1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Στην Γερμανία υπάρχουν πάνω από 350 κρατικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στα Γερμανικά Πανεπιστήμια προσφέρονται μεταπτυχιακά προγράμματα υψηλής ειδίκευσης που καλύπτουν ένα ευρύ επιστημονικό φάσμα. Ιδιαίτερη προτίμηση, τόσο από αλλοδαπούς όσο και από Γερμανούς φοιτητές, παρατηρείται στις σπουδές τεχνολογικής κατεύθυνσης, σε μεταπτυχιακό επίπεδο που προσφέρονται από τις Ανώτατες Πολυτεχνικές Σχολές. Επίσης τα τελευταία χρόνια προτίμηση εκδηλώνεται και στις σπουδές της αρχιτεκτονικής.

Ειδικά προγράμματα συνεργασίας και ανταλλαγών συνδέουν τα γερμανικά πανεπιστημιακά ιδρύματα με τον υπόλοιπο κόσμο. Η Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD) αποτελεί τον βασικό φορέα ακαδημαϊκών ανταλλαγών και υποτροφιών για τα πανεπιστήμια της  Γερμανίας, προσφέροντας παράλληλα υπηρεσίες σε αλλοδαπούς για ακαδημαϊκά θέματα (Akademisches Auslandsamt-AAA). Φορείς πληροφοριών για σπουδές στην Γερμανία είναι κατά βάση το Ενημερωτικό Κέντρο της DAAD στην Αθήνα, η Γερμανική Πρεσβεία στην Αθήνα, το Προξενείο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στην Θεσσαλονίκη και τα Ινστιτούτα Γκαίτε. Επίσης οι πρώτες βασικές πληροφορίες για σπουδές στην Γερμανία δίδονται από καθηγητές-συνδέσμους που βρίσκονται στα Ελληνικά πανεπιστήμια και είναι εκπρόσωποι θεμάτων της Γερμανικής Υπηρεσίας Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών.

2. Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα που παρέχουν προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών είναι:

(1) τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, πάνω από 120 σε αριθμό, που περιλαμβάνουν:

 • τα πανεπιστήμια (universität) τα οποία δίνουν βάρος στην ανάπτυξη της ακαδημαϊκής γνώσης
 • τα τεχνολογικά πανεπιστήμια (technische universitäten/Hochschulen) που παρέχουν κατά κύριο λόγο σπουδές σε τομείς αντίστοιχους με αυτούς των ελληνικών πολυτεχνείων
 • άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα (ανώτατες σχολές, ενοποιημένα πανεπιστήμια κ.α.)

(2) τα Πανεπιστήμια/Ακαδημίες Καλών Τεχνών και μουσικής που προσφέρουν σπουδές αντίστοιχες με τον τίτλο τους. Σπουδές καλών τεχνών και μουσικής προσφέρονται και από τα αντίστοιχα τμήματα των πανεπιστημίων. Η δομή των σπουδών διαφέρει σημαντικά από αυτή των πανεπιστημίων (σχετικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο ειδικό έντυπο της DAAD "Colleges of Art & Music" και στην ιστοσελίδα http://www.daad.de). Υπάρχουν πάνω από 50 τέτοια ιδρύματα στην Γερμανία.

(3) οι ανώτερες σχολές ειδικής επαγγελματικής κατάρτισης (Fachhochschulen-Universities of Applied Sciences) όπου επικεντρώνονται στην εφαρμοσμένη κατάρτιση και έρευνα και έχουν μικρότερης διάρκειας χρόνο σπουδών σε σχέση με τα πανεπιστήμια. Επισημαίνουμε ότι οι τίτλοι σπουδών αυτών των σχολών εν γένει δεν αναγνωρίζονται από τον κρατικό οργανισμό αναγνώρισης ακαδημαϊκών τίτλων ως ανώτεροι ακαδημαϊκοί τίτλοι.

Επίσης υπάρχει μικρός αριθμός ιδιωτικών πανεπιστημίων που συνήθως προσφέρουν σπουδές στα οικονομικά και στην ιατρική. Στα περισσότερα από αυτά καταβάλλονται δίδακτρα.

ΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

Οι απόφοιτοι Ελληνικών πανεπιστημίων που ενδιαφέρονται να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην Γερμανία έχουν τις ακόλουθες δυνατότητες:

 1. Να αποκτήσουν τον τίτλο Master μέσω των διεθνών μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών (σχετικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδαhttp://www.daad.de/idp) που δημιουργήθηκαν κυρίως για αλλοδαπούς μεταπτυχιακούς φοιτητές στην αγγλική γλώσσα (International Degree Programmes) και υλοποιούνται συνήθως σε συνεργασία με άλλα μη γερμανικά πανεπιστήμια. Σήμερα, υπάρχουν 658 αγγλόφωνα Master.
 2. Να παρακολουθήσουν προγράμματα Master (στην Γερμανική γλώσσα ή δίγλωσσα) διάρκειας 3-4 εξαμήνων. Σήμερα, υπάρχουν περίπου 5800 τέτοια Master.
 3. Να ακολουθήσουν σπουδές διδακτορικού επιπέδου με διάρκεια από 2 έως και 5 έτη και με κύριο σκοπό την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Τα προγράμματα διδακτορικού απευθύνονται σε πτυχιούχους/διπλωματούχους τουλάχιστον τετραετούς φοίτησης. Βασική προϋπόθεση είναι η επίβλεψη της διδακτορικής διατριβής από καθηγητή (Doktorvater/Doktormutter). Συνήθως η εκπόνηση της εργασίας πραγματοποιείται στη γερμανική γλώσσα. Για την απόκτηση διδακτορικού ο υποψήφιος πρέπει να δώσει και προφορικές εξετάσεις (Rigorosum) στον τομέα που εκπονεί την διατριβή του. Στα πανεπιστήμια υπάρχουν ειδικά τμήματα (Graduiertenkollegs) που παρέχουν προγράμματα διδακτορικών σπουδών. Με την ολοκλήρωση της διατριβής απονέμεται ο τίτλος Promotion.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Κάθε πανεπιστήμιο έχει τα δικά του κριτήρια αξιολόγησης υποψηφίων. Υπάρχουν βέβαια βασικές προϋποθέσεις για την εισαγωγή Ελλήνων φοιτητών σε μεταπτυχιακά προγράμματα γερμανικών πανεπιστημίων. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

1. πτυχίο/δίπλωμα από Ελληνικό πανεπιστήμιο με βαθμολογία τουλάχιστον 7.0/10 και Απολυτήριο Λυκείου

2. ένα από τα παρακάτω πιστοποιητικά γνώσης της γερμανικής γλώσσας ανάλογα με το πανεπιστήμιο (επίπεδο C2):

 • Εξέταση Γερμανικής γλώσσας για την εισαγωγή αλλοδαπών υποψηφίων σε ΑΕΙ (DSH).
 • Deutsche Sprachdiplom Stufe 2.
 • TestDaF (www.testdaf.de).

Για τους απόφοιτους γερμανικών σχολών της Ελλάδας δεν απαιτείται πιστοποιητικό γερμανικής γλώσσας.

Προσοχή πρέπει να δοθεί στο ότι αρκετά προγράμματα που έχουν δημιουργηθεί ειδικά για αλλοδαπούς φοιτητές γίνονται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει στην Αγγλική γλώσσα. Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (TOEFL, IELTS).

3. Αναλυτική βαθμολογία (Απαραίτητη είναι η μετάφραση στα Γερμανικά ή Αγγλικά (ανάλογα με τη γλώσσα του προγράμματος)

και επικυρωμένη φωτοτυπία του πρωτοτύπου)

4. Βιογραφικό Σημείωμα (στο Γραφείο Διασύνδεσης μπορείτε να βρείτε σχετικό έντυπο) και τυχόν επιστημονικές δημοσιεύσεις

5. Συστατικές Επιστολές (στο Γραφείο Διασύνδεσης μπορείτε να βρείτε σχετικό έντυπο).

6. Προσωπική Έκθεση Ενδιαφερόντων (Motivationsbrief / letter of motivation). Σστο Γραφείο Διασύνδεσης μπορείτε να βρείτε σχετικό έντυπο.

Η ΑΙΤΗΣΗ

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να επικοινωνήσουν απ΄ευθείας με το πανεπιστήμιο και πιο συγκεκριμένα με την Ακαδημαϊκή Υπηρεσία Αλλοδαπών (Akademisches Auslandsamt-ΑΑΑ) του πανεπιστημίου, τουλάχιστον 9-10 μήνες πριν την αναμενόμενη ημερομηνία εισαγωγής, για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών, τα κριτήρια αποδοχής, όπως επίσης και τις φόρμες αιτήσεως. Εναλλακτικά, μπορείτε να υποβάλλετε την αίτησή σας μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας UniAssist, στη διεύθυνση
http://www.uni-assist.de. Η αποστολή των αιτήσεων πρέπει να γίνει στα περισσότερα πανεπιστήμια, έως τις 15 Ιουλίου ή τις 15 Ιανουαρίου εφόσον η περίοδος εισαγωγής στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα είναι αντίστοιχα το χειμερινό ή το θερινό εξάμηνο. Το ακαδημαϊκό έτος χωρίζεται στο χειμερινό εξάμηνο (1 Οκτωβρίου-31 Μαρτίου) και στο θερινό εξάμηνο (1 Απριλίου-30 Σεπτεμβρίου)

Ειδικά για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στη Γερμανία, ο υποψήφιος πρέπει να ακολουθήσει τα εξής βήματα:

 • να συμβουλευτεί τον Κανονισμό Διδακτορικών Διατριβών που μπορεί να προμηθευτεί από την σχολή που τον ενδιαφέρει,
 • να έλθει σε επικοινωνία με καθηγητή του πανεπιστημίου στον κλάδο που τον ενδιαφέρει και ο οποίος είναι πρόθυμος να αναλάβει ως επιβλέπων της διατριβής,
 • να υποβάλλει μία άτυπη αίτηση (εφόσον γίνει δεκτή η αίτησή του από το πανεπιστήμιο) για την αναγνώριση του πτυχίου του, στην Επιτροπή Διατριβών που υπάρχει σε κάθε σχολή,
 • να υποβάλλει αίτηση εισαγωγής με σκοπό την διατριβή στην Ακαδημαϊκή Υπηρεσία Αλλοδαπών της σχολής που θα πραγματοποιήσει την διατριβή.

3. Η ΖΩΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΚΟΣΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ

Δίδακτρα υπάρχουν μόνο σε δύο κρατίδια (Κάτω Σαξονία και Βαυαρία), τα οποία είναι έως 500€ ανά εξάμηνο. Γενικά, οι οικονομικές υποχρεώσεις των φοιτητών κυμαίνονται από 150-300€ το εξάμηνο. Όσον αφορά τα έξοδα διαβίωσης σύμφωνα με στοιχεία του έτους 2012 αυτά κυμαίνονται από 750€ έως 1200€ τον μήνα.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Η ιατρική ασφάλιση είναι υποχρεωτική με κόστος της τάξεως των 50€ το μήνα για φοιτητές που είναι έως και 30 ετών (σχετικές ερωτήσεις μπορείτε να απευθύνετε στον αρμόδιο γερμανικό φορέa ΑΟΚ, http://www.aok.de). Οι φοιτητές που έχουν ήδη ιατρική ασφάλιση από την Ελλάδα, πρέπει απλά να προσκομίσουν τα αντίστοιχα έντυπα που τους δίνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες για αυτές τις περιπτώσεις.

ΣΤΕΓΑΣΗ

Υπάρχουν φορείς του πανεπιστημίου που μπορούν να σας βοηθήσουν στην ανεύρεση στέγης, όπως το γραφείο αλλοδαπών φοιτητών και ο σύλλογος φοιτητών (AstA), όπου μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με διαθέσιμα δωμάτια ή διαμερίσματα και την διαδικασία αίτησης για στέγαση στις αντίστοιχες τοποθεσίες. Επίσης ο οργανισμός φοιτητικής μέριμνας (Studentenwerke), προσφέρει διαμονή σε φοιτητικές εστίες σχεδόν σε όλες τις πόλεις που έχουν πανεπιστήμια. Βέβαια η διαθεσιμότητα σε δωμάτια είναι μικρή. Η τιμή ενός δωματίου σε εστίες συμπεριλαμβανομένων των εξόδων θέρμανσης, ηλεκτρικού και νερού κυμαίνεται μεταξύ 250€-350€ το μήνα (στοιχεία έτους 2006). Το μεγαλύτερο ποσοστό των αλλοδαπών φοιτητών στη Γερμανία νοικιάζουν δωμάτια ή διαμερίσματα σε ιδιωτικές κατοικίες. Σε γενικές γραμμές η διαμονή στην Γερμανία είναι ακριβή και δυσεύρετη ιδιαίτερα στις μεγάλες πόλεις όπως Βερολίνο, Μόναχο και Στουτγάρδη.

4. ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

Σε γενικές γραμμές τα Γερμανικά πανεπιστήμια δεν απονέμουν υποτροφίες που προέρχονται απ΄ευθείας από τα ιδρύματα. Το κατ΄εξοχήν πρόγραμμα υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στην Γερμανία είναι το πρόγραμμα της Γερμανικής Υπηρεσίας Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών DAAD. Κάθε χρόνο η DAAD προσφέρει υποτροφίες σε αποφοίτους Ελληνικών πανεπιστημίων όλων των επιστημονικών κλάδων και των κλάδων Μουσικής και Καλών Τεχνών, για μεταπτυχιακές σπουδές και εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Επίσης δίδονται υποτροφίες έρευνας μικρής διάρκειας και έρευνας ενός έτους. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η πολύ καλή γνώση της γερμανικής γλώσσας και ο βαθμός πτυχίου/διπλώματος του υποψηφίου, ο οποίος πρέπει να είναι τουλάχιστον 7,0/10. Ένας γενικός κατάλογος αιτούμενων δικαιολογητικών είναι ο εξής:

 • Αίτηση
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Περιληπτική περιγραφή των προθέσεων και κινήτρων (Motivationsbrief) ή/και ερευνητική πρόταση (αναλόγως για ποια υποτροφία ενδιαφέρεστε)
 • Για υποτροφία μεταπτυχιακών σπουδών: Εκτύπωση πληροφοριών σχετικά με μεταπτυχιακό (αντικείμενο, προϋποθέσεις υποβολής αιτήσεων) από την ιστοσελίδα του πανεπιστημίου. Εάν υποβάλλετε αίτηση για περισσότερα μεταπτυχιακά τότε καλείστε να προσθέσετε για το κάθε μεταπτυχιακό τις πληροφορίες αυτές.
 • Πτυχίο(α)
 • Αναλυτική βαθμολογία
 • Απολυτήριο Λυκείου
 • Βεβαιώσεις γλωσσικής επάρκειας
 • 'Αλλα έγγραφα

Οι υποτροφίες (εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά από την προκήρυξη) έχουν διάρκεια ένα ακαδημαϊκό έτος και κατά κανόνα δεν παίρνουν παράταση. Η σχετική προκήρυξη βγαίνει συνήθως κάθε Σεπτέμβριο και μπορείτε να την αναζητήσετε στο Γραφείο Διασύνδεσης ή στο Ενημερωτικό Κέντρο της DAAD. Η DAAD παρέχει μία ευρεία γκάμα ενημερωτικού υλικού και σχετικών δημοσιεύσεων για όλα τα πεδία σπουδών και έρευνας. Μπορείτε να διαβάσετε και να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας φυλλάδια, παρουσιάσεις και χρήσιμους οδηγούς σχετικά με τις σπουδές, την έρευνα και τη ζωή στη Γερμανία.

ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Εάν επιθυμείτε να εργαστείτε παράλληλα με τις σπουδές σας η καλύτερη λύση είναι προσφερόμενες θέσεις εργασίας μέσα στην πανεπιστημιούπολη, οι οποίες βέβαια είναι περιορισμένου αριθμού. Πληροφορίες μπορείτε να βρείτε από το γραφείο υπηρεσιών φοιτητών ή κατ’ ευθείαν από το τμήμα σας. Επίσης πληροφορίες για προσωρινή εργασία εκτός πανεπιστημιούπολης μπορείτε να βρείτε μέσω του γραφείου υπηρεσιών για φοιτητές. Οι Έλληνες φοιτητές σαν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπόκεινται στην ίδια νομοθεσία με τους Γερμανούς φοιτητές. Έτσι εφόσον κερδίζουν πάνω από ένα ορισμένο πόσο τον μήνα υπόκεινται αυτόματα σε φορολογία. Για πληροφορίες σχετικά με την εργασία στη Γερμανία, μπορείτε να επισκεφθείτε τους δικτυακούς τόπους της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Απασχόλησης (www.arbeitsagentur.de) και της πύλης EURES(http://ec.europa.eu/eures).

5. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΦΟΡΕΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΗΛ./Fax/e-mail

DAAD Ενημερωτικό Κέντρο Αθηνών (Goethe-Institut Athen)

Πληροφορίες για σπουδές στην  Γερμανία

Πληροφορίες για υποτροφίες της DAAD

Έντυπα της DAAD

Ομήρου 14-16, 10672 ΑΘΗΝΑ

Tηλ: 210 3608171
Fax: 210 3626263

e-mail: daad στο athen.goethe.org

www.daad.gr

Ινστιτούτα GOETHE

Πληροφορίες που αφορούν την Γερμανία

Εκμάθηση Γερμανικής γλώσσας

Ομήρου 14-16, Ταχ.Θυρ. 30383 10672 ΑΘΗΝΑ

Βας. Ολγας 66, 54642 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Tηλ: 210 3661000
Fax: 210 3643518

e-mail: info στο athen.goethe.org

Tηλ: 2310 889610
Fax: 2310 831871

e-mail: info στο thessaloniki.goethe.org

Γερμανική Πρεσβεία

Πληροφορίες που αφορούν την Γερμανία

Καραολή & Δημητρίου 3, 106 75 ΑΘΗΝΑ

Τηλ: 210 7285111

Fax: 210 7285335

e-mail: info στο athen.diplo.de

www.athen.diplo.de

Γενικό Προξενείο της Ομοσπ. Δημοκρατίας της Γερμανίας

Πληροφορίες που αφορούν την Γερμανία

Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 33, 54641 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ταχ. Θυρίδα 50793, 54014 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τηλ: 2310 251120 / 30
Fax: 2310 240393

e-mail: info στο thessaloniki.diplo.de

www.thessaloniki.diplo.de

 

 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Γερμανία, (Γερμανικά/Αγγλικά)
 • Σπουδές στην Γερμανία/Πανεπιστήμια, (Γερμανικά/Αγγλικά)
 • Σπουδές στην Γερμανία/Ανώτερες Σχολές Ειδικής Επαγγελματικής Κατάρτισης – Fachhochschulen, (Γερμανικά/Αγγλικά)
 • Σπουδές στην Γερμανία/Ανώτατες Σχολές Μουσικής & Καλών Τεχνών, (Γερμανικά/Αγγλικά)
 • Σπουδές στην Γερμανία/Πληροφορίες για αλλοδαπούς φοιτητές (Γερμανικά/Αγγλικά)
 • Ζω και σπουδάζω στη Γερμανία, (Γερμανικά/Αγγλικά)
 • Οι υποτροφίες της DAAD, (Γερμανικά-Αγγλικά)
 • Υποτροφίες και χρηματοδότηση για αλλοδαπούς φοιτητές, (Γερμανικά-Αγγλικά)
 • Δυνατότητες προώθησης αλλοδαπών φοιτητών, (Γερμανικά/Αγγλικά)
 • Τα Γερμανικά σαν ξένη γλώσσα στις Ανώτερες Σχολές και εκτός ΑΕΙ, (Γερμανικά)
 • Μεταπτυχιακές Σπουδές και Διδακτορική Διατριβή στη Γερμανία, Πρεσβεία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας (Ελληνικά)
 • Προγράμματα συνέχισης σπουδών σε πανεπιστήμια της Ομοσ. Δημοκρατίας της Γερμανίας, Γερμανική Παν/κή Πρυτανική Συνδιάσκεψη HRK, (Γερμανικά)
 • "Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών", Οριζόντια Δράσης των ΓΔ, Υλοποίηση Οδηγού: Γραφείο Διασύνδεσης Πολυτεχνείου Κρήτης, 1999.

6. ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ

 • Σπουδές και έρευνα στη Γερμανία: πανεπιστήμια - προϋποθέσεις - προγράμματα - υποβολή αιτήσεων

  • www.daad.gr
   ιστοσελίδα του Ενημερωτικού Κέντρου DAAD Αθηνών
  • www.daad.de
   κεντρική ιστοσελίδα της DAAD
  • www.higher-education-compass.de
   μηχανή αναζήτησης για όλα τα προγράμματα σπουδών στη Γερμανία
  • www.university-ranking.de
   αξιολόγηση γερμανικών πανεπιστημίων
  • www.uni-assist.de
   πληροφορίες της κεντρικής υπηρεσίας uni-assist για την υποβολή αιτήσεων σε επιλεγμένα γερμανικά πανεπίστημια
  • www.study-in.de
   "νεανική" ιστοσελίδα με
   - μηχανή αναζήτησης για προγράμματα σπουδών
   - χάρτη της Γερμανίας όπου αναδεικνύονται τα επιλεγμένα πανεπιστήμια
   - πληροφορίες για σπουδές και ζωή στη Γερμανία
  • www.young-germany.de
   ιστοσελίδα για νέους, που θέλουν να ενημερωθούν για σπουδές και έρευνα αλλά και για τη ζωή στη Γερμανία
 • Γλωσσική επάρκεια για σπουδές και έρευνα στη Γερμανία

  • www.testdaf.de
   πληροφορίες για την εξέταση TestDaF με δείγματα εξετάσεων
  • www.ondaf.de
   online εξέταση γλωσσικής κατάρτισης για αιτήσεις για υποτροφία της DAAD όταν δεν υπάρχει άλλο αποδεικτικό γλωσσικής επάρκειας
 • Διδακτορικό και έρευνα στη Γερμανία

  • www.daad.de/research-explorer
   μηχανή αναζήτησης για ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα εντός και εκτός πανεπιστημίων
  • www.research-in-germany.de/phd
   πληροφορίες γύρω από το θέμα του διδακτορικού στη Γερμανία (εύρεση του κατάλληλου ινστιτούτου/καθηγητή - θέσεις εργασίας - υποτροφίες κλπ)
  • www.academics.com
   μηχανή αναζήτησης για μισθωμένες θέσεις εργασίας για διεξαγωγή έρευνας σε πανεπιστήμια, ερευνητικά ινστιτούτα, επιχειρήσεις
  • www.phdgermany.de
   μηχανή αναζήτησης της DAAD - υπό κατασκευή - για διαθέσιμες θέσεις για την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής (με και χωρίς χρηματοδότηση)
 • Υποτροφίες της DAAD για Έλληνες φοιτητές και ερευνητές

 • Υποτροφίες άλλων φορέων

  • www.dfg.de
   Deutsche Forschungsgemeinschaft (Γερμανική Εταιρία Έρευνας), πληροφορίες για υποτροφίες έρευνας για υποψηφίους διδακτορικών και μεταδιδακτορικών σπουδών (Post - Doc)
  • www.humboldt-foundation.de
   Alexander von Humboldt - Stiftung (Ίδρυμα Alexander von Humboldt), πληροφορίες για υποτροφίες έρευνας για υποψηφίους μεταδιδακτορικών σπουδών (Post - Doc)
  • www.helmholtz.de
   Helmholtz - Gesellschaft (Εταιρία Helmholtz), πληροφορίες για υποτροφίες έρευνας για υποψήφιους διδακτορικών και μεταδιδακτορικών σπουδών (Post - Doc)
  • www.mpg.de
   Max - Planck - Gesellschaft (Εταιρία Max Planck), πληροφορίες για υποτροφίες για υποψήφιους διδακτορικών και μεταδιδακτορικών σπουδών (Post - Doc)
 • Μηχανές αναζήτησης για υποτροφίες

  • www.funding-guide.de
   τράπεζα πληροφοριών για υποτροφίες της DAAD και άλλων οργανισμών
  • www.stipendienlotse.de
   τράπεζα πληροφοριών για υποτροφίες του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Παιδείας και Έρευνας
  • www.euraxess.de
   τράπεζα πληροφοριών για ερευνητικά προγράμματα στη Γερμανία
 • Ιατρική ειδικότητα

  • www.aerzteblatt.de
   μηχανή αναζήτησης για κενές θέσεις εργασίες
  • www.bundesaerztekammer.de
   ιστοσελίδα του Ιατρικού Συλλογού της Γερμανίας
  • www.greekphysiciansgogermany.wordpress.com
   ιστοσελίδα που απευθύνεται αποκλειστικά σε Έλληνες ιατρούς οι οποίοι ενδιαφέρονται για ειδικότητα στη Γερμανία