ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΙΑΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

Πρόσκληση για τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας από τα έσοδα του Κληροδοτήματος Βασιλικής Μπεκιάρη - Βεκρή

Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων: 13 Οκτωβρίου 2023


Η Ακαδημία Αθηνών προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας στο εξωτερικό στην Τεχνητή Νοημοσύνη, για μεταπτυχιακές σπουδές (επιπέδου Master), με έναρξη το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, από τα έσοδα του Κληροδοτήματος Βασιλικής Μπεκιάρη – Βεκρή.
Η υποτροφία χορηγείται εις μνήμην των γονέων της Βασιλικής Μπεκιάρη – Βεκρή, Βασιλείου και Άννας Μπεκιάρη και των αδελφών της Αλεξάνδρου και Ναπολέοντος και αποβλέπουν στην ανύψωση και τον εκσυγχρονισμό της τεχνολογικής στάθμης της Χώρας.
Οι όροι παροχής της υποτροφίας είναι οι ακόλουθοι:

  1. Η υποτροφία δίδεται για ένα (1) ακαδημαϊκό έτος, εκτός εάν, από σχετικό έγγραφο του Πανεπιστημίου, βεβαιώνεται ότι η ελάχιστη διάρκεια για την απόκτηση διπλώματος "Μάστερ", πλήρους φοίτησης είναι μεγαλύτερη, οπότε η υποτροφία μπορεί να είναι μέχρι δύο (2) έτη, Εάν ο υπότροφος έχει αρχίσει τις σπουδές για το πτυχίο Μάστερ, η υποτροφία καλύπτει το διάστημα μέχρι την συμπλήρωση της ελάχιστης διάρκειας σπουδών.
  2. Οι υποψήφιοι υπότροφοι θα πρέπει να έχουν γίνει δεκτοί για μεταπτυχιακές σπουδές (Μάστερ) σε αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο/Πολυτεχνείο του εξωτερικού για την πραγματοποίηση των σπουδών τους. Το Ίδρυμα, στο οποίο θα ειδικευτούν οι υπότροφοι, καθώς και το πρόγραμμα σπουδών τους υπόκεινται στην έγκριση της Ακαδημίας Αθηνών. Οι υποτροφίες χορηγούνται μόνον για σπουδές πλήρους παρακολούθησης. Αιτήσεις για σπουδές μερικής παρακολούθησης ή εξ αποστάσεως δεν γίνονται δεκτές.
  3. Το ποσό της υποτροφίας ορίζεται σε χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500,00 €) το μήνα. Επίσης, στον υπότροφο θα καταβληθούν τα έξοδα μετάβασής του στην αλλοδαπή, καθώς και τα έξοδα επιστροφής του μετά τη λήξη των σπουδών του, καθοριζόμενα με απόφαση της Συγκλήτου της Ακαδημίας Αθηνών.
  4.  Δεκτοί στη διαδικασία επιλογής γίνονται Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπήκοοι άλλων κρατών ελληνικής καταγωγής, πτυχιούχοι Σχολών Μηχανικής, Φυσικής, Πληροφορικής και Μαθηματικών ελληνικών Πολυτεχνείων-Πανεπιστημίων, με βαθμό βασικού τίτλου σπουδών τουλάχιστον «Λίαν Καλώς», εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 36ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.
  5. Κριτήριο για τη χορήγηση της υποτροφίας είναι ο βαθμός πτυχίου.
  6. Ημέρα επιλογής ορίζεται η Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2023.
  7. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη καταβολής της υποτροφίας είναι η προηγούμενη σύναψη μετά του υποτρόφου στην Αθήνα σχετικού συμφωνητικού υποτροφίας.

Η καταβολή της αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους ή του εξαμήνου στο οποίο αναφέρεται η υποτροφία (2023-2024), εφόσον η έναρξη του ακαδημαϊκού έτους ή του εξαμήνου

Αναλυτικά και περισσότερες πληροφορίες στην Προκήρυξη 

Πληροφορίες παρέχονται μέσω του infoypotrofies@academyofathens.gr, μέσω της ιστοσελίδας της Ακαδημίας Αθηνών www.academyofathens.gr και στα τηλέφωνα: 210.3664736 & 210.3664781.