Προκήρυξη Υποτροφίας "Ιατρού Εμμανουήλ Μιχαηλάκη" στη Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείου Κρήτης για Διδακτορικές Σπουδές (PhD)

Η Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης χορηγεί (απόφαση ΣΤ14/12-9-2018) δύο (2) υποτροφίες του «Ιατρού Εμμανουήλ Μιχαηλάκη» για μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου Διδακτορικού (PhD) στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Περιβαλλοντική Μηχανική».

Τα κριτήρια επιλογής θα είναι:

  1. Η οικονομική κατάσταση του/ης υποψηφίου/ας (60%)
  2. Η επίδοση του/ης υποψηφίου/ας στα μαθήματα του ΜΠΣ με προτεραιότητα στην ολοκλήρωση του κύκλου των μαθημάτων (20%)
  3. Η ερευνητική του/ης επίδοση (20%)

Η επιτροπή αξιολόγησης επιφυλάσσεται, αν απαιτηθεί, να πάρει συνέντευξη των υποψηφίων.

Οι υποψήφιοι για την υποτροφία καλούνται να υποβάλουν:

  1. Βιογραφικό σημείωμα
  2. Πρόσφατη δήλωση εισοδήματος (ατομική και οικογενειακή)
  3. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν λαμβάνουν άλλη οικονομική βοήθεια από το Πολυτεχνείο Κρήτης

Η επιτροπή θα ακολουθήσει διαδικασία προστασίας των προσωπικών δεδομένων των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών είναι η 8η Οκτωβρίου 2018.

Τα δικαιολογητικά μπορούν είτε να κατατίθενται  στη Γραμματεία της Σχολής ΜΗΠΕΡ-Πολυτεχνειούπολη-73100-Χανιά, είτε να στέλνονται ηλεκτρονικά στη Γραμματεία της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος.(grammateia-enveng@isc.tuc.gr).

  Ο Κοσμήτορας της Σχολής ΜΗΠΕΡ                                                                                                 

  Μιχαήλ Λαζαρίδης

  Καθηγητής