Επαγγελματικά δικαιώματα ειδικοτήτων από το Πολυτεχνείο Κρήτης.

Δείτε στη σελίδα αυτή:

Επαγγελματικά δικαιώματα για Μηχανικούς Παραγωγής και Διοίκησης

 1. Ο πτυχιούχος της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης ο οποίος ορίζεται ως "Διπλωματούχος Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης" έχει ως κύρια δραστηριότητα του την ενασχόληση με την τεχνολογία της παραγωγής και τη διοίκηση - διαχείρηση των μονάδων παραγωγής είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες.
 2. Ο Διπλωματούχος Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης έχει τα εφόδια ως στέλεχος ή ελεύθερος επαγγελματίας να προετοιμάσει και να προχωρήσει στην επιστημονική λήψη αποφάσεων μετά από εκτίμηση της υπάρχουσας κατάστασης (στατιστική θεώρηση) και πρόβλεψη των μελλοντικών εξελίξεων (δυναμική θεώρηση). Ο Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης καλύπτει ανάγκες που η σύγχρονη κοινωνία και παραγωγή δημιουργούν.
 3. Ο Διπλωματούχος Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης έχει τη δυνατότητα επαγγελματικής ενασχόλησης στις εξής δραστηριότητες:
  α. Προγραμματισμός και έλεγχος της παραγωγικής διαδικασίας. Σε αυτά περιλαμβάνεται η βελτιστοποίηση ρυθμών παραγωγής, κατανομή εργασιών, έλεγχος αποθεμάτων, κατανομή επισκευαστικών πόρων, πρ-γραμματισμός συντήρησης και αντικατάστασης εξοπλισμού, κατανομή πρώτων υλών και άλλες συγγενείς δραστηριότητες.
  β. Έρευνα σχεδιασμός και αυτοματοποίηση της κατασκευής πάσης φύσης προϊόντων, με την βοήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών.
  γ. Χωροθέτηση της μονάδας παραγωγής. Ως μονάδα παραγωγής νοείται το εργοστάσιο ή η μονάδα παροχής υπηρεσιών, για τη χωροθέτηση της οποίας λαμβάνονται υπόψη τεχνικοί οικονομικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες.
  δ. Ενδοεπιχειρησιακή χωροταξία και οχεδιαση των επιμέρους συστημάτων παραγωγής. Ως σχεδίαση συστημάτων παραγωγής νοείται η βελτιστοποίηση της θέσης των μηχανημάτων (και εν γένει των σταθμών παραγωγής) χωρίς να αγνοείται και η παράμετρος "ανθρώπινο δυναμικό".
  ε. Επιστημονική προετοιμασία λήψης αποφάσεων ή / και άσκηση επιστημονικής διοίκησης σε οποιοδήποτε διοικητικό - τεχνικό σύστημα δημοσιές επιχειρήσεις, ιδιωτικές και οργανισμοί και βιομηχανικές μονάδες.
  στ. Χρονικός και τεχνικο-οικονομικός προγραμματισμός έργων.
  ζ. Μελέτες πάσης φύσεως που αφορούν την οργάνωση επιχειρήσεων, με στόχο την αποτελεσματική άσκηση διοίκησης.
  η. Μελέτες ανάλυσης αγοράς και προώθησης προϊόντων με επιστημονικές μεθόδους.
  θ. Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας στην παραγωγή προϊόντων και στην παροχή υπηρεσιών.
  ι. Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων της παραγωγής.
  ια. Μελέτες που αφορούν στην ασφάλεια και υγιεινή στους χώρους εργασίας.
 4. Ο Διπλωματούχος Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης έχει την δυνατότητα εγγραφής του στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών και στη Γνωμοδοτική Επιτροπή Μελετών, για τα αντίστοιχα έργα.

Ιστοσελίδα Σχολής για περαιτέρω αναζήτηση: Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

Επαγγελματικά δικαιώματα για Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς και Μηχανικούς Υπολογιστών

Ο πτυχιούχος της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης,  ορίζεται ως " Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών "

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των Διπλωματούχων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών καθορίζονται από τον Νόμο 6422/1934 για την άσκηση του επαγγέλματος του Μηχανολόγου-Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, μαζί με τα συναφή Βασιλικά ή Προεδρικά διατάγματα. Σύμφωνα με αυτά, καθορίζεται το πλαίσιο των δικαιωμάτων σε ό,τι αφορά τη μελέτη, την επίβλεψη της κατασκευής και την επίβλεψη της λειτουργίας ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων. Ο νεότερος νόμος 3982/2011 «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων» ορίζει ως «Επαγγελματικές Δραστηριότητες» τις «εργασίες για την υλοποίηση της μελέτης μηχανολογικής ή ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, για την κατασκευή της εν λόγω εγκατάστασης, τη συντήρηση αυτής, την επιτήρηση της λειτουργίας της και το χειρισμό του εξοπλισμού της, την παροχή τεχνικής υπηρεσίας, την εκτέλεση τεχνικού έργου, καθώς και τις συναφείς προς αυτές εργασίες». Με το άρθρο 228 του πολυνόμου 4072/2011 επήλθαν σημαντικές τροποποιήσεις στο νόμο 3982/2011, με σκοπό να διευρυνθεί το ρυθμιζόμενο πεδίο δραστηριοτήτων. Ο νέος νόμος 4254/2014 απελευθερώνει την άσκηση του επαγγέλματος. Οι διπλωματούχοι της Σχολής μπορούν να ασκούν τις δραστηριότητες αυτές με απλή αναγγελία και εγγραφή τους στα αντίστοιχα μητρώα της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας. Αναλυτικές πληροφορίες για τα ισχύοντα διατάγματα παρέχονται στην σχετική ιστοσελίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.).

