Πρoκήρυξη για την εκδήλωση ενδιαφέροντος και υποβολή αίτησης στο πλαίσιο των Διμερών Προγραμμάτων Μορφωτικών Ανταλλαγών

«Πρoκήρυξη για την εκδήλωση ενδιαφέροντος και υποβολή αίτησης στο πλαίσιο των Διμερών Προγραμμάτων Μορφωτικών Ανταλλαγών μεταξύ Ελλάδος και χωρών της αλλοδαπής έτους 2020».

Προκήρυξη σαράντα επτά (47) θέσεων για την εκδήλωση ενδιαφέροντος και υποβολή αίτησης στο πλαίσιο των Διμερών Προγραμμάτων Μορφωτικών Ανταλλαγών μεταξύ Ελλάδος και χωρών της αλλοδαπής έτους 2020.

Η προκήρυξη σε μορφή pdf 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

  1. Το μόνιμο Ερευνητικό Προσωπικό της Ακαδημίας Αθηνών.
  2. Το μόνιμο Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό ( Δ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι.
  3. To μόνιμο Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι.
  4. Τo μόνιμο Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό ( Ε.ΔΙ.Π.) των Α.Ε.Ι.
  5. Το Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι.
  6. Υποψήφιοι Διδάκτορες.

Από την προκήρυξη εξαιρούνται:

  1. Όσοι υποψήφιοι Διδάκτορες επιχορηγούνται ταυτόχρονα από το Ι.Κ.Υ., κληροδοτήματα κ.α.
  2. Επιστήμονες που εμπλέκονται σε ευρωπαϊκά προγράμματα και χρηματοδοτούνται είτε από το Ι.Κ.Υ. είτε μέσω των Ειδικών Λογαριασμών των Ιδρυμάτων τους.
  3. Όσοι επιστήμονες επιλεγούν, αλλά πρόκειται να παραιτηθούν ή να συνταξιοδοτηθούν από την  θέση τους πριν από την πραγματοποίηση της επιστημονικής επίσκεψης.
  4. Όσοι ενδιαφερόμενοι έχουν εκκρεμότητα λόγω πειθαρχικού αδικήματος ή δεν έχει ολοκληρωθεί η  δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ. του διορισμού ή επαναδιορισμού τους.

 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από την Τρίτη 18 Αυγούστου 2020 μέχρι και την Δευτέρα 31 Αυγούστου 2020 και δεν θα δοθεί παράταση.

Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν υποψηφιότητα σε Διμερές Πρόγραμμα Μορφωτικών Ανταλλαγών έτους 2020, θα πρέπει:

1) να αποστείλουν την αίτησή τους ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή και με ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, δηλαδή μέχρι και την Δευτέρα 31 Αυγούστου 2020 στην διεύθυνση:

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Διεύθυνση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης – Τμήμα Δ΄, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ

ή

2) να καταθέσουν μέχρι και την Δευτέρα 31 Αυγούστου 2020 την αίτησή τους στην υπηρεσία του Πρωτοκόλλου στο ισόγειο του Υπουργείου για την Διεύθυνση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης - Τμήμα Δ΄ 6

Οι φάκελοι των επιλεγέντων επιστημόνων αποστέλλονται από την υπηρεσία Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων – μέσω της διπλωματικής οδού - στις επιλεγείσες χώρες και η υλοποίηση της επιστημονικής επίσκεψης προϋποθέτει την αποδοχή της από την χώρα υποδοχής.

Αναλυτικά οι ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ και τα ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ καθώς και τα Παραρτήματα Α΄ (έντυπα αιτήσεων στην ελληνική και αγγλική), Β΄ (υπεύθυνη δήλωση) και Γ΄ (οδηγίες υποβολής δικαιολογητικών) που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Προκήρυξης.