Σύσταση & λειτουργία των επιχειρήσεων

Πηγές: 
Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διαδικασίες σύστασης επιχειρήσεων,http://www.gge.gr/09diadsystasis/html/body_index.html

Κάθε τύπος επιχείρησης έχει ειδικά χαρακτηριστικά και η επιλογή του εξυπηρετεί ορισμένη οικονομική σκοπιμότητα. Έτσι, μία επιχείρηση μπορεί να είναι:

1. Ατομική επιχείρηση: 
Η μορφή αυτή είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη. Κύριο πλεονέκτημά της είναι η μεγάλη ευελιξία ως προς τις επιχειρηματικές αποφάσεις που αφορούν στο είδος της δραστηριότητας, στην επιλογή των τεχνικών μεθόδων και, ως ένα βαθμό, στο μέγεθος της παραγωγής. Τα πλεονεκτήματα αυτά είναι ουσιώδη, κυρίως για τις μικρές και μέσου μεγέθους αγροτικές, βιοτεχνικές και εμπορικές επιχειρήσεις, στις οποίες η προσωπική επίβλεψη και πρωτοβουλία είναι μεγάλης σημασίας. Όταν όμως το είδος της δραστηριότητας επιβάλλει την ανάπτυξη μεγάλου μεγέθους, τότε η εταιρική μορφή της επιχείρησης είναι συχνά η πιο κατάλληλη.

2. Εταιρική επιχείρηση: 
Η εταιρική επιχείρηση ανήκει σε δύο ή περισσότερα άτομα, τους εταίρους, που συνδέονται με ειδική σχέση μεταξύ τους, την εταιρική, που καθορίζεται ανάλογα με το είδος της εταιρείας. Οι βασικές μορφές της εταιρικής επιχείρησης είναι:

  • Ομόρρυθμες (Ο.Ε.): Όλοι οι εταίροι είναι αλληλέγγυα υπεύθυνοι με όλη τους την περιουσία για τη δραστηριότητα και τα χρέη της εταιρείας. Επιπλέον υπόκεινται σε προσωπική κράτηση όταν βρίσκονται σε αδυναμία να εξοφλήσουν τους πιστωτές τους. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου:  http://www.gge.gr/09diadsystasis/html/body_oe.html
  • Ετερόρρυθμες (Ε.Ε.): Ένας τουλάχιστον εταίρος είναι υπεύθυνος με όλη του την περιουσία για τα χρέη της εταιρείας και υπόκειται σε προσωπική κράτηση για τη μη εξόφλησή τους. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου: http://www.gge.gr/09diadsystasis/html/body_ee.html
  • Ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.): Είναι μετοχικές και ο κάθε εταίρος (μέτοχος) είναι υπεύθυνος μόνο για το ποσοστό συμμετοχής του, δηλαδή για τον αριθμό των μετοχών τις οποίες διαθέτει. Σε περίπτωση ζημιών ή πτωχεύσεως είναι υπεύθυνος μέχρι του ποσού που έχει καταβάλει για τις μετοχές του, δηλαδή, στη χειρότερη περίπτωση, οι μετοχές του χάνουν τελείως την αξία τους. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου:http://www.gge.gr/09diadsystasis/html/body_ae.html
  • Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.): Είναι ένας ενδιάμεσος τύπος μεταξύ των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και της ανώνυμης εταιρείας. Το κύριο γνώρισμα των εταιρειών αυτών είναι το μικρό κεφάλαιο που χρειάζεται για τη σύστασή τους και η περιορισμένη ευθύνη των εταίρων τους μέχρι το ύψος του κατατεθειμένου εταιρικού κεφαλαίου, όπως ακριβώς συμβαίνει και με τις ανώνυμες εταιρείες, σε αντίθεση με τις προσωπικές εταιρείες. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου:http://www.gge.gr/09diadsystasis/html/body_epe.html

Διαβάστε για τα νομικά θέματα που σχετίζονται με τις επιχειρήσεις στην ενότητα: Νομικά θέματα.