27/10/2011: Παράταση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο πρόγραμμα «ΝΕΑ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» (Λήξη 1/11/2011)

Το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας – Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας – καλεί τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα:

«ΝΕΑ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

του οποίου η διάρκεια παράτασης τροποποιείται ως ακολούθως:

Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τις 01/08/2011 μέχρι την 01/11/2011 ώρα 14:00 μέσω του δικτυακού τόπου www.ependyseis.gr/mis. Μετά τη λήξη της ημερομηνίας της ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή πρότασης. Οι προτάσεις που δεν έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά δεν θα αξιολογούνται ενώ κατά την παραλαβή των φακέλων των προτάσεων θα ελέγχεται η τήρηση της υποχρέωσης της ηλεκτρονικής υποβολής.

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής των προτάσεων, η διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησης των προτάσεων, η ένταξή τους για χρηματοδότηση, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων στην περίπτωση έγκρισης της αίτησης ενίσχυσης και οι λοιποί όροι του Προγράμματος περιγράφονται αναλυτικά στον Οδηγό Προγράμματος.

Τα Έντυπο Υποβολής όπως και όλα τα έντυπα της πρόσκλησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα βρίσκουν στους παρακάτω δικτυακούς τόπους:

> του ΥΠΟΙΑΝ (www.ypoian.gr),

> της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (www.ggb.gr),

> της ΕΥB/ΕΠΑΕ (www.antagonistikotita.gr),

> του ΕΦΕΠΑΕ (www.efepae.gr),

> www.espa.gr, www.ependyseis.gr/mis

των εταίρων του ΕΦΕΠΑΕ και των συνεργαζόμενων με τον ΕΦΕΠΑΕ Φορέων.

Για περαιτέρω πληροφορίες επικοινωνήστε με τον ΕΦΕΠΑΕ και τους εταίρους του στα τηλέφωνα 210 6985210 και το γραφείο πληροφόρησης της ΕΥB ΕΠΑΕ στο τηλ. 8011136300.