Ινστιτούτο Πετρελαϊκής Έρευνας (ΙΠΕ)|ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), /Ινστιτούτο Πετρελαϊκής Έρευνας (ΙΠΕ) στο πλαίσιο του έργου Διοικητικής Υποστήριξης των ερευνητικών προγραμμάτων του Ινστιτούτου Πετρελαϊκής Έρευνας απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για την σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου (άρθρο 93 του ν.4310/2014 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 24 του ν.4386/2016), για μία (1) θέση, όπως ειδικότερα περιγράφεται κατωτέρω.
ΘΕΣΗ: Διοικητική υποστήριξη ερευνητικών προγραμμάτων

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Τρίτη, 4 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 15:00

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