27/10/2011: Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη της επιχειρηματικότητας των επιχειρήσεων & των εργαζομένων τους (Υποβολή 15/11/2011-15/01/201

«Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη της επιχειρηματικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης»

To Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας / Ειδική Γραμματεία για την Ανταγωνιστικότητα / Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) καλεί τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων/ενισχύσεων από 15/11/2011 έως 15/01/2012 σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στον Εγκεκριμένο οδηγό του Προγράμματος, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο υλοποίησης του Άξονα Προτεραιότητας 1 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» (ΕΠΕΑΑ) το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. 

Το Πρόγραμμα αφορά 11 Περιφέρειες του Στόχου 1 (Α. Μακεδονία – Θράκη, Θεσσαλία, Ήπειρος, Ιόνια Νησιά, Δ. Ελλάδα, Πελοπόννησος, Β. Αιγαίο, Κρήτη, Κεντρική – Δυτική Μακεδονία, Αττική). 

Η υποβολή αίτησης υπαγωγής γίνεται με ηλεκτρονική διαδικασία ενώ η προσκόμιση των δικαιολογητικών απαιτείται μετά την ένταξη τους. 

Ο Συνολικός Προϋπολογισμός του Προγράμματος είναι 72.000.000€ Δημόσια Δαπάνη. 

Το παρόν πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ) και κατά 15% από Εθνικούς πόρους, ενώ η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει το σύνολο (100%) του επιχειρηματικού σχεδίου. 

Στο πλαίσιο αυτό ενισχύονται οι παρακάτω δύο (2) δράσεις: 

ΔΡΑΣΗ 1: Σχέδιο στήριξης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών ανέργων και νέων επιχειρηματιών (σε φάση start-up). 

Οι ενδιαφερόμενοι για ένταξη στο Πρόγραμμα θα πρέπει:

> Να έχουν κάνει έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας μετά την 1/1/2011 ή να έχουν την ιδιότητα του ανέργου (διαθέτοντας δελτίο ανεργίας σε ισχύ την ημερομηνία έναρξης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας).

> Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ).

> Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να είναι μέχρι 64 ετών.


Στο πλαίσιο αυτής της Δράσης ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια με κατώτατο επιλέξιμο προϋπολογισμό 10.000€ και ανώτατο 20.000€. 

ΔΡΑΣΗ 2: Ολοκληρωμένο Σχέδιο Παρέμβασης για τη στήριξη των επιχειρήσεων και εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής, κατάρτισης και παροχής κινήτρων για την τόνωση της πρόσβασης και την ενθάρρυνση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας.


Δικαιούχοι είναι οι επιχειρήσεις, που έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν από την 1η Ιανουαρίου 2011, απασχολούν 5 εργαζόμενους και άνω (5 ΕΜΕ) και σχεδιάζουν να προχωρήσουν στην εφαρμογή αλλαγών και μέτρων αναδιάρθρωσης και προσαρμογής, τα οποία θα επιφέρουν σοβαρές ανακατατάξεις και επιπτώσεις στο επιχειρησιακό και εργασιακό τους περιβάλλον. 

Στο πλαίσιο αυτής της δράσης ενισχύονται ολοκληρωμένα σχέδια παρέμβασης με ανώτατο επιλέξιμο προϋπολογισμό (Δημόσια Δαπάνη) 20.000€. 

Στο πλαίσιο των παραπάνω δύο δράσεων προβλέπεται η δημιουργία νέας/νέων θέσης/θέσεων εργασίας, που μπορούν να χρηματοδοτηθούν τουλάχιστον για (12) μήνες από την ημερομηνία πρόσληψης με το ποσό των 15.000€. 

Οι Δράσεις χρηματοδοτούνται με ποσοστό 100% Δημόσια Δαπάνη και υλοποιούνται με βάση τον Εγκεκριμένο Οδηγό του συγκεκριμένου Προγράμματος και τα συνημμένα παραρτήματά του τα οποία έχουν αναρτηθεί στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑΕ (www.antagonistikotita.gr), του ΕΣΠΑ (www.espa.gr), του ΕΦΕΠΑΕ (www.efepae.gr) και του ΕΠΕΑΑ (www.epeaa.gr). 

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα των Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr, www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται η 15/11/2011 με καταληκτική ημερομηνία στις 15/1/2012. 

Οι ενδιαφερόμενοι, για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επικοινωνούν με τον ΕΦΕΠΑΕ στο τηλ. 210-6985210 και τους κατά τόπους εταίρους του (τα στοιχεία επικοινωνίας τους αναφέρονται στο Παράρτημα του Οδηγού) και με το γραφείο πληροφόρησης της ΕΥΔ ΕΠΑΕ στο τηλ. 801 11 36 300.