Ιστοσελίδα Σχολής για περαιτέρω αναζήτηση: Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Επαγγελματικά δικαιώματα για Μηχανικούς Ορυκτών Πόρων

Ο πτυχιούχος της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης, ο οποίος ορίζεται ως "Διπλωματούχος Μηχανικός Ορυκτών Πόρων" έχει ως κυρία δραστηριότητα του την αναζήτηση, εξόρυξη, επεξεργασία και εν γένει εκμετάλλευση των ορυκτών πόρων.

Ο Διπλωματούχος Μηχανικός Ορυκτών Πόρων έχει τη δυνατότητα επαγγελματικής ενασχόλησης στις εξής δραστηριότητες:

 1. Μελέτη και επίβλεψη έργων για την ανίχνευση και τον εντοπισμό ορυκτών πόρων με γεωτρήσεις, κοιτασματολογικές, γεωφυσικές, γεωχημικές, ορυκτολογικές και άλλες σύγχρονες μεθόδους.
 2. Εκπόνηση, επίβλεψη και εφαρμογή οικονομικοτεχνικών μελετών για την επιφανειακή ή υπόγεια εκμετάλλευση βιομηχανικών ορυκτών και μεταλλευμάτων.
 3. Συμμετοχή στη μελέτη και επίβλεψη γεωτεχνικών έργων όπως διακινήσεις εδαφών, διάνοιξη σηράγγων, σταθεροποίηση πρανών κ.λπ.
 4. Σχεδιασμός, μελέτη, επίβλεψη διαδικασιών εμπλουτισμού και ποιοτικής αναβάθμισης μεταλλευμάτων βιομηχανικών και ενεργειακών ορυκτών.
 5. Αξιοποίηση βιομηχανικών ορυκτών πρώτων υλών για τη δημιουργία τυποποιημένων βιομηχανικών υλικών και προϊόντων (κεραμικά, πυρίμαχο, γυαλιά κονιάματα κ.λπ.)
 6. Σχεδιασμό, μελέτη, επίβλεψη συστημάτων παραγωγής και εκμετάλλευσης ρευστών υπό υπόγειους ταμιευτήρες (υδρογονάνθρακες, γεωθερμικά ρευστά κ.λπ.)
 7. Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και αποκατάσταση περιβάλλοντος σε περιοχές εκμετάλλευσης ορυκτών πόρων.

Ιστοσελίδα Σχολής για περαιτέρω αναζήτηση: Σχολή Ορυκτών Πόρων

Επαγγελματικά δικαιώματα για Μηχανικούς Περιβάλλοντος

 1. Ο πτυχιούχος της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος, ο οποίος ορίζεται και ως "Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός", έχει ως κύρια δραστηριότητα την ενασχόληση με:
  α. Το σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων για την προστασία, ανάπτυξη και εν γένει διαχείριση του περιβάλλοντος και
  β. Την εκπόνηση ή και τον έλεγχο μελετών διαχείρισης και προστασίας του περιβάλλοντος, καθώς και μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τεχνικά ή άλλα έργα.
 2. Ο Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός απασχολείται σε φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα αυτοδύναμα ή σε συνεργασία με άλλες ειδικότητες Μηχανικών, σε θέματα της επιστήμης του, καθώς επίσης και στην εκπαίδευση για τη διδασκαλία μαθημάτων περιβαλλοντικής αγωγής.

Ιστοσελίδα Σχολής για περαιτέρω αναζήτηση: Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος

Επαγγελματικά δικαιώματα για Αρχιτέκτονες Μηχανικούς

Ο πτυχιούχος της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης, ο οποίος ορίζεται ως "Διπλωματούχος Αρχιτέκτονας Μηχανικός"

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των Αρχιτεκτόνων Μηχανικών είναι κατοχυρωμένα με τον Ν.4663/1930 (ΦΕΚ149Α).

Οι απόφοιτοι μετά το πέρας των βασικών σπουδών τους είναι οι αρμόδιοι επιστήμονες που μελετούν και σχεδιάζουν τρόπους ορθής διαχείρισης του κτισμένου περιβάλλοντος. Εγγράφονται στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, στο Μητρώο για έργα Αρχιτέκτονα Μηχανικού και στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών στην κατηγορία οικοδομικών έργων και έργων πρασίνου.

Μπορούν επίσης να υπογράφουν μελέτες οικοδομικών και τοπογραφικών έργων. Για την ανάλυση, εκπόνηση και υπογραφή μελετών δημοσίων έργων πρέπει να αποκτηθεί Μελετητικό Πτυχίο από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων, 4 χρόνια μετά την απόκτηση Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος.

Ως εργολήπτες του δημόσιου τομέα οι αρχιτέκτονες χρειάζονται ανάλογο πτυχίο το οποίο μπορούν να αποκτήσουν από την προαναφερόμενη υπηρεσία, 3 χρόνια μετά την άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος.

Ιστοσελίδα Σχολής για περαιτέρω αναζήτηση: Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών