Πρακτική Άσκηση 2020- 3η Πρόσκληση για όλους τους Φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης

Προσκαλούνται οι φοιτητές όλων των Σχολών του Πολυτεχνείου Κρήτης: ΜΠΔ, ΗΜΜΥ, ΜΗΠΕΡ, ΑΡΧΜΗΧ & ΜΗΧΟΠ να δηλώσουν την πρόθεσή τους να κάνουν πρακτική άσκηση το 2020 και συγκεκριμένα μέχρι το τέλος Νοεμβρίου, οπότε λήγει η τρέχουσα περίοδος.

​Καταληκτική ημερομηνία για την 3η Πρόσκληση Συμμετοχής στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης 2020 είναι η  Παρασκευή 28 Αυγούστου 2020.

Αναλυτικά για την πρόσκληση κάθε Σχολής:

Πρόσκληση ΜΠΔ

Πρόσκληση ΗΜΜΥ

Πρόσκληση ΜΗΠΕΡ

Πρόσκληση ΑΡΧ.ΜΗΧ.

Πρόσκληση ΜΗΧΟΠ

Δείτε αναλυτικά τις προσκλήσεις, τα κριτήρια επιλογής των φοιτητών,  συμπληρώστε τις αντίστοιχες φόρμες και στείλτε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Γραφείο Πρακτικής.

Ως πρώτο βήμα, οι φοιτητές μπορούν να ζητούν την αναλυτική τους βαθμολογία από το Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών (ΚΕΦ) μέσω e-mail στοkef@isc.tuc.gr, την οποία θα προωθήσουν στο Γραφείο Πρακτικής μετά την εγγραφή τους στην αντίστοιχη φόρμα.

Πληροφορίες γενικά για την Πρακτική Άσκηση του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο της Πρακτικής

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση-πληροφορία απευθυνθείτε στο Γραφείο Πρακτικής που βρίσκεται στο ισόγειο του Κτιρίου Μ3 των ΜΗΧΟΠ (δεξιά της Κεντρικής Εισόδου του Κτιρίου)

==============================================

Το πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» με φορέα υλοποίησης το Πολυτεχνείο Κρήτης (ΕΛΚΕ) εντάσσεται στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, Άξονας Προτεραιότητας 2 «Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις» και  συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).