Το Γραφείο Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας του Πολυτεχνείου Κρήτης πιστοποίησε τις κύριες δραστηριότητες των υπηρεσιών του σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 9001 : 2008. Για το σκοπό αυτό το Γραφείο Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας του Πολυτεχνείου Κρήτης έχει καθιερώσει, τεκμηριώνει, εφαρμόζει και διατηρεί ένα αποτελεσματικό Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνές Προτύπου 

EN ISO 9001:2008. Η Πολιτική Ποιότητας του Γραφείου Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας εφαρμόζεται από το προσωπικό το οποίο έχει εκπαιδευτεί κατάλληλα για την υλοποίησή της και είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή του Συστήματος Ποιότητας. Η πιστοποίηση έγινε από τον ανεξάρτητο φορέα TÜV AUSTRIA HELLAS και το πιστοποιητικό εκδόθηκε στις 29 Νοεμβρίου 2012 ενώ τον Φεβρουάριο του  2016  πραγματοποιήθηκε επιτυχώς η επαναπιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας  από τον ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης TÜV AUSTRIA HELLAS, με το πιστοποιητικό να ισχύει έως 15-9-2018.

Το Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας, με πεδίο εφαρμογής: “ Λειτουργία Γραφείου Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας ” εφαρμόζεται & τηρείται σε όλα τα επίπεδα της οργάνωσης και ανασκοπείται ως προς τη διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του. 

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε την Πολιτική Ποιότητας του Γραφείου Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας, καθώς και το Πιστοποιητικό ISO.