Απονομή Ενιαίου και Αδιάσπαστου Τίτλου Σπουδών Μεταπτυχιακού Επιπέδου (Integrated Master) από όλες τις Σχολές του Πολυτεχνείου Κρήτης

Απονομή Ενιαίου και Αδιάσπαστου Τίτλου Σπουδών Μεταπτυχιακού Επιπέδου (Integrated Master) από όλες τις Σχολές του Πολυτεχνείου Κρήτης

Με δύο αποφάσεις που υπέγραψε ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Κωνσταντίνος Γαβρόγλου και δημοσιεύθηκαν πρόσφατα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

ΦΕΚ Β' 3900/7-9-2018 για τις σχολές ΜΠΔ και ΜΗΠΕΡ

ΦΕΚ Β' 3987/14-9-2018 για τις σχολές ΜΗΧΟΠ, ΗΜΜΥ, ΑΡΜΗΧ, 

διαπιστώνεται ότι η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών σε κάθε μία από τις πέντες μονοτμηματικές Σχολές του Πολυτεχνείου Κρήτης οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) στην αντίστοιχη ειδικότητα. Οι διαπιστωτικές αποφάσεις περιλαμβάνουν και όλους τους παλαιούς αποφοίτους του Πολυτεχνείου Κρήτης. Ο ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου, παρόλο που δεν επιφέρει μισθολογικές μεταβολές, αντιστοιχεί στο Επίπεδο 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Σύμφωνα με το Άρθρο 46 του Ν.4485/2017, ένα πρόγραμμα σπουδών πρώτου κύκλου σε κάποιο γνωστικό αντικείμενο μπορεί να οδηγήσει σε ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), εφόσον πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

  • διαρκεί κατ’ ελάχιστον δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα
  • προβλέπεται η εκπόνηση πτυχιακής ή διπλωματικής εργασίας διάρκειας ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου κατ’ ελάχιστον.
  • περιλαμβάνονται μαθήματα ώστε να διασφαλίζεται:
    • η θεμελίωση στις βασικές επιστήμες και τέχνες,
    • η ανάπτυξη των μαθημάτων κορμού της ειδικότητας σε όλο το εύρος του σχετικού γνωστικού αντικειμένου,
    • η εμβάθυνση και η εμπέδωση σε υψηλό επίπεδο των γνώσεων στο εύρος του γνωστικού αντικειμένου της ειδικότητας,

Η καθιέρωση του Integrated Master ήταν πάγιο αίτημα των Πολυτεχνείων και των Πολυτεχνικών Σχολών και αναβαθμίζει την διεθνή ανταγωνιστικότητα των αποφοίτων Μηχανικών του Ιδρύματος τόσο σε ακαδημαϊκό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο