Προκήρυξη μιας (1) Υποτροφίας στη Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης για Διδακτορικές Σπουδές (PhD) .

Προκήρυξη μιας (1) Υποτροφίας στη Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης για Διδακτορικές Σπουδές (PhD) .

Η Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης χορηγεί (απόφαση Συν. Τμήματος 18η /23-1-2019) μια (1) υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου Διδακτορικού (PhD) στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Περιβαλλοντική Μηχανική».

Τα κριτήρια επιλογής θα είναι:

  1. Η οικονομική κατάσταση του/ης υποψηφίου/ας (60%)
  2. Η επίδοση του/ης υποψηφίου/ας στα μαθήματα του ΜΠΣ με προτεραιότητα στην ολοκλήρωση του κύκλου των μαθημάτων (20%)
  3. Η ερευνητική του/ης επίδοση (20%)

Η επιτροπή αξιολόγησης επιφυλάσσεται, αν απαιτηθεί, να πάρει συνέντευξη των υποψηφίων.

Οι υποψήφιοι για την υποτροφία καλούνται να υποβάλουν:

  1. Αίτηση
  2. Βιογραφικό σημείωμα
  3. Πρόσφατη δήλωση εισοδήματος (ατομική και οικογενειακή)
  4. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν λαμβάνουν άλλη οικονομική βοήθεια από το Πολυτεχνείο Κρήτης, ούτε από άλλη σχετική πηγή για τον ίδιο λόγο.

Η επιτροπή θα ακολουθήσει διαδικασία προστασίας των προσωπικών δεδομένων των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών είναι η 30η Ιανουαρίου 2019.

Τα δικαιολογητικά μπορούν είτε να κατατίθενται  στη Γραμματεία της Σχολής ΜΗΠΕΡ-Πολυτεχνειούπολη-73100-Χανιά, είτε να στέλνονται ηλεκτρονικά στη Γραμματεία της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος.(grammateia-enveng@isc.tuc.gr).

  Ο Κοσμήτορας της Σχολής ΜΗΠΕΡ                                                                                                 

    Μιχαήλ Λαζαρίδης

   Καθηγητής