Προκήρυξη του Διιδρυματικού Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 2017-18 της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης και της Σ

Το Τμήμα Στρατιωτικών Επιστημών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων και η Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης θα προβούν, στα πλαίσια των αυτοχρηματοδοτούμενων Διιδρυματικών Διατμηματικών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Δ.Π.Μ.Σ.) που οργανώνουν, στην εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018.

Τα Δ.Δ.Π.Μ.Σ. οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης στα εξής αντικείμενα:

  •  Σχεδίαση & Επεξεργασία Συστημάτων (Systems Engineering)

  •  Εφαρμοσμένη Επιχειρησιακή Έρευνα και Ανάλυση

Η καταληκτική ημερομηνία αποστολής των αιτήσεων είναι η Δευτέρα 31 Ιουλίου 2017.

Δικαίωμα αίτησης έχουν απόφοιτοι όλων των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, απόφοιτοι των αντιστοίχων και ισοδύναμων Στρατιωτικών Σχολών της αλλοδαπής, διπλωματούχοι των Σχολών Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Χημικών Μηχανικών, Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών, Πολιτικών Μηχανικών, Τοπογράφων Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Ναυπηγών Μηχανικών, Μαθηματικών, Πληροφορικής, Φυσικής, Χημείας, Γεωλογίας, Γεωπονίας, Οικονομικών Επιστημών, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ιατρικών και Βιολογικών Επιστημών των Ελληνικών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, των αντιστοίχων και ισοδύναμων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι Ελληνικών Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) των σχολών Τεχνολογικών Εφαρμογών σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του αρθρ. 5 παρ. 12γ του Ν.2916/2001 (ΦΕΚ 114Α'). Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι σπουδαστές των ανωτέρω σχολών, οι οποίοι θα έχουν περατώσει τις προπτυχιακές τους σπουδές πριν τις ημερομηνίες εγγραφής στα Δ.Δ.Π.Μ.Σ. 

Η καταληκτική ημερομηνία αποστολής των αιτήσεων είναι η Δευτέρα 31η Ιουλίου 2017.

Για περισσότερες πληροφορίες στις ιστοσελίδες :

http://www.pem.tuc.gr   

 και στις Γραμματείες των Δ.Π.Μ.Σ. στα τηλέφωνα 2108904256 & 2821037302.  

Στο επισυναπτόμενο αρχείο περιλαμβάνονται αναλυτικές πληροφορίες και η σχετική προκήρυξη.