Δύο (2) θέσεις στα πλαίσια υλοποίησης των ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων / έργων με ακρωνύμια «AF3» - Grant Agreement, «EU CISE 2020» - Grant Agreement, «EuTravel»

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 6-6-2016
Αρ. Πρωτ: 015/2016-1208
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών(Ι.Π.&Τ.) του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης των ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων / έργων με ακρωνύμια «AF3» - Grant Agreement No 607276 (Ε-11879), «EU CISE 2020» - Grant Agreement No 608385 (Ε-11904), «EuTravel» - Grant Agreement No 636148 (Ε-11924), «FLYSEC» - Grant Agreement No 653879 (Ε-11925), «DOGANA» - Grant Agreement No 653618 (E-11938) και «Hellennic CISE» - Grant Agreement EASME/EMFF/2014/1.2.1.2/1/SI2.716272 (E-11967), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, διάρκειας έξι (6) μηνών με δυνατότητα παράτασης, για δύο (2) θέσεις εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών – Προγραμματιστή Android & Server Side Programming – με τα προσόντα, όπως προσδιορίζονται στο συνημμένο (Jobs841.pdf).

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά (στην Ελληνική ή την Αγγλική γλώσσα) πρέπει να υποβληθούν μέχρι 24-6-2016, στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση:  Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, Τ.Θ. 60037, 153 10 Αγία Παρασκευή).

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» http://www.demokritos.grκαι στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, στη διεύθυνση www.iit.demokritos.gr

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με την κα Κωνσταντίνα Σιμάτου ή την κα Καλλιρόη Παρούση στο τηλέφωνο: 210-6503148

Προσοχή: Σε  κάθε  αίτηση  πρέπει να  αναγράφεται  το  Ινστιτούτο (Ι.Π.&Τ.), οι αρμόδιες για πληροφορίες (κα Κωνσταντίνα Σιμάτου ή κα Καλλιρόη Παρούση) και ο αριθμός πρωτοκόλλου (015/2016-1208) της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 
Αρχείο προκήρυξης: Jobs841.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf