικές διεργασίες αντιμετώπισης και εφαρμοσμένα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης-προγραμματισμού

Διδακτορικές σπουδές στην Περιβαλλοντική Μηχανική. Αντικείμενο των διδακτορικών σπουδών στη Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος του Π.Κ. είναι η εµβάθυνση στη γνώση και την ερευνητική μεθοδολογία και η εφαρμογή τους στην παραγωγή νέας γνώσης σε όλες τις γνωστικές περιοχές της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος. Σκοπός της εκπόνησης διδακτορικής διατριβής (Δ.Δ.) είναι η παραγωγή νέας γνώσης μέσω πρωτότυπης εμπεριστατωμένης έρευνας, αλλά και η δημιουργία νέων επιστημόνων ικανών να θεμελιώσουν προοπτικές για συνεχιζόμενη ακαδημαϊκή εξέλιξη.

Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση: 
http://www.enveng.tuc.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=469&Itemid=510&lang=el

ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικώντου Πολυτεχνείου Κρήτης προσφέρει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στο αντικείμενο «Χώρος, Σχεδιασμός, και Δομημένο Περιβάλλον»και απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.)  στις παρακάτω κατευθύνσεις: 

1. Τουρισμός, πολιτισμός και μεσογειακός χώρος: Σύγχρονες σχεδιαστικές προσεγγίσεις
2. Ολοκληρωμένη προστασία ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος με προηγμένες τεχνολογίες και υλικά 

Είναι δυνατή η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής προς απόκτηση του τίτλου του διδάκτορος σε όλα τα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα της αρχιτεκτονικής.

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ - APPLIED MATHEMATICS»

Οι μονοτμηματικές Σχολές Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Μηχανικών Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης οργανώνουν και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά (Applied Mathematics)».

Αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η ενίσχυση της επιστημονικής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και έρευνας μέσω της παροχής υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών στα Μαθηματικά και τις τεχνολογικές τους εφαρμογές σε περιβάλλοντα μηχανικών. Ιδιαίτερα, σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η εμβάθυνση και η εκπαίδευση μηχανικών και επιστημόνων θετικής κατεύθυνσης, σε θέματα των Εφαρμοσμένων Μαθηματικών στις επιστήμες μηχανικών, με τρόπο που τους καθιστά ικανούς να συμμετέχουν τάχιστα και ενεργά σε ερευνητικές και τεχνολογικές δραστηριότητες εν γένει.

Το Δ.Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή «Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.)» στα «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά (Applied Mathematics)». Ο τίτλος απονέμεται με την επιτυχή συγκέντρωση ενενήντα (90) Πιστωτικών Μονάδων (ECTS). Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.), ορίζεται σε τρία (3) διδακτικά εξάμηνα. Η φοίτηση στο Δ.Π.Μ.Σ. για την απόκτηση Δ.Μ.Σ. έχει μέγιστη διάρκεια τρία (3) ημερολογιακά έτη. Η βασική γλώσσα διδασκαλίας και εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η ελληνική. 

Το Δ.Π.Μ.Σ. δεν επιβάλλει κανένα τέλος φοίτησης στους φοιτητές του. Το Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης αναλαμβάνει τη διοικητική υποστήριξη του Δ.Π.Μ.Σ. για το αντίστοιχο διάστημα λειτουργίας του προγράμματος.