Προκήρυξη του Υπουργείου Ναυτιλίας για εκπαιδευτικούς στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Κρήτης για τα ακαδημαϊκά έτη 2023-2024 και 2024-2025 

Προκήρυξη του Υπουργείου Ναυτιλίας για εκπαιδευτικούς στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Κρήτης για τα ακαδημαϊκά έτη 2023-2024 και 2024-2025 

Λήξη αιτήσεων 10-8-2023 

Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού ΚΡΗΤΗΣ στον Βλητέ Σούδας προκειμένου να καλύψει παροδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των διδακτικών ετών 2023-2024 και 2024-2025 προκηρύσσουν την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και ωριαία αντιμισθία, σύμφωνα με τις διατάξεις του του άρθρου 14 του ν.2638/1998 «Οργάνωση και λειτουργία της ναυτικής εκπαίδευσης, μισθολογικές ρυθμίσεις για το προσωπικό αυτής και άλλες διατάξεις» (A΄ 204), όπως έχει αντικατασταθεί από το άρθρο 16 του ν. 3153/2003 (Α΄ 153), το άρθρο 9 του ν.3450/2006 (Α΄ 64) και κατόπιν της αριθμ.πρωτ. 2904.4/51095/2023/13-07-2023 Απόφασης ΥNAΝΠ/ΔΔΥ δ', ανά ειδικότητα και  ανώτατο αριθμό ο οποίος τελικά θα διαμορφωθεί λαμβανομένου υπόψιν του αριθμού των σπουδαστών που θα φοιτήσουν.  

Οι ειδικότητες οι οποίες ζητούνται είναι : Μαθηματικοί, Φυσικοί, Αγγλικής Φιλολογίας, Νομικοί,  Ναυπηγoί Μηχανολόγοι Μηχανικοί ή Μηχανολόγοι Μηχανικοί ή Μηχανικοί Παραγωγής και Διοίκησης ΠΕ κατά τα οριζόμενα στο Π.Δ. 85/2022, Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοι ή Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί ΠΕ κατά τα οριζόμενα στο Π.Δ 85/2022, Χημικούς ή Χημικούς Ναυτιλίας ή Χημικούς Μηχανικούς, , Πληροφορικής κατόχους πτυχίου ή διπλώματος Πληροφορικής που εντάσσονται στον Κλάδο ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής κατά τα οριζόμενα στο Π.Δ 85/2022, Πλοιάρχους Α΄ και Β’ τάξης Ε.Ν, Μηχανικούς Α΄ ή Β΄ τάξης Ε.Ν.  

 https://www.ynanp.gr/media/documents/2023/07/26/%CE%A98%CE%9894653%CE%A0%CE%A9-%CE%96%CE%9C%CE%A9.pdf