Θέση μεταδιδακτορικού ερευνητή πληροφορικής στον ΕΛΚΕ του ΕΚΠΑ

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοίνωσε στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης: «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ- Chaos Optical NEtworks: from sensing to CrypTography», «Χαοτικά Οπτικά Δίκτυα: Από τους αισθητήρες στην κρυπτογραφία»

Για τις αναγκες της Δρασης του Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο: «Χαοτικά Οπτικά Δίκτυα: Από τους αισθητήρες στην κρυπτογραφία-4750» και ακρωνύμιο «CONECT», που εντασσεται στην Κατηγορία Δρασεων ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Δημήτριο Συβρίδη στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγραμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μαθηση» (ΕΠΕΔΒΜ) του ΕΣΠΑ 2007-2013, ζητείται ατομο για την ερευνητική υποστήριξη του έργου.

Η Δραση έχει προϋπολογισμό 300.000,00€ και θα συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους. Η χρονική διαρκεια του φυσικού αντικειμένου του έργου είναι από 1/4/2014 έως 31/10/2015. Η σύμβαση που θα υπογραφεί με το ΕΚΠΑ/ΕΛΚΕ θα είναι σύμβαση μίσθωσης έργου.

Ειδικότητα: Πληροφορική, Τηλεπικοινωνίες, Δίκτυα / Θέση Μεταδιδακτορικού ερευνητή

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται το αργότερο μέχρι την 14/09/2015, και ώρα 13:30.

πληροφορίες: https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A4%CE%9C146%CE%A8%CE%962%CE%9D-%CE%92%CE%A56