Μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη - Ηλεκτρονικού ΤΕΙ (Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας) με Αρ. Πρωτ: 015/2016-1216

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 6-6-2016
Αρ. Πρωτ: 015/2016-1216
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΤοΙνστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας (Ι.Ν.Ν.) του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος / έργουμε τίτλο «Τεχνολογία Μικροηλεκτρονικής» (Ε-10815) – Απόφαση 561η Συνεδρίαση Δ.Σ. / 4-12-2015, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη - Ηλεκτρονικού ΤΕΙ, για «το χειρισμό και την τεχνική υποστήριξη του Iοντικού Εμφυτευτή Eaton NV 3204» του Ι.Ν.Ν., διάρκειας δώδεκα (12) μηνών με δυνατότητα παράτασης, όπως προσδιορίζονται στο συνημμένο (Jobs843.pdf).

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 24-6-2016 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60037, 15310 Αγία Παρασκευή).

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα  του  ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (http://www.demokritos.gr/).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τον Δρ. Παναγιώτη Δημητράκη, στο τηλέφωνο 210-6503118 και στο e-mail: p.dimitrakis@inn.demokritos.gr

Προσοχή: Σε  κάθε  αίτηση  πρέπει  να  αναγράφεται το ινστιτούτο (Ι.Ν.Ν.), ο τίτλος του έργου («Τεχνολογία Μικροηλεκτρονικής»), ο αριθμός του έργου (Ε-10815), o αρμόδιος για πληροφορίες (Δρ Παναγιώτης Δημητράκης) και ο αριθμός πρωτοκόλλου (015/2016-1216) της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 
Αρχείο προκήρυξης: Jobs843.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf