Οι Σχολές του Πολυτεχνείου Κρήτης οργανώνουν και λειτουργούν Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία και τους κανονισμούς των επιμέρους ακαδημαϊκών τμημάτων. Σκοπός των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η μετεκπαίδευση των φοιτητών και η εξειδίκευσή τους στα αντικείμενα των αντίστοιχων προγραμμάτων και ειδικεύσεων, όπως αυτά καθορίζονται από τα προσφερόμενα μαθήματα, καθώς και η διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης επιστημονικής έρευνας με στόχο τη συμβολή των αποφοίτων του στην οικονομική και τεχνολογική ανάπτυξη της χώρας.

Κάθε Π.Μ.Σ. έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε αναπτύσσει και να ενισχύει τις γνώσεις, τις δεξιότητες, τις εμπειρίες και τις ικανότητες των αποφοίτων, των στελεχών επιχειρήσεων και δημόσιων οργανισμών με στόχο την δημιουργία υψηλά καταρτισμένων και εξειδικευμένων ερευνητών και στελεχιακού δυναμικού.

Σκοπός των Διδακτορικών Σπουδών είναι η παραγωγή νέας γνώσης, η προώθηση της καινοτομικής έρευνας, της επιστήμης και των εφαρμογών της με τη διεξαγωγή υψηλής ποιότητας έρευνας καθώς και η δημιουργία άριστα εκπαιδευμένων επιστημόνων ικανών να συμβάλουν στην πρόοδο της έρευνας και της τεχνολογίας.

Τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών των Σχολών έχουν ως εξής:

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διοίκηση Επιχειρήσεων - Master in Business Administration (ΜΒΑ).To ΠΜΣαπευθύνεται σε επιστήμονες, στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών καθώς και ερευνητές με στόχο (α) την εξειδίκευσή τους στα σύγχρονα συστήματα οργάνωσης και διοίκησης, του μάρκετινγκ, της χρηματοοικονομικής διοίκησης, των τεχνολογιών και της καινοτομίας στις επιχειρήσεις και τη δημόσια διοίκηση, (β) την ανάπτυξη των οργανωτικών, διοικητικών και τεχνολογικών προσόντων και γνώσεων που θα τους είναι αναγκαία για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία και (γ) την προετοιμασία τους για αποδοτική διοίκηση επιχειρήσεων και δημόσιων οργανισμών και μονάδων με ειδικεύσεις:

  • Μάρκετινγκ
  • Χρηματοοικονομική 
  • Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης

Ιστοσελίδα:www.mba.pem.gr, email:mba@pem.tuc.gr

Σχεδίαση και Παραγωγή Προϊόντων – Product Design and ManufacturingΤο ΠΜΣ "Σχεδίαση και Παραγωγή Προϊόντων - Product Design and Manufacturing" απευθύνεται σε μηχανικούς, επιστήμονες, στελέχη επιχειρήσεων, καθώς και ερευνητές με στόχο την εξειδίκευση τους στην ολοκλήρωση/ενοποίηση των διαδικασιών σχεδίασης νέων προϊόντων και της παραγωγής τους. Οι φοιτητές του προγράμματος εκπαιδεύονται στις νέες τεχνολογίες σχεδίασης, παραγωγής και διοίκησης της παραγωγής, έτσι ώστε να είναι σε θέση να συμμετέχουν σε όλες τις φάσεις της εξέλιξης ενός νέου προϊόντος, από την σχεδίαση μέχρι την διάθεσή του στην αγορά.

Ιστοσελίδα: www.prodes.pem.tuc.gr; e-mail:prodes@pem.tuc.gr

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.)

Διοίκηση της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας - Master of Technology & Innovation Management (ΜΤΙΜ),διεθνές Δ.Π.Μ.Σ. σε συνεργασία με τοΤμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Η.Μ.Μ.Υ.) του Πολυτεχνείου Κρήτης

Ιστοσελίδα: www.mtim.tuc.gr; e-mail: mtim@isc.tuc.gr).

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά - Applied Mathematics, σε συνεργασία με τα Τμήματα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (ΜΗΧ.Ο.Π.), Μηχανικών Περιβάλλοντος (ΜΗ.ΠΕΡ.) και Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (ΑΡ.ΜΗΧ.) του Πολυτεχνείου Κρήτης

Ιστοσελίδα: www.math.tuc.gr, email: math@amcl.tuc.gr.

ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Η Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης σε συνεργασία με το Τμήμα Στρατιωτικών Επιστημών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων διοργανώνουν τα ακόλουθα Δ.Π.Μ.Σ. :

  • Εφαρμοσμένη Επιχειρησιακή Έρευνα και Ανάλυση 
  • Σχεδίαση και Επεξεργασία Συστημάτων (Systems Engineering)

Ιστοσελίδα: www.sse-tuc.edu.gr e-mail: info@sse-tuc.edu.gr )

 Η Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησηςκαι τα Τμήματα Διοίκησης Τουρισμού και Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) συνδιοργανώνουν το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) "Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών", Διιδρυματικό ΠΜΣ με το ΠΑΔΑμε εξειδικεύσεις:

  • Αγροτουρισμός, Οινοτουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη και 
  • Επιχειρησιακές Λειτουργίες Δραστηριοτήτων Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Τουρισμού

Αντικείμενο του προγράμματος αποτελεί η εμπεριστατωμένη εκπαίδευση Πτυχιούχων ΑΕΙ, κυρίως Οικονομικών Σχολών, σε επιστημονικές μεθόδους συστηματικής και βέλτιστης διαχείρισης των πόρων και των λειτουργιών των επιχειρήσεων και οργανισμών και ειδικότερα εκείνων που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά αφενός στον Αγροτουρισμό και τον Οινοτουρισμό, και αφετέρου στην οργάνωση Πολιτιστικών και Εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που συνδέονται με τον Τουρισμό. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης για τη χορήγηση του τίτλου σπουδών είναι δεκαοκτώ (18) μήνες (τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα). Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. δεν προβλέπεται καταβολή διδάκτρων και χρηματοδοτείται πλήρως από το Δήμο Φυλής. 

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής ΜΠΔ .Αιτήσεις υποβάλλονται καθ΄όλη την διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους.

Ιστοσελίδα: www.phd.pem.tuc.gr;  e-mail:phd@pem.tuc.gr)

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Γεωτεχνολογία και Περιβάλλον»Το ΠΜΣ "Γεωτεχνολογία και Περιβάλλον" οδηγεί σε Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί διπλωματούχοι Πολυτεχνικών Σχολών και πτυχιούχοι Σχολών Θετικών Επιστημών συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος είναι τρία (3) εξάμηνα, ενώ ο αριθμός εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα (30) υποψηφίους

Διεθνές Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη "Μηχανική Πετρελαίου"Το Διεθνές (Αγγλόφωνο) ΠΜΣ στο γνωστικό πεδίο "Μηχανική Πετρελαίου" με αντίστοιχο τίτλο στην Αγγλική γλώσσα "Petroleum Engineering" απευθύνεται σε Έλληνες και αλλοδαπούς φοιτητές και οδηγεί σε Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Master of Science) στη Μηχανική Πετρελαίου. Ο στόχος του προγράμματος είναι να παρέχει το επιστημονικό υπόβαθρο και την τεχνική κατάρτιση στον τομέα της έρευνας και της εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: www.peteng-master.tuc.gr/ 

Διεθνές Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Προχωρημένη Επιστήμη των Αργίλων»H Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων συμμετέχει ως εταίρος στο Διεθνές Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Erasmus Mundus, με τίτλο"IMACS (International Master in Advanced Clay Science)". Το ΠΜΣ λειτουργεί στο πλαίσιο των κοινών προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών Erasmus Mundus (EMJMD) και παρέχεται από διεθνή κοινοπραξία ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Τo πρόγραμμα IMACS αποτελεί συνεργασία της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης, με το University of Poitiers (Γαλλία), το University of Aveiro (Πορτογαλία) και το Federal University of Rio Grande do Sul (Porto Alegre, Βραζιλία).Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: http://www.master-imacs.org/   

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής ΜΗΧΟΠ

Η Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων απονέμει επίσης Διδακτορικό Δίπλωμα. Αιτήσεις για εισαγωγή γίνονται δεκτές καθ' όλο το έτος.

ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Ερευνητικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Αντικείμενα ΗΜΜΥ Το ΠΜΣ της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών με τίτλο "Ερευνητικό ΠΜΣ στα Αντικείμενα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών" απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ), Master of Science (MSc), σε μία από τις παρακάτω ειδικεύσεις (αναγραφόμενη στο δίπλωμα):

  • Τηλεπικοινωνίες, ΕπεξεργασίαΣήματοςκαιΑυτόματοςΈλεγχος (Telecommunications, Signal Processing and Automatic Control).
  • Επιστήμη και Μηχανική των Υπολογιστών (Computer Science and Engineering).
  • Ηλεκτρονική, Ενέργεια και Κβαντικά Συστήματα (Electronics, Energy and Quantum Systems).

To απονεμόμενο Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών έχει, αντίστοιχο με την ειδίκευση, τίτλο, ο οποίος απονέμεται με την επιτυχή συγκέντρωση ενενήντα (90) Πιστωτικών Μονάδων (ECTS). Η ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Εκτός από την επιτυχή παρακολούθηση και ολοκλήρωση μαθημάτων, οι φοιτητές υποχρεούνται να εκπονήσουν Ερευνητική Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία.

Βιο-Ιατρική Μηχανική", Διιδρυματικό ΠΜΣ με το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το ΙΤΕΗ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης, η Ιατρική Σχολή, το Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών και Τμήμα Επιστήμης Υλικών, του Πανεπιστημίου Κρήτης και το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας(ΙΤΕ), συν-ίδρυσαν (ΦΕΚ 1122/τ. Β'/02.04.2020) και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 ένα νέο, διεθνές πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Βιο-Ιατρική Μηχανική. Το πρόγραμμα Master's στην Βιο-Ιατρική Μηχανική θα διεξάγεται στο σύνολο του αποκλειστικά στην Αγγλική γλώσσα και θα είναι, ανάλογα με την επιλογή κάθε υποψηφίου, επιπέδου 90 ή 120 πιστωτικών μονάδων και διάρκειας 15 ή 24 μηνών αντίστοιχα. Το νέο πρόγραμμα φιλοδοξεί να εκπαιδεύσει τους αποφοίτους των ΑΕΙ (Ιατρικών, Πολυτεχνικών και Σχολών Θετικών Επιστημών) σε καινοτόμες τεχνολογίες υποστήριξης της ζωής και της υγείας, παρέχοντας ισχυρά εχέγγυα απασχόλησης στην έρευνα, στην βιομηχανία και στις νοσηλευτικές/διαγνωστικές μονάδες.

Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών  (Ph.D. in Electrical and Computer Engineering). Στην Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών λειτουργεί επίσης Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών και απονέμει Διδακτορικό Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών (PhD in Electrical and Computer Engineering). Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση: http://www.ece.tuc.gr/4107.html

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην «Περιβαλλοντική Μηχανική» με δύο ειδικεύσεις :

Ειδίκευση Α:«Διαχείριση Νερού και Υγρών Αποβλήτων»: Οι απόφοιτοι αποκτούν το επιστημονικό υπόβαθρο σχετικά με την ανάλυση και τον σχεδιασμό των βασικών διεργασιών που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία του νερού και των αποβλήτων, και μπορούν να σχεδιάζουν και διαστασιολογούν τα αντίστοιχα συστήματα διαχείρισης και επεξεργασίας.

Ειδίκευση Β: «Περιβαλλοντική Διαχείριση, Βιώσιμη Ενέργεια και Κλιματική Αλλαγή»: Οι απόφοιτοι επιλύουν προβλήματα που αφορούν την κλιματική αλλαγή, σχεδιασμό ενεργειακών συστήματων αντιμετώπισης, και προτείνουν καινοτομικές διεργασίες αντιμετώπισης και εφαρμοσμένα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης-προγραμματισμού

Διδακτορικές σπουδές στην Περιβαλλοντική Μηχανική. Αντικείμενο των διδακτορικών σπουδών στη Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος του Π.Κ. είναι η εµβάθυνση στη γνώση και την ερευνητική μεθοδολογία και η εφαρμογή τους στην παραγωγή νέας γνώσης σε όλες τις γνωστικές περιοχές της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος. Σκοπός της εκπόνησης διδακτορικής διατριβής (Δ.Δ.) είναι η παραγωγή νέας γνώσης μέσω πρωτότυπης εμπεριστατωμένης έρευνας, αλλά και η δημιουργία νέων επιστημόνων ικανών να θεμελιώσουν προοπτικές για συνεχιζόμενη ακαδημαϊκή εξέλιξη.

ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στο αντικείμενο «Χώρος, Σχεδιασμός, και Δομημένο Περιβάλλον» στις παρακάτω ειδικεύσεις: 

1. Τουρισμός, πολιτισμός και μεσογειακός χώρος: Σύγχρονες σχεδιαστικές προσεγγίσεις
2.
Ολοκληρωμένη προστασία ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος με προηγμένες τεχνολογίες και υλικά 
H ειδίκευση αυτή στοχεύει στην διεπιστημονική διαχείριση του ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος στην κατεύθυνση του ολοκληρωμένου σχεδιασμού και της προστασίας, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη καινοτόμων ερευνητικών πρακτικών για την προστασία του, με την αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας και την εφαρμογή νέων προηγμένων τεχνολογιών για τα υλικά και τις κατασκευές.

Είναι δυνατή η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής προς απόκτηση του τίτλου του διδάκτορος σε όλα τα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα της αρχιτεκτονικής.

 

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ - APPLIED MATHEMATICS» 

Οι μονοτμηματικές Σχολές Μηχανικών Παραγωγής και ΔιοίκησηςΜηχανικών Ορυκτών Πόρων,  Μηχανικών Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης οργανώνουν και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά - Applied Mathematics», σύμφωνα με τις διατάξεις των αποφάσεων των και τις διατάξεις του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α’/04-08-2017), περί διατμηματικών προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών, και το ΦΕΚ 6075/Β’/31-12-2018 ιδρύσεως του Προγράμματος. Το Δ.Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή «Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών - Δ.Μ.Σ.» στα «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά  - Applied Mathematics». Αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η ενίσχυση της επιστημονικής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και έρευνας μέσω της παροχής υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών στα Μαθηματικά και τις τεχνολογικές τους εφαρμογές σε περιβάλλοντα μηχανικών. Το Δ.Π.Μ.Σ. δεν επιβάλλει κανένα τέλος φοίτησης στους φοιτητές του.