Δύο (2) θέσεις εξωτερικών συνεργατών (Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης & Νανοτεχνολογίας) με Αρ. Πρωτ: 015/2016-1245

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 9-6-2016
Αρ. Πρωτ: 015/2016-1245
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΤοΙνστιτούτο Νανοεπιστήμης & Νανοτεχνολογίας (Ι.Ν.Ν.) του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος / έργου με τίτλο «Μετρήσεις και δοκιμές μικροκυμάτων» (Ε-11259) – 548η  Συνεδρίαση Δ.Σ / 9-2-2015, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για δύο (2) θέσεις εξωτερικών συνεργατών, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών με δυνατότητα παράτασης, όπως προσδιορίζονται στο συνημμένο (Jobs844.pdf).

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 30-6-2016 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60037, 15310 Αγία Παρασκευή).

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα  του  ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (http://www.demokritos.gr/).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τον Δρ. Γεώργιο Βεκίνη, στο τηλ. 210-6503322

Προσοχή: Σε  κάθε  αίτηση  πρέπει  να  αναγράφεται το ινστιτούτο (Ι.Ν.Ν.), ο τίτλος του έργου («Μετρήσεις και δοκιμές μικροκυμάτων»), ο αριθμός του έργου (Ε-11259), η θέση που ενδιαφέρει, o αρμόδιος για πληροφορίες (Δρ Γεώργιος Βεκίνης) και ο αριθμός πρωτοκόλλου (015/2016-1245) της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 
Αρχείο προκήρυξης: Jobs844.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf