Οι Σχολές του Πολυτεχνείου Κρήτης οργανώνουν και λειτουργούν Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), σύμφωνα με τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πολυτεχνείου Κρήτης και τους κανονισμούς των επιμέρους ακαδημαϊκών τμημάτων.

Τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών των Σχολών έχουν ως εξής:

Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

A. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης καθώς και σε Διδακτορικό δίπλωμα στις κατευθύνσεις:

1. Συστήματα Παραγωγής
2. Επιχειρησιακή Έρευνα
3. Οργάνωση και Διοίκηση
4. Εφαρμοσμένα Μαθηματικά στις Επιστήμες Μηχανικών

B. H Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης σε συνεργασία με το Τμήμα Στρατιωτικών Επιστημών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων προσφέρουν, τα παρακάτω Διιδρυματικά Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Δ.Π.Μ.Σ.)

1. Σχεδίαση & Επεξεργασία Συστημάτων (Systems Engineering)
2. Εφαρμοσμένη Επιχειρησιακή Έρευνα και Ανάλυση (Applied Operational Research and Analysis)

Γ. Η Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης και η Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης συνδιοργανώνουν ένα διεθνές εντατικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ετήσιας διάρκειας το οποίο οδηγεί στην απονομή ενός Master of Science (MSc) στην Διοίκηση της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας (‘Master of Science in Technology and Innovation Management’). 

Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση: http://www.pem.tuc.gr/4141.html

Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων με τίτλο «Γεωτεχνολογία και Περιβάλλον» οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης. Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση: http://www.mred.tuc.gr/2702.html

H Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων προσφέρει το Αγγλόφωνο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) στο γνωστικό πεδίο «Μηχανική Πετρελαίου», με αντίστοιχο τίτλο στην Αγγλική γλώσσα “Petroleum Engineering”.Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση: http://www.peteng-master.tuc.gr/3807.html

H Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων συμμετέχει ως εταίρος στο Αγγλόφωνο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Erasmus Mundus Master Programme, με  τίτλο “IMACS (International Master in Advanced Clay Science)”. Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση: http://www.tuc.gr/index.php?id=5423

Επίσης η Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων απονέμει Διδακτορικό Δίπλωμα.

Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση: http://www.mred.tuc.gr/2702.html

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών απονέμει:

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών και/ή

Διδακτορικό Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών.

Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση: http://www.ece.tuc.gr/4107.html

Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος είναι: α) η χορήγηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην «Περιβαλλοντική Μηχανική» και β) η απονομή Διδακτορικού Διπλώματος με γνωστικό αντικείμενο την Περιβαλλοντική Μηχανική και ειδίκευση στις κατευθύνσεις

1.Υδατικοί Πόροι και Κλιματική Αλλαγή (Water Resources and Climate Change
2.Επεξεργασία Νερού και Υγρών Αποβλήτων (Water and Waste Treatment
3.Περιβαλλοντική Διαχείριση, Βιώσιμη Ενέργεια και Κλιματική Αλλαγή (Environmental Management, Sustainable Energy and Climate Change).

Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση: 
http://www.enveng.tuc.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=469&Itemid=510&lang=el

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών προσφέρει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στο αντικείμενο «Χώρος, Σχεδιασμός, και Δομημένο Περιβάλλον». Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης στις θεματικές ενότητες: 

1. Προηγμένες στρατηγικές αρχιτεκτονικού, αστικού, πολεοδομικού, χωροταξικού σχεδιασμού και στην αρχιτεκτονική τοπίου 
2. Ολοκληρωμένη προστασία ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος με προηγμένες τεχνολογίες και υλικά

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.arch.tuc.gr/postgraduate.html 

Είναι δυνατή η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής προς απόκτηση του τίτλου του διδάκτορος σε όλα τα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα της αρχιτεκτονικής.

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.arch.tuc.gr/phd.html