Τρεις (3) θέσεις εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών (Εργαστήριο Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος) με Αρ. Πρωτ: 015/2016-1215

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 6-6-2016
Αρ. Πρωτ: 015/2016-1215
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Εργαστήριο Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος του Ινστιτούτου Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ενέργειας και Ασφάλειας (Ι.Π.Ρ.Ε.Τ.Ε.Α.) του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος / έργουμε τίτλο «AIRUSE – Testing and Development of air quality mitigation measures in Southern Europe» (Ε-11761) – Grant Agreement LIFE11 ENV/ES/584, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για τρεις (3) θέσεις εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών, διάρκειας τριών (3) μηνών με δυνατότητα παράτασης, όπως προσδιορίζονται στο συνημμένο (Jobs842.pdf).

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά, πρέπει να υποβληθούν μέχρι 24-6-2016 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60037, 15310 Αγία Παρασκευή).

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα  του  ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (http://www.demokritos.gr/).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τον Δρ. Κωνσταντίνο Ελευθεριάδη, στο e-mail: elefther@ipta.demokritos.gr

Προσοχή: Σε  κάθε  αίτηση  πρέπει  να  αναγράφεται το ινστιτούτο (Ι.Π.Ρ.Ε.Τ.Ε.Α.), το ακρωνύμιο του έργου («AIRUSE»), ο αριθμός του έργου (Ε-11761), ο αρμόδιος για πληροφορίες (Δρ Κωνσταντίνος Ελευθεριάδης) και ο αριθμός πρωτοκόλλου (015/2016-1215) της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 
Αρχείο προκήρυξης: Jobs842.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf