Οι Σχολές του Πολυτεχνείου Κρήτης οργανώνουν και λειτουργούν Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), σύμφωνα με τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πολυτεχνείου Κρήτης και τους κανονισμούς των επιμέρους ακαδημαϊκών τμημάτων.

Τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών των Σχολών έχουν ως εξής:

Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

Η Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης οργανώνει  τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ):

A. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης το οποίο οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης καθώς και σε Διδακτορικό δίπλωμα στις κατευθύνσεις:

     1. Συστήματα Παραγωγής
     2. Επιχειρησιακή Έρευνα
     3. Οργάνωση και Διοίκηση
     4. Εφαρμοσμένα Μαθηματικά στις Επιστήμες Μηχανικών

B. Διιδρυματικό Διατμηματικό Προγράμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Δ.Π.Μ.Σ.) το οποίο συνδιοργανώνεται πό την Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης με το Τμήμα Στρατιωτικών Επιστημών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων και οδηγεί στη λήψη Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης στα εξής αντικείμενα: 

     1. Σχεδίαση & Επεξεργασία Συστημάτων (Systems Engineering)
     2. Εφαρμοσμένη Επιχειρησιακή Έρευνα και Ανάλυση (Applied Operational Research and Analysis)

Γ. Διεθνές εντατικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα που συνδιοργανώνεται από την Σχολή Μηχανικών Παραγωγής &  Διοίκησης και η Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης. Το διεθνές εντατικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα είναι ετήσιας διάρκειας και  οδηγεί στην απονομή ενός Master of Science (MSc) στην Διοίκηση της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας (‘Master of Science in Technology and Innovation Management’). 

Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση: http://www.pem.tuc.gr/index.php?id=4141

Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων

Η Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων οργανώνει  τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ):

Α. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Γεωτεχνολογία και Περιβάλλον» οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης. Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση:  https://www.mred.tuc.gr/index.php?id=5614

Β. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) στο γνωστικό πεδίο «Μηχανική Πετρελαίου», με αντίστοιχο τίτλο στην Αγγλική γλώσσα “Petroleum Engineering”. Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση: http://www.peteng-master.tuc.gr/3807.html

Γ. Αγγλόφωνο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Erasmus Mundus Master Programme, με  τίτλο “IMACS (International Master in Advanced Clay Science)”. Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση: http://www.tuc.gr/index.php?id=5423

Δ. Η Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων απονέμει Διδακτορικό Δίπλωμα. Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση: http://www.mred.tuc.gr/2702.html

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών απονέμει:

Α. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών (M.Sc in Electronic and Computer Engineering), και/ή

Β. Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών (PhD in Electronic and Computer Engineering).

Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση: http://www.ece.tuc.gr/4107.html

Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος είναι: α) η χορήγηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην «Περιβαλλοντική Μηχανική» και β) η απονομή Διδακτορικού Διπλώματος με γνωστικό αντικείμενο την Περιβαλλοντική Μηχανική και ειδίκευση στις κατευθύνσεις:

1.Υδατικοί Πόροι και Κλιματική Αλλαγή (Water Resources and Climate Change
2.Επεξεργασία Νερού και Υγρών Αποβλήτων (Water and Waste Treatment
3.Περιβαλλοντική Διαχείριση, Βιώσιμη Ενέργεια και Κλιματική Αλλαγή (Environmental Management, Sustainable Energy and Climate Change).

Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση: 
http://www.enveng.tuc.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=469&Itemid=510&lang=el

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών προσφέρει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στο αντικείμενο «Χώρος, Σχεδιασμός, και Δομημένο Περιβάλλον». Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης στις θεματικές ενότητες: 

1. Προηγμένες στρατηγικές αρχιτεκτονικού, αστικού, πολεοδομικού, χωροταξικού σχεδιασμού και στην αρχιτεκτονική τοπίου 
2. Ολοκληρωμένη προστασία ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος με προηγμένες τεχνολογίες και υλικά

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.arch.tuc.gr/postgraduate.html 

Είναι δυνατή η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής προς απόκτηση του τίτλου του διδάκτορος σε όλα τα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα της αρχιτεκτονικής.

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.arch.tuc.gr/phd.html