Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στο αντικείμενο «Χώρος, Σχεδιασμός, και Δομημένο Περιβάλλον» της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης προσφέρει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στο αντικείμενο «Χώρος, Σχεδιασμός, και Δομημένο Περιβάλλον».

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις ειδικεύσεις :

Α) «Τουρισμός, πολιτισμός και μεσογειακός χώρος: Σύγχρονες σχεδιαστικές προσεγγίσεις»

Β) «Ολοκληρωμένη προστασία ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος με προηγμένες τεχνολογίες και υλικά»

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά μέχρι 14 Σεπτεμβρίου 2018 στη Γραμματεία της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση secretary_arch@lists.tuc.gr .

Μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και όσοι θα γίνουν πτυχιούχοι/διπλωματούχοι το Σεπτέμβριο του 2018, αρκεί να καταθέσουν με την εγγραφή τους αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος ή επίσημο πιστοποιητικό ότι έχουν περατώσει τις σπουδές τους

H αίτηση και ο κατάλογος των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την επιλογή μπορεί να αναζητηθούν στη ιστοσελίδα του προγράμματος.

Μπορείτε να δείτε την Προκήρυξη

Η έναρξη των μαθημάτων αναμένεται στο πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου 2018.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σχετικές πληροφορίες παρέχονται: 

α) στη σελίδα της σχολής για μεταπτυχικές σπουδές και  στην οποία θα υπάρχει συνεχής πληροφόρηση

β) στη Γραμματεία της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης,

Τηλ.: 28210-37111, FAX: 28210-37183